1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

cïp-hoð t]hv-saânð ImÀ ]mÀ-¡v sN-bv-Xmð 70 ]u-ïv ]n-g Cu-Sm-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨v kv-tIm-«v-eâv; U-_nÄ ]mÀ-¡n-§n\pw \n-tcm-[\w; kv-tIm-«v-eâv ]-co-£-Ww D-S³ Cw-¥-ïn-te-¡pw sh-bnð-kn-te-¡p-sa-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-S-¸m-X-I-fn-te-¡v Ib-än hml-\w ]mÀ-¡v sN-¿pó-Xv \n-b-a-hn-cp-²-am-bn {]-Jym-]n-¨ kv-tIm-«v-eâv, \n-a-b-ew-L-IÀ-¡v I-\-¯ ]n-g-tbÀ-s¸-Sp-¯m\pw Xo-cp-am-\n¨p. Imð-\-S-bm-{X-¡mÀ-¡m-bn D-t±-in-¨n-«p-Å \-S-¸m-X-bn-te-¡v c-ïp-hoð Ib-än ImÀ ]mÀ-¡v sN-¿p-ó-hÀ-¡v 70 ]u-ïph-sc ]n-g GÀ-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïp-Å ]pXn-b {Sm³kv-t]mÀ-«v _nñn-\v kv-tIm-«v-eâv kÀ-¡mÀ Aw-Ko-Im-cw \ðIn. C-Xn-\v ]p-dsa, A-´-co-£ a-en-\o-Ic-Ww X-S-bp-ó-Xn-\m-bn tem F-an-j³ tkm-Wp-IÄ {]-Jym-]n-¡m\pw ]pXn-b \n-b-a-¯nð hy-h-Ø sN-¿p-óp.

\n-e-hnð \-S-¸m-X-I-fn-te-¡v Ib-än ]mÀ-¡v sN-¿p-ó-Xn-\v e-ï-\nð-am-{X-am-Wv ]n-g-tbÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ÅXv. {_n-«-\nð a-än-S-§fn-sem-s¡ C§-s\ sN-bv-Xmepw ]n-g hn-[n-¡m-dnñ. Cu \n-b-a-am-Wv C-t¸mÄ kv-tIm-«v-eân-ep-S-\o-fw hym-]-I-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. ]pXn-b \n-b-a-\nÀ-tZ-i-§Ä A-h-X-cn-¸ns¡, Cw-¥-ïnepw sh-bvð-knepw ap-gp-h³ Ø-e-§-fnepw C-Xv _m-[-am-¡p-ó Icyw ]-cn-K-W-\-bn-em-sWópw tam-t«mÀ hm-l-\ h-Ip-¸v hy-à-am-¡n-bn-«pïv. t]-hv-saân-te-¡v I-b-än ]mÀ-¡v sN-¿p-ó-hÀ-¡v 70 ]u-ïp-h-sc-bm-Wv ]n-g hn-[n-¡p-I. C-Xn-\v ]p-d-sa, U-_nÄ ]mÀ-¡n-Mv sN-¿p-ó-hÀ¡pw ]n-g-bp-ïm-Ipw.

sk³-{Sð e-ï-\nð Nn-e `m-K-§-fn-te-¡v Uokð Im-dp-am-bn t]m-Im-\m-Im-¯Xp-t]mse, kv-tIm-«v-eânepw A-´-co-£ a-en-\o-Ic-Ww Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\m-bn C¯-cw tem F-an-j³ tkm-Wp-IÄ {]-Jym-]n-¡p-saópw ]pXn-b \n-b-a-§Ä {]-Jym-]n¨p-sIm-ïv {Sm³kv-t]mÀ-«v a{´n lw-k bqk-^v ]-d-ªp. 2021þHm-sf Cw-¥-ïnð t\m-À-¯nepw ku-¯nepw C¯-cw ta-J-e-IÄ Xp-S-§p-sa-óv t\-c-t¯X-só {]-Jym-]n-¨n-cpóp.

e-ï-\n-se AÄ-{Sm tem F-an-j³ tkm-Wp-I-fnð 2015 sk-]v-äw-_-dn-\v ap-¼v c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-«p-Å Uo-kð Im-dp-I-fp-am-bn t]m-bmð Hmtcm X-h-W I-S-¡p-t¼m-gpw 12.50 ]u-ïp-ho-Xw ]n-g-b-S-¡-Ww. 2019 ap-Xð-¡v Cu \nb-aw IÀ-i-\-am-bn \-S-¸m-¡m-\m-Wv kÀ-¡m-cn-sâ Xo-cp-am-\w. 2011þ\p-ap-¼v c-Pn-ÌÀ sNbv-X s]-t{SmÄ Im-dp-IÄ¡pw Cu \nb-aw _m-[-I-am-Wv. 2021þHmsS, t\mÀ-¯nepw ku-¯n-ep-ap-Å-hÀ¡pw Cu \nb-aw _m-[-I-am-Ipw.

s]m-Xp-K-Xm-K-X kw-hn-[m-\§-sf Iq-Sp-Xð D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯m³ P-\§-sf t{]-cn-¸n¡p-I h-gn hy-àn-IÄ hm-l-\-§-fp-am-bn \n-c-¯n-en-d-§pó-Xv Ip-d-bv-¡p-Ibpw A-Xph-gn A-´-co-£ a-en-\o-Ic-Ww X-S-bp-I-bp-am-Wv kv-tIm-«v-e³-Unð kÀ-¡mÀ e-£y-an-Sp-óXv. _-kv kÀ-ho-kp-IÄ t]m-ep-Å s]m-Xp-K-Xm-K-X kw-hn-[m-\-§Ä B-cw-`n-¡p-ó-Xn-\v Iu¬-kn-ep-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð kzm-X-{´yw A-\p-h-Z-n-¡m\pw Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. kz-Im-cy-I-¼-\n-I-fp-am-bn tN-Àtóm kz-´w \n-e-bvt¡m Iu¬-kn-ep-IÄ-¡v A¯-cw kÀ-ho-kp-IÄ Xp-S-§m-\m-hpw

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category