1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

A-Sp-¯-am-kw F³-F-¨vF-kv \-gv-kp-am-cp-sS A-¡u-ïnð F-¯pó-Xv G-{]nð ap-Xð hÀ-²n-¸n-¨ i-¼fw; \m-ep-am-k-s¯ A-cn-tbÀkv In-«p-t¼mÄ A-Sn¨p-s]m-fn-¡m³ H-cp-§n a-e-bm-fn \-gv-kp-amÀ: F-{X- ho-Xw Bbn-cn¡pw \n-§-fp-sS A-¡u-ïnð {]-Xn-am-kw Iq-Sp-I-sb-óv A-dnbm-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

G-sd-\mf-s¯ Im-¯n-cn-¸p-IÄ¡pw t]m-cm-«-§Ä¡pw H-Sp-hn-emWv \-gv-kp-am-cp-sS i-¼-fw hÀ-²-\-bv-¡v A-c-s§m-cp-§n-bXv. BÀ-kn-F³ h-gnbpw bq-Wn-k¬ h-gn-bpw \-S¯nb thm-«nw-Knð b-Ym-{I-aw 77 i-X-am-\w, 84 i-X-am-\w F-ón-§-s\-bm-Wv A-\pIqe thm-«nw-Kv e-`n-¨Xv. hnhn-[ t{S-Uv bq-Wn-b-\p-IÄ i-¼-f hÀ-²-\ Aw-Ko-I-cn-¡p-Ibpw Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS \-gv-kp-am-cpsS G-{]nð ap-X-ep-Å i-¼-f-am-Wv hÀ-[n-¡p-I.

B-tcm-Ky-ta-J-e-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó ¢o-\À-amÀ, \-gv-kp-amÀ, sk-Iyq-cn-än KmÀ-Up-amÀ, ^nkntbm sX-dm-¸n-ÌpIÄ, F-aÀ-P³-kn tImÄ lmân-te-gvkv, ]m-cm-sa-Un-¡ð Po-h-\-¡mÀ, anUv-ssh-^vkv, td-Un-tbm-{Km-^À-amÀ, a-äv F³-F-¨vFkv Po-h-\-¡mÀ F-ón-h-cp-sS i-¼-f- hÀ-²-\-hn-\m-bn 14 t{S-Uv bq-Wn-b-\p-IÄ tNÀ-óm-Wv thm-«nw-Kv \-S-¯n-bXv. C-Xnð ]m-cm-sa-Un-¡ð Po-h-\-¡m-cp-sS kw-L-S-\-bm-b Pn-Fw-_n am-{X-am-Wv I-cm-dn-s\-Xn-tc thm-«v sN-bv-XXv.

thm-«nw-Kv dn-kÄ«pw hnhn-[ NÀ-¨-IÄ¡pw ti-j-am-Wv th-X-\ hÀ-²-\ Aw-Ko-I-cn-¨p sIm-ïp-Å D-¯c-hv ]p-d-¯p-h-óXv. C-tXm-sS G-{]nð a-p-X-ep-Å \m-ep amks¯ i-¼-f hÀ-²\-hv A-S-¡-amWv P-q-em-bv am-kw i¼-fw e-`n-¡p-I. tUm-ÎÀ-amcpw Z-´n-kv-äp-Ifpw ap-XnÀ-ó am-t\-PÀ-am-cp-sSbpw H-gn-sI-bp-Å-h-cp-sS i-¼-f hÀ-²-\-hn-sâ hn-h-c-§-fm-Wv ]pd-¯p h-ón-cn-¡p-óXv. e-ï-\v AI¯v Xm-a-kn-¡p-ó-hÀ-¡v A-Sn-Øm-\ i-¼-f-¯n-sâ 20 i-X-am-\w A-[n-Iw e-`n-¡pw. e-ï-sâ Np-äp-`m-K-§-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-hÀ¡v 15 i-X-am-\-hpw e-ï-\v ]p-d-sa-bp-Å-hÀ-¡v 5 i-X-am-\-hp-am-Wv e-`n-¡p-I.

_mâv 1 \-gv-kp-amÀ-¡v C-t¸mÄ e-`n-¡p-ó-Xv 15000 ]u-ïn-e-[n-I-am-Wv. A-Sp-¯ aq-óp hÀ-j-¯n-\p-Ånð 18000 ]u-ïn-e-[n-Iam-Wv e-`n-¡p-I. kv-ss]³ t]mbâv A-\p-k-cn-¨v t\cn-b hy-Xym-kw D-ïm-tb-¡pw. 2018þ19 hÀ-j-¯nð 17460 ]u-ïm-bn B-bn-cn-¡pw i-¼-fw hÀ-[n-¡p-I. A-Xm-b-Xv, I-gn-ª- \m-ep-amk-s¯ Ip-Sn-Èn-I-bm-bn 685 ]u-ïm-bn-cn¡pw Pq-em-bv am-k-¯nð _m-âv 1 \-gv-kp-am-cp-sS A-¡u-ïnð F¯pI. _mâv 2 \-gv-kp-amÀ-¡v kv-ss]³ t]m-b-âv hy-Xym-kw A-\p-k-cn-¨v \n-e-hnð 15000 ap-Xð 18000 ]u-ïv h-sc-bm-Wv e-`n-¡p-óXv. A-Sp-¯ aq-óp hÀ-j-¯n-\p-Ånð 19000¯nð A-[n-Iw hÀ-²n-¡pw.

