1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

hr¡-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\w G-Xm-ïv \n-e-¨p; izm-k-tIm-i-¯n-epw Kp-cp-X-cam-b A-kp-J§Ä; H-¼-Xp-hÀ-jw ap-¼v kv-t{Sm-¡v h-óv X-fÀ-óv In-S-¡p-ó hm-Pv-t]-bn-bp-sS \n-e AXo-h Kp-cp-Xcw; Un-sa³-jy-Iq-Sn _m-[n-¨-tXm-sS B-scbpw Xn-cn-¨-dn-bm³ t]mepw I-gn-bm-sX I-gn-ªn-cp-ó hm-Pv-t]-bn-sb k-µÀ-in¨ tam-Zn B-ip-]-{Xn-bnð-\n-óv a-S-§nb-Xv H-cp-a-Wn¡q-tdm-fw X-§n-b-tijw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\yq-Uð-ln-bn-se HmÄ C-´y sa-Un-¡ð k-b³-k-knð {]-th-in-¸n-¨ ap³-{]-[m-\-a{´n A-Sð _n-lm-cn hm-Pv-t]-bn- AXo-h Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð Xp-S-cp-óp. 2009þð kv-t{Sm-¡v h-ó-ti-jw In-S-¸nem-b ap³ {]-[m-\-a-{´n-bp-sS an-¡ B-´-cn-Im-h-b-h-§-fp-sSbpw {]-hÀ¯-\w X-I-cm-dn-em-sW-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. Un-sa³-jy Iq-Sn _m-[n-¨-tXm-sS B-sc-bpw- Xn-cn-¨-dn-bm-Im-¯ \n-e-bn-em-Wv ZoÀ-L-Im-e-am-bn A-t±-lw.

izm-k-tIm-ihpw hr-¡-Ifpw X-I-cm-dnem-b hm-Pv-t]-bn-se B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨ hmÀ-¯-b-dn-ª-bp-S³ {]-[m-\-a{´n \-tc-{µ tam-Znbpw a-äp t\-Xm-¡fpw F-bnw-kn-se-¯n-bn-cpóp. tam-Zn H-cp-a-Wn¡q-tdm-fw B-ip-]-{Xn-bnð sN-e-hn-«-ti-j-am-Wv a-S-§n-bXv. ssh-Ipv-tó-c-t¯m-sS _n-sP-]n tZ-io-bm-[y-£³ A-an-Xv jmbpw tIm¬-{K-kv A-²y-£³ cm-lpð Km-Ônbpw A-t±l-s¯ B-ip-]-{Xn-bnð k-µÀ-in¨p. hm-Pv-t]-bn-¡v aq-{X-\m-fn-bn-se A-Wp-_m-[-bm-sWópw Nn-In-Õ \ñ-co-Xn-bnð ]p-tcm-K-an-¡p-óp-sï-óp-am-Wv F-bnw-kv Có-se cm{Xn ]p-d-¯n-d¡n-b sa-Un-¡ð _p-Å-än-\nð ]-d-bp-óXv.

F-ómð, ap³-{]-[m-\-a-{´n-bp-sS \n-e AXo-h K-p-cp-X-c-am-sW-óm-Wv F-bnw-knð-\n-óv e-`n-¡p-ó dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. {]-hÀ-¯-\-£-a-am-bn-cp-ó hr-¡-bpw C-t¸mÄ X-I-cm-dn-em-bn-«pïv. izm-k-tIm-i-¯n-sâ {]-hÀ-¯-\hpw a-µ-K-Xn-bn-embn. km-[m-c-W ]cn-tim-[-\-I-fp-sS `m-K-am-bm-Wv A-t±l-s¯ B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨-sXópw B-i-¦-s¸-tS-ï-Xn-sñ-óp-am-av F-bnw-kv aoUn-b t{]m-t«m-t¡mÄ Un-hn-j³ ta-[m-hn Bc-Xn hn-Pv ]-d-ªXv.

F-bnw-kv U-b-d-ÎÀ tUm. c¬-Zo-]v Kp-te-dn-b-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kw-L-am-Wv hm-Pv-t]-bn-sb ]-cn-N-cn-¡p-ó-Xv. 15 hÀ-j-am-bn c¬-Zo-]m-Wv A-t±-l-s¯ ip-{iq-jn-¡p-óXv. I-Sp-¯ {]-ta-l-tcm-Knbm-b hm-Pv-t]-bn-bp-sS H-cp hr-¡-am-{X-am-Wv {]-h-À-¯n-¡p-ó-Xv. 2009þse kv-t{Sm-¡n-\p-ti-jw B-´-cn-Im-h-b-h-§-fp-sS {]-hÀ¯-\w Iq-Sp-Xð Xm-dp-am-dmbn. ]-Xp-s¡ Un-sa³-jybpw A-t±l-s¯ _m-[n-¨-tXm-sS B-scbpw Xn-cn-¨-dn-bm-\m-hm-¯ Øn-Xn-bmbn.

tcm-K-_m-[n-X-\m-b-tXm-sS IrjvW tam-t\m³ amÀ-Kn-se ho-«nð-¯-só-bm-Wv hm-Pv-t]-bn I-gn-bp-óXv. C-hn-sS H-cp-kw-Lw tUm-ÎÀ-amcpw \-gv-kp-amcpw ^n-kn-tbm-sX-dm-¸n-Ìp-Ifpw A-t±-l-s¯ 24 a-Wn-¡qdpw ]-cn-N-cn-¡p-ópïv. Có-se cm-hn-se tcm-Kw aqÀ-On-¨-tXm-sS-bm-Wv At±l-s¯ B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v am-än-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category