1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

F{X-In-«n-bn«pw ]Tn-¡m-sX bq-tdm-¸v; C-Éman-I hn-izm-knI-sf {]-tIm-]n-¸n-¡m³ {]-hm-NI-sâ ImÀ-«q¬ -h-c aÕ-cw \-S-¯n s\-XÀ-eâvkn-se h-e-Xp-]mÀ«n; aÕ-cw \-S-¡pó-Xv U-¨v ]mÀ-e-saân-\p- ap-ón-se ]mÀ-«n Hm-^o-knð; {]-Xn-tj-[-t¯m-sS C-Éman-I temIw

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-Ém-an-I Xo-{h-hm-Z-¯n-sâ C-c-I-fm-bn bq-tdm-¸nð CXn-t\mS-Iw B-bn-c-¡-W-¡n-\v a-\p-jy-cm-Wv sImñ-s¸-«n-«p-Å-Xv. C-Ém-an-Iv tÌ-äv t]m-ep-Å `o-I-c-kw-L-S-\-IÄ tem-Iw ap-gp-h³ ]-S-cp-Ibpw sN-¿póp. A-Xn-\nsS, km-[m-c-a ap-Éo-§-sf-t¸mepw Xo-{h-hm-Z-¯n-te-¡v X-Ån-hn-Sp-ó X-c-¯n-ep-Å hn-th-N-\hpw hn-tZz-j-{]-Nm-c-Whpw \-S-¯nbm-tem? bq-tdm-¸n-se an-¡ cm-Py¯pw th-cp-d-¸n-¨p-I-gn-ª h-e-Xp-]-£ kÀ-¡m-cp-Ifpw ]mÀ-«n-Ifpw sN-¿pó-Xv A-Xp-X-só-bmWv.

Hm-kv-{Sn-b-bnð hn-tZ-i^-ïv ssI-Imcyw sN-¿p-óp-sh-ó t]-cnð hn-b-ó-bn-te-XS-¡w G-gv {][m-\ apÉow ]-Ån-IÄ A-S-¨p-]q-«m-\pw 60 C-am-ap-am-scbpw Ip-Spw-_mw-K-§-sfbpw \m-Sp-I-S-¯m\pw kÀ-¡mÀ A-Sp-¯nsS Xo-cp-am-\n¨-Xv h³-hn-hm-Z-am-bn-cpóp. C-Éman-t\m-Sp-Å Cu hn-thN-\w s]m-dp-¡m-\m-hn-sñópw {In-kv-Xym-\n-Ifpw ap-Éo-§fpw X-½n-epÅ tem-I-bp-²-am-Wv C-\n h-cm³ t]m-Ip-ó-sXópw CXn-t\m-Sp-Å {]-Xn-I-c-W-am-bn XpÀ-¡n {]-kn-Uâv FÀ-tZm-K³ I-gn-ª-Znh-kw {]-Jym-]n-¡p-Ibpw sN-bvXp.

C-Éman-t\m-Sp-Å hn-tZz-j-{]-Nmc-Ww C-\nbpw A-h-km-\n-¨n-«n-sñ-óv hy-à-am-¡p-ó-Xm-Wv s\-XÀ-e³-Uv-knð-\n-óp-Å hmÀ-¯. {]-hm-NI-sâ ImÀ-«q¬-h-c-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å aÕ-cw kw-L-Sn-¸n-¨m-Wv Xo-{h-h-e-Xp-]-£ ]mÀ-«n {]-tIm]-\w kr-ãn-¡p-óXv. {]-hm-NI-sâ ImÀv-«q¬ {]-kn-²-s¸-Sp-¯n-b-Xn-sâ t]-cnð {^m³-kn-se NmÀ-fn sltÐm am-kn-I-bpsS Hm-^o-knð `o-I-cm-{Ia-Ww \-S-ó-Xnsâ HmÀ-a-IÄ am-bpw-ap-s¼-bm-Wv A¯-c-sam-cp {]-tIm]-\w hoïpw A-c-t§-dp-óXv.

U-¨v ]mÀ-e-saâv a-µn-c-¯n-\I-¯p-Å ]mÀ-«n Hm-^o-knð-sh-¨m-Wv h-e-Xp-]-£ {^o-Uw ]mÀ-«n ImÀ-«q¬ aÕ-cw \S¯p-óXv. I-Sp-¯ apÉow hn-cp-²-\m-b KoÀ-«v hn-ð-tU-gv-km-Wv ]mÀ-«n t\-Xmhv. U-¨v `o-I-c-hn-cp-² G-P³-knbm-b F³-kn-Sn-hn-bp-sS A-\p-aXn-tbm-sS-bmWv Cu a-Õ-cw kw-L-Sn-¸n-¡p-ó-sX-óv ]mÀv-«n h-àm-hv A-dn-bn-¨p.

2015þem-Wv NmÀ-fn sltÐm am-kn-I-bp-sS ]m-co-knse Hm-^o-knð `o-I-cm-{I-a-W-ap-ïm-b-Xv. ]-{Xm-[n-]-c-S-¡w 12 t]-cm-Wv A-óv sImñ-s¸-«-Xv. 2005þð sU³-amÀ-¡n-se H-cp ]-{X-¯nð {]-hm-N-I-sâ ImÀ-«q-Wp-IÄ {]-kn-²o-I-cn-¨Xpw hen-b hn-hm-Z-am-bn am-dn-bn-cpóp. F-ómð, C¯-cw ap-ó-\p-`-h-§-sfmópw {^o-Uw ]mÀ-«n-sb ]n-´n-cn-¸n-¡p-ónñ. amÀ-¨nð \-S-ó Xn-c-sª-Sp-¸nð cïmw Øm-\-s¯-¯n-b-Xn-sâ B-ß-hn-izm-k-t¯m-sS-bm-Wv C¯-c-sam-cp a-Õ-c-¯n-\v ]mÀ-«n X-¿m-dm-Ip-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category