_mâv 3 \-gv-kp-amÀ¡v kv-ss]³ t]m-b-âv hy-Xym-kw A-\p-k-cn-¨v \n-e-hnð 16000 ap-Xð 19000¯n-e-[-n-Iw ]u-ïp h-sc-bm-Wv i¼-fw e-`n-¡p-óXv. C-hÀ-¡v 21000 ]u-ïn-e-[n-Iw i¼-fw hÀ-²n-¡pw. _mâv 4 \-gv-kp-amÀ-¡v 19000 ap-Xð 22000 ]u-ïp h-sc-bm-Wv C-t¸mÄ e-`n-¡p-óXv. Cu se-h-enð \nð-¡p-ó-hÀ-¡v 24000 ]u-ïn-e-[n-I-am-Wv e-`n-¡p-I. _mâv 5 \-gv-kp-amÀ-¡v C-t¸mÄ e-`n-¡p-ó-Xv 22000 ]u-ïp ap-Xð 28000 ]u-ïp h-sc-bmWv. kv-ss]³ t]m-b-âv hy-Xym-kw A-\p-k-cn-¨v 26000 ]u-ïp a-p-Xð 30000 ]u-ïn-e-[n-Iw h-sc-bm-Wv C-h-cp-sS i-¼-f hÀ-²-\ D-ïm-Ip-I. C-t¸mÄ 26000 ]u-ïp ap-Xð 35000 ]u-ïp h-sc i¼-fw e-`n-¡p-ó _mâv 6 \-gv-kp-amÀ-¡v 33000 ]u-ïp a-p-Xð 37000 ]u-ïp h-sc-bm-Wv hÀ-²-\-hv \-S-¸n-em-Ip-I.

_mâv 7 \-gv-kp-amÀ-¡v 31000 ap-Xð 41000 ]u-ïv h-sc-bm-Wv \n-e-hnð e-`n-¡p-óXv. C-Xv 40000 ap-Xð 44000¯n-e-[n-Iw F-ó \n-e-bn-te¡v D-b-cpw. _mâv 8 F \-gv-kp-amÀ-¡v 46000 ]u-ïp a-p-Xð 51000 ]u-ïn-e-[n-Iw F-ó \n-e-bn-te-¡pw 8 _n \-gv-kp-amÀ-¡v 55000 ap-Xð 62000 ]u-ïn-e-[n-Iw F-ó \n-e-bn-te-¡pw 8 kn \-gv-kp-amÀ-¡v 64000 ap-Xð 73000¯ne-[w ]u-ïv F-ó \n-e-bn-te¡v i¼-fw hÀ-²n-¡pw. _mâv 9 \-gv-kp-amÀ-¡v 94000 ]u-ïp ap-Xð H-cp e-£-¯n \mð-]-Xn-\m-bn-c-¯nð A-[n-Iw F-ó \n-e-bn-te-¡m-Wv D-b-cp-óXv. C-¯-c-¯nð A-Sp-¯- aq-óp hÀ-jw sImïv hÀ-²n-¡p-ó i-¼-f-¯n-sâ hn-i-Z hn-h-c-§Ä Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡p-ó ]-«n-I-bnð \nópw a-\-kn-em-¡mw.
\n-e-hn-se A-P-ï A-\p-k-cn-¨v hmÀjn-I A-Sn-Øm-\-¯nð Añ i-¼-f hÀ-²-\ \-S-¸n-em-¡p-óXv. C-Xp ]qÀ-W-am-bpw \n-§-fp-sS sXm-gn-ep-S-a \n-jv-IÀ-jn-¡p-ó am-\-Z-Þ-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð B-bn-cn-¡pw. \n-e-hn-se i-¼-f hÀ-²\ sIm-ïv \-gv-kp-amÀ C-t¸mÄ A-`n-ap-J-I-cn-¡pó {]-iv-\-§Ä ]qÀ-Wam-b ]-cn-lm-cw I-sï-¯m³ I-gn-bn-sñ-¦nepw H-cp ]-cn-[n h-sc B-izm-k-am-Ip-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð. aq-óp hÀ-j-t¯-¡v am-{X-am-Wv Cu i-¼-f hÀ²-\.

A-Xn-\mð Xsó, ZoÀ-L-Im-em-Sn-Øm-\-¯n-\p-Å I-cm-dn-\m-bp-Å ]-cn-{i-aw Xp-S-cp-sa-óv X-só-bm-Wv bq-Wn-k-¬ hy-à-am-¡p-ó-Xv. 1.3 aney¬ Poh\¡mÀ¡m-Wv ]pXnb i¼f hÀ[\hnsâ KpWapïmIp-óXv. BÀ-kn-F-ón-sebpw bq-Wn-k-Wn-tebpw Aw-Kam-b F³-F-¨vF-kv \-gv-kp-am-À Pq¬ A-ôn-\p ap³-]m-bm-Wv thm-«v tc-J-s¸-Sp-¯n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category