1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

tkm-^v-äv-thÀ F³-Pn-\o-b-dm-bn tPm-en Xp-S§n; i¼-fw Ipd-hv ]-cn-l-cn-¡m³ ]p-cp-j-th-iy-bm-bn amdn; CXn-t\mS-Iw A-´n-bp-d-§n-b-Xv B-bn-c-¯n-e-[n-Iw kv-{Xo-IÄ-s¡m¸w; H-cp cm{Xn Cu-Sm-¡p-ó-Xv 1200 ]uïv; e-ï-\n-se H-cp k-¼-ó-bp-hm-hn-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

tkm-^v-äv-thÀ F³-Pn-\o-b-dm-bn I-cn-b-dn-\v Xp-S-¡-an-« bp-hm-hv, i¼-fw Xn-I-bp-ón-sñ-óv h-ó-t¸m-gm-Wv ]p-Xn-sbm-cp h-cp-am-\-amÀ-Kw A-t\z-jn¨mtem F-óv B-tem-Nn-¨Xv. Iu-Xp-I-¯n-\p-th-ïn H-cp sk-Iv-kv sk-an-\m-dnð ]-s¦-Sp-¯-t¸m-gm-Wv ]pcp-j th-iy-bm-hp-I-sb-ó B-tem-N-\ i-à-am-b-Xv. 130 ]u-ïn-\v B-Zyam-sbm-cp kv-{Xo-bp-am-bn In-S-¡-]-¦n-« bp-hm-hv C-óv 48 h-b-Êp-Å H-cp a-[y-h-b-kv-I-\mWv. CXn-t\mS-Iw In-S-¡ ]-¦n«-Xv B-bn-c-¯n-te-sd kv-{Xo-I-fp-ambn. C-t¸mÄ, H-cp cm-{Xn¡v Cu-Sm-¡p-ó-Xv 1200 ]uïv.

tjm-Wn e-hv F-ó sa-bvð Fkv-tImÀ-«v C-óv k-¼-ó-\mWv. Hm-kv-t{S-en-bnð-\n-óv e-ï-\n-se¯n-b tjm-Wn hn-hm-ln-X-\p-amWv. `m-cy-bp-sS Adn-thm-sS-bm-Wv C-t¸mÄ Fkv-tImÀ-«m-bn t]m-Ip-óXv. X-sâ ]-¦m-fn X-só ]n-´p-W-bv-¡p-óp-sï-ópw C-bmÄ ]-d-bpóp. shdpw t]-in-_-e-¯n-sâ an-I-hnð kv-{XoI-sf ]-än-¡p-Ibñ, A-hÀ-¡v G-ähpw an-I¨ ssew-Kn-Im-\p`-hw \ð-Ip-I-bm-Wv Xm³ sN-¿p-ó-sXópw tjm-Wn ]-d-bpóp.

tkm-^v-äv-thÀ F³-Pn-\n-b-dm-bn-cns¡, H-gn-hp-k-a-b-§fn-sem-s¡ sk-Iv-kv kw-_-Ônbm-b sk-an-\m-dp-I-fn-epw tbm-K-§-fnepw ]-s¦-Sp¡pI tjm-Wn io-e-am-¡n-bn-cpóp. C-§-s\-bm-Wv In-S-¡-bnð F-§s\-sbm-s¡ kv-{XoI-sf B-IÀ-jn-¡m-sa-óv ]Tn-¨Xv. A-óv ]Tn-¨Xpw ]n-óo-Sv ]-e kv-{Xo-I-fnð-\n-óv A-dn-ª-Xp-am-b hn-Zy-I-fm-Wv Xm³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-sX-óv tjm-Wn ]-d-bpóp. kv-{XoI-sf k-t´m-jn-¸n-¡p-I-sbó-Xv X-sâ Zu-Xy-am-sW-óm-Wv tjm-Wn ]-d-bp-óXv.

{]m-Knð \-S-ó H-cp hÀ¡v-tjm-¸n-em-Wv tjm-Wn BZyw ]-s¦-Sp-¯-Xv. A-hn-sS H-¸w ]-s¦-Sp-¯n-cp-ó H-cp bp-h-Xn-bm-Wv 130 ]u-ïn-\v BZyw tjm-Wn-sb H-cp-cm{Xn ]-¦n-Sm³ £-Wn-¡p-ó-Xv. X-sâ I-gn-hnð v-A-`n-am-\w tXmónb tjm-Wn ]n-óoS-Xv I-cn-b-dm-¡m³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. ]n-óo-Sv a-äp-Å-hÀ-¡v sk-Iv-kv sk-an-\m-dp-IÄ e-ï-\nepw Hm-kv-t{S-en-b-bnepw kw-L-Sn-¸n-¨v In-S-¡-bnð-\n-óv Xm³ t\Sn-b A-dn-hp-IÄ a-äp-Å-hÀ-¡m-bn ]-¦p-sh-¡m-\pw tjm-Wn X-¿m-dmbn.

s^-bv-kv-_p-¡n-eq-sSbpw a-äv km-aqln-I am-[y-a-§-fn-eq-sS-bpw X-sâ tkh-\w B-h-iy-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v hnh-cw \ð-Im-dp-sïópw tjm-Wn ]-d-bp-óp. 90 ]u-ïp-ap-Xð 1200 ]u-ï-ph-sc tk-h-\-¯n-sâ co-Xn-b-\p-k-cn-¨v {]-Xn^-ew hm-§m-dpïv. k-l-{]-hÀ-¯I-sc A-dn-bn-¡m-sX-bm-Wv Xp-S-¡-¯nð sk-Iv-kv hÀ-¡-dm-bn tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó-Xv. \m-ep-hÀjw-sIm-ïpX-só tkm-^v-äv-thÀ F³-Pn-\o-bÀ tPm-en cm-Pn-sh-¨v ap-gp-h³ k-a-b Fkv-tImÀ-«m-bn am-dm³ tjm-Wn-¡v I-gn-ªp.

H-cp Xm-{´n-Iv sk-Iv-kv hÀ¡v-tjm-¸nð-sh-¨p-I-ï- bp-h-Xn-bm-Wv C-t¸mÄ tjm-Wn-bp-sS ]-¦m-fn. 2015þem-Wv A-hÀ I-ïp-ap-«n-bXv. Xm³ sN-¿pó tPm-en-sb-¡p-dn-¨v A-h-tfm-Sv ]-d-ª-t¸mÄ, A-Xn-s\ F-XnÀ-¯n-sñ-óv tjm-Wn ]-d-bpóp. B-tcm-Ky-I-cam-b co-Xn-bnð ssew-Kn-I-Po-hn-Xw B-kz-Zn-¡p-óXn-t\m-Sv ]-¦m-fn-¡v F-XnÀ-¸n-sñópw tjm-Wn ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category