1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

hkv-{X-§Ä Hm-tcm-óm-bn A-gn-¨p-am-äp-ó taK-sâ ho-Untbm jq-«v D-bÀ-¯n cm-P-Ip-am-cn-amÀ i-co-c-{]-ZÀ-in-¸n-¡p-ó-h-cm-sW-óv sX-fn-bn-¡m³ \o¡w; sI-bv-än-sâ \-á-Nn{Xw ]-IÀ-¯n-b-Xn-sâ t]-cnð {^-ôv amkn-I \-ã-]-cn-lm-cw H-gn-hm-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xn§s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

hneyw cm-P-Ip-amc-sâ ]-Xv-\n sI-bv-äv cm-P-Ip-am-cn-bp-sS AÀ-[-\-á Nn-{Xw {]-kn-²o-I-cn-¨ {^-ôv amkn-I am-\-\-ã-am-bn sI-bv-än-\v hn-[n¨ 92,000 ]u-ïv sIm-Sp-¡m-Xn-cn-¡m³ hm-Zn-¡pó-Xv lm-cn cm-P-Ip-amc-sâ \-hh-[p ta-K³ saÀ-¡-en-sâ sk-Iv-kn t^m-t«m-jq-«v D-bÀ-¯n-¡m«n. cm-P-Ip-am-cn-amÀ ta-\n-{]-ZÀ-i-\-¯n-\v a-Sn-bnñm-¯-h-cm-sW-óv sX-fn-bn-¡p-Ih-gn sI-bv-än-sâ hm-Zw s]m-fn-¡p-I-bm-Wv {^m³-kn-se t¢m-kÀ am-kn-I-bp-sS {iaw.

2012 sk-]v-äw-_-dn-se e-¡-¯n-em-Wv sI-bv-äv H-cp sS-d-knð sh-bnð-Im-ªv In-S-¡p-ó Nn{Xw t¢m-kÀ amkn-I {]-kn-²-s¸-Sp-¯n-bXv. ]-¸-cm-kn-IÄ Zq-sc-\n-óv ]-IÀ¯n-b Nn{Xw {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn-s\-Xn-sc hn-eyapw sI-bväpw tIm-S-Xn-bnð-t¸mbn. sI-bv-än-\v am-\-\ã-am-bn 92,000 ]u-ïv hn-[n-¡p-Ibpw sN-bvXp. km-[m-c-W am-\-\-ã-t¡-kp-I-fnð 100 ]u-ïn-\-¸p-dw hn-[n-¡m-dn-sñ-ón-cns¡, Cu \-ã-]-cn-lm-cw Xm-§m-\m-Im-¯-Xm-sW-óv am-kn-I-bp-sS A-`n-`m-j-IÀ ]-d-bpóp.

am-{Xañ, kp-µ-cn-Ifm-b kv-{Xo-IÄ a-äp-Å-h-cp-sS {i-² ]n-Sn-¨p-]-äp-ó-Xn-\m-bn ta-\n-{]-ZÀi-\w \-S¯p-I ]-Xn-hm-sW-óv A-hÀ hm-Zn-¡póp. C-Xv Øm-]n-¡p-ó-Xn-\m-Wv {_n-«o-jv cm-P-I-p-Spw-_-¯n-se G-ähpw ]pXn-b cm-P-Ip-am-cn-bp-sS \-á-hoUntbm A-hÀ ap-tóm-«p-sh-¡p-óXv. h-kv-{X-§-tfm-tcm-óm-bn A-gn-¨v i-co-c-{]-ZÀi-\w \-S-¯p-ó ta-K³ saÀ-¡e-n-sâ hoUn-tbm-bm-Wv sX-fn-hm-bn lm-P-cm-¡n-bn-«p-ÅXv. sa³-kv slð-¯v am-kn-I-bv-¡m-bn 2013þð ta-K³ sNbvX t^m-t«m-jq-«m-Wn-Xn-ð.

sI-bv-än-sâ \-ã-]-cn-lm-c-t¡-kv C-t¸mÄ sh-gv-sk-bvð A-¸oð tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-emWv. C-Xn-se hm-Zw \m-sf Xp-S-§p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. taK-sâ t^m-t«m-jq-«n-\p-]p-d-sa, taK-sâ _o-¨nð-\n-óp-Å \-á-Nn-{X-§fpw sX-fn-hp-I-fm-bn A-`n-`m-j-IÀ lm-P-cm-¡m-³ Dt±-in-¡p-ópïv. sI-bv-än-sâ Nn-{X-§Ä Ir-{Xn-a-am-sWópw tam-ãn-¡-s¸-«-h-bm-sWóp-sam-s¡-bm-Wv sI³-kn-Mv-S¬ sIm-«m-c-hr-¯-§Ä ]-d-bp-ó-Xv. F-ómð Nn-{X§Ä Hm¬-sse-\nð e-`y-hp-amWv.

taK-sâ A-`n-\-b-Po-hn-X-¯n-se Zr-iy-§fpw A-Sn-h-kv-{X-§Ä-¡m-bn sN-bv-Xn-«p-Å tam-U-en-Mv Nn-{X-§-fp-sam-s¡ tIm-S-Xn-bnð sX-fn-hp-I-fm-bn h-cpw. cm-P-Ip-Spw-_mw-K-am-Ip-ó-Xn-\v ap-¼v sI-bväpw ta-K\p-sam-s¡ i-co-c-{]-ZÀi-\w \-S-¯n-bn-cp-óp-sh-óv Øm-]n-¡p-I-bm-Wv e-£y-saópw am-\-\-ã-t¡-knse tI-«p-tIÄ-hn-bnñm-¯X-cw ]n-g-¯p-I-bnð-\n-óv am-knI-sb c-£n-¡m-\m-Ip-sa-óm-Wv {]-Xo-£-sbópw t¢m-k-dnsâ A-`n-`m-j-I³ t]mÄ Bð-_À-«v C-sh-bv³-kv ]-dªp.

sI-bväpw hn-ey-apw-Iq-Sn sh-bnð-Im-ªv In-S-ó th-f-bnð ]-IÀ¯n-b Nn-{X-am-Wv t¢m-kÀ {]-kn-²o-I-cn-¨Xv. _n-¡n-\n am-{Xw [-cn-¨ sI-bv-än-sâ Zr-iy-§Ä Zq-c-¯p-\n-óv ]-IÀ-¯p-I-bm-bn-cpóp. H-cp Nn-{X-¯nð sI-bv-än-sâ tZl-¯v hneyw k¬ {Iow ]p-c-«póXpw Im-Wmw. Nn-{X-§Ä {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn\v t¢m-kÀ am-kn-I-bp-sS F-Un-äÀ tem-d³-kv ]n-b, {]-km-[-I³ G-W-Ìv aucn-b F-ón-h-cp-sS t]-cnð 42,000 ]u-ïp-ho-X-am-Wv ]n-g Np-a-¯n-b-Xv. Nn{Xw ]-IÀ¯nb t^m-t«m-{Km-^À-¡v 8500 ]uïpw ]n-g hn-[n-¨p. 14 e-£w ]u-ïv \-ã-]-cn-lm-c-w B-h-iy-s¸-«m-Wv sI-bväpw hn-eyapw tIm-S-Xn-bn-se-¯n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category