1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

sI«n-¸n-Sn-¨v s]m-«n-¨n-cn-¡p-t¼mgpw {Sw-]n-s\ A-ð]w- t]mepw hn-iz-kn-¡m-sX Inw; I-cm-dn-sem-¸n-Sm-\m-bn sh-¨p-\o«n-b t]-\ hm-§n BZyw In-½n-sâ kpc-£m D-tZym-K-ØÀ ap-gp-\o-fw Xp-S¨p; H-Sp-hnð H-¸n«-Xv t\m ]d-ªv k-tlm-Z-cn \o«n-b t]-\-sIm-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

knw-K-¸q-cnð A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]p-am-bp-Å Iq-Sn-¡m-gv-N-bv-¡v D¯-c-sIm-dn-b³ ta-[m-hn Inw tPm-Mv D³ F-¯nb-Xv X³ h-[n-¡-s¸-t«-¡m-sa-ó B-i-¦-bn-em-bn-cpóp. A-Xo-h-c-l-ky-am-bn bm{X-sbm-cp-¡n-bXpw X-sâ Hu-tKymKn-I hm-l-\-¯n-\p-Npäpw Hm-Sp-ó Aw-K-c-£I-sc H-c-p-¡n-bXp-sam-s¡ A¯-c-sam-cp B-i-¦ ap-ónð-¡-ïm-bn-cpóp. H-Sp-hnð, {Sw-]n-\v ssI-sIm-Sp-¯v A-ôp-a-Wn¡q-tdm-fw NÀ-¨ sN-bv-X-ti-jw N-cn-{X-{]-[m-\am-b kw-bp-à-I-cm-dnð H-¸n-Sp-t¼mgpw A-hn-izm-kw am-dn-bn-cp-ónñ.

NÀ-¨-IÄ-¡p-ti-jw kw-bp-à -{]-kv-Xm-h-\-bnð H-¸n-Sp-ó-Xn-\m-bn C-cp-t\-Xm-¡fpw ap-dn-bn-te-¡v h-cp-t¼mÄ, In-½n-\v D-]-tbm-Kn-¡m-\p-Å t]-\ ssI-bnð sh-fp-¯ ¥u-k-Wn-ª H-cp Aw-K-c-£-I³ Xp-SÀ-¨-bm-bn Xp-S-¨p-hr-¯n-bm-¡p-óp-ïm-bn-cpóp. sh-Å-¯pWn-sIm-ïv Xp-S-¨p-hr-¯n-bm-¡n-s¡m-ïn-cp-ó t]-\ Inw D-]-tbm-Kn-¡p-sa-óv I-cp-Xn-sb-¦n-epw, A-hkm-\ \n-an-jw H-¸p-sh-¡m-³ D-]-tbm-Kn¨-Xv k-tlmZ-cn Inw tbm tPm-Mv \ð-In-b t]-\ D-]-tbm-Kn-¨m-bn-cp-óp.

Aw-K-c-£-I³ Xp-S-¨p- hr-¯n-bm-¡n-s¡m-ïn-cp-ó t]-\ D-]-tbm-Kn-¡msX, ]I-cw k-tlmZ-cn kz-´w Pm-¡-änð-\n-só-Sp-¯ t]-\ D-]-tbm-Kn-¨-Xp-Xsó, In-½n-sâ \o-¡-§-fnð A-Xo-h-c-l-kymß-I-X \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn-\m-bn-cp-óp-sh-óv hyàw. In-½n-sâ B-tcm-Ky-s¯-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯-s¸-Sp-sa-ó B-i-¦-bnð, A-t±-l-¯n-sâ bm-sXm-cp sX-fn-hp-Ifpw A-h-ti-jn-¸n-¡-cp-sX-ó \nÀ-tZ-i-¯n-em-Wv H-¸-ap-ïm-bn-cp-ó-hÀ {]-hÀ-¯n-¨-Xv. In-½n-sâ hn-kÀPyw t]m-epw A-ta-cn-¡³ Nm-c-kw-L-S-\-IÄ ti-J-cn-¡m-Xn-cn-¡m³ A-h {]-tXy-Iw ti-J-cn-¨v Xn-cn¨p-sImïp-t]m-sbópw dn-t¸mÀ-«p-ïm-bn-cpóp.

In-½n-sâ kp-c-£-sb-¡-cp-Xn kz-´w Aw-K-c-£-I-sc-t¸mepw IÀ-i-\ \n-co-£-W-¯n-\v hn-t[-b-am-¡n-bm-Wv Inw Iq-sS-\nÀ-¯p-óXv. Fñm-¯n\pw Np-¡m³ ]n-Sn-¡p-óXpw In-½n-sâ hy-àn-]-cam-b Im-cy-§Ä \n-Ý-bn-¡p-ó-Xpw D-]-tZ-in-¡p-ó-Xpw 30þIm-cnbm-b k-tlmZ-cn Inw tbm tPm-§mWv. F-hn-sS-t¸m-bmepw In½n-s\m-¸w hn-iz-kv-Xcm-b kmbp-[ Aw-K-c-£-Icpw D-ïm-Ipw. C¯-cw Aw-K-c-£-I-sc-t¸mepw kw-i-b-t¯m-sS-bm-Wv \n-co-£n-¡p-ó-sX-óv hy-à-am-¡p-ó-Xm-Wv t]-\ A-h-km-\-\n-an-jw amän-b kw-`hw.

A-an-X-h-®-hpw {]-ta-lhpw In-½n-s\ A-e-«p-óp-sï-óm-Wv {]-N-cn-¡-s¸-Sp-ó hn-h-c-§fn-semóv. C-Xn-\p-]p-dsa, D-bÀ-ó c-à-k-½À-Zhpw A-t±-l-¯n-\p-sïópw ]-d-b-s¸-Sp-óp. F-ómð, Cu hn-hc-§-sfmópw ]p-d¯p-t]m-Im-Xn-cn-¡p-ó-Xn-\p-Å IÀ-i-\ ap³-I-cp-X-ep-IÄ D¯-c-sImdn-b kzo-I-cn-¡p-óp-sïóv Cu B-i-¦-Ifpw X-¿m-sd-Sp-¸p-Ifpw hy-à-am-¡póp.
N-cn-{X-]-cam-b D-¨-tIm-Sn-bnð ssI-s¡m-ï Xo-cp-am-\-§-sfñmw \n-Ý-b-ambpw \-S-¸n-em-¡p-sa-ó {]-Jym-]-\-t¯m-sS-bm-Wv Inw kn-¦-¸q-cnð-\n-óv a-S-§n-bXv. sIm-dn-b³ ap-\-¼n-s\ \n-cm-bp-[o-I-c-W-¯n-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ ]-gp-Xp-I-fnñm-sX \-S-¸n-em-¡p-saópw Inw hy-à-am-¡n-bn-cpóp. ]pXn-b N-cn-{X-¯n-\m-Wv X-§Ä Xp-S-¡-an-«-sXópw D-X¯-c-sImdn-b B-W-h \nÀ-hym-]-\-\-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-Ip-ó ap-d-bv-¡v D-]-tcm-[-a-S-¡-ap-Å \-S-]-Sn-IÄ ]n³-h-en-¡p-saópw {Sw-]v hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category