1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

Iqä³ `m-cw Npa-óv ]-¯pIn-tem-aoäÀ Hm-Sp-ó-Xn-\n-S-bnð i-co-cw X-fÀ-óp-hoWp; In-Uv-\nbpw en-h-dp-aS-¡w Fñm A-h-b-h-§-fpw 70 i-X-am-\w \-in¨p; C-\nbpw Po-hn-X-¯n-te-¡v a-S-¡-an-sñ-óv tUm-ÎÀ-amÀ hn-[n-sb-gpXn; temI-s¯ G-ä-dhpw Db-cw IqSn-b ssk\n-I Iym-¼nð \n-b-an-X-\m-Ip-t¼mÄ cm-P-ti-Jc\v HmÀ-s¯-Sp-¡m-\pÅ-Xv ssZ-hm-\p-{K-l-¯n-sâ A-\p-`-h-IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y³ ssk-\y-¯nð se-^v-ä-\âm-bn X-an-gv-\m-«p-Imc³ cm-P-ti-JÀ i-\n-bmgvN tPm-en-¡v tN-cp-t¼mÄ A-Xv A-Ûp-X-sa-óñm-sX a-säm-ópañ. sU-dm-Uq-Wn-se an-en«-dn A-¡m-Z-an-bnð-\n-óv hn-P-I-c-am-bn ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bm-Wv cm-P-ti-JÀ ssk-\y-¯nð Hm-^o-kÀ dm-¦nð tPm-en-¡v {]-th-in-¨Xv. H-cp-L-«-¯nð tUm-ÎÀ-amÀ-t]mepw ssI-sbm-gn-ª, ac-Ww Im-¯p-In-S-ó-bm-fm-bn-cp-óp cm-P-ti-JÀ F-ó-dn-bp-t¼m-tg Cu t\-«-¯n-sâ h-ep-¸w b-YmÀ-Y-¯nð a-\-Ên-emIq.

A-¡m-Z-an-bn-se ]-cn-io-e-\-¯n-\n-sS ]-cn-t¡-äm-Wv cm-P-ti-JÀ B-ip-]-{Xn-bn-em-bXv. ]lv-e I-Zw F-ó ]-cn-io-e-\-ap-d-bv-¡n-sS-bm-Wv cm-P-ti-JÀ ho-WXv. hen-b `m-chpw Npa-¯v ]-¯pIn-tem-ao-ä-tdmfw Hm-Sp-ó-XmWv Cu ]-cn-io-e-\-ap-d. ho-gv-N-bnð In-Uv-\n¡pw I-c-fn\pw ]-cn-t¡-äp. 70 i-X-am-\-t¯m-fw X-I-cmÀ kw-`-hn-¨-tXmsS, cm-P-ti-JÀ C-\n Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cn-sñ-óv tUm-ÎÀ-amÀ hn-[n-sb-gpXn.

\m-ð]-Xv Zn-h-k-t¯m-f-am-Wv cm-P-ti-JÀ B-ip-]-{Xn-bnð In-S-óXv. C-Xnð 18 Zn-h-k-t¯m-fw A-Xym-k-ó-\n-e-bnð Xo-{h-]-cnN-c-W hn-`m-K-¯nð. Xm³ Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cn-sñ-óm-Wv tUm-ÎÀ-am-À A-¡mZ-an ta-e-[n-Im-cn-I-tfm-Sv ]-d-ªn-cp-ó-sX-óv cm-P-tiJÀ HmÀ-¡póp. cm-P-ti-JÀ a-cn-¨p-shóp-t]mepw A`yq-lw ]-cóp. Cu ]-cn-io-e-\ ap-d sN-¿p-ó-Xn-\n-sS c-ïp tI-U-äp-IÄ A-s¡mñw a-cn-¨Xpw A-`yq-l-¯n-\v i-àn-Iq«n.

]-Xp-s¡ B-tcm-Ky-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cm³ Xp-S-§n-b-tXmsS, ssk\nI tam-lw D-t]-£n-¨v km-[m-cW tPm-en-sb-s´-¦nepw t\m-¡n-bmð a-Xn-sb-óm-bn-cp-óp tUm-ÎÀ-a-m-cp-sS D-]-tZ-iw. A-½bpw k-tlm-Z-c\pw C-tX D-]-tZ-i-am-Wv \ð-In-b-sX-óv cm-P-ti-JÀ ]-d-bpóp. F-ómð, ssk-\n-I-\m-hp-I-sbó tam-lw D-t]-£n-¡m³ Xm³ X-¿m-dñm-bn-cp-óp-sh-óv cm-P-ti-JÀ ]-dªp. I¼-\n I-am³-U-dp-sSbpw ¹m-äq¬ I-am³-U-dp-sSbpw ]n-´p-W-Iq-Sn-bm-b-tXm-sS cm-P-ti-JÀ Xn-cn-¨p-hóp. ssk-\y-¯n-te¡pw Po-hn-X-¯n-te-¡pw.

a-[p-c-bn-se ssa-Xm³]-«n {Km-a-¯nð-\n-óm-Wv cm-P-ti-JÀ h-cp-óXv. cm-P-tiJÀ ]¯mw ¢m-knð ]Tn-¡p-t¼m-gm-bn-cp-óp AÑ-sâ a-cWw. A-Xn-\p-ti-jw Xp-óð-¸-Wn-sb-Sp-¯m-Wv A-½ im-´n cm-P-ti-J-dn-s\bpw k-tlm-Z-c-s\-bpw h-fÀ-¯n-bXv. Po-hn-X-¯nð I-ã-¸m-Sp-IÄ am{Xw Xc-Ww sN-bv-X X-\n-¡v a-säm-cp ]-co-£-W-am-bn-cp-óp B-ip-]{Xn hm-k-sa-óv cm-P-ti-JÀ ]-d-bpóp.

se-^v-ä-\âm-bn \n-b-an-¡-s¸-« cm-P-ti-J-dn-sâ \nb-aw kn-bm-¨-n\n-emWv. temI-s¯ G-ähpw D-bÀó ssk-\n-I-Iym-¼m-Wv kn-bm-än-\n-teXv. A-Êw ssd-^nÄ-kn-em-Wv \n-b-a\w. kn-bm-¨n-\n-se X-Wp¸pw I-ã-¸m-Sp-Ifpw Xm³ B-ip-]-{Xn-bnð Xm-ïn-h-ó Zp-cn-X-§-tfmÀ-¯mð H-óp-a-sñ-óv cm-P-ti-JÀ ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category