1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

IpSn-tb-ä-¡m-sc {_n-«³ \m-Sp-I-S-¯pó-Xv ]-g-b ASn-a hym-]mc s¯ Hm-À-an-¸n-¡pw -hn[w; hn-am-\-¯nð I-b-än-hn-Sm³ sImïp-t]m-Ipó-Xv ssI-hn-e-§p-sh¨pw A-c-bnð s_ð-än-«v sI-«nbp-sam-s¡; \m-Sp-I-S-¯ð {Iq-c-X-bp-sS hn-i-Zmw-i-§-fp-am-bn dn-t¸mÀ-«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð P-\n-¨v ]-Xn-äm-ïp-I-tfm-fw A-hn-sS Po-hn-¨ I-co-_n-b³ hw-i-Psc-sbm-s¡ Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-óv ap-{Z-Ip-¯n \m-Sp-I-S-¯p-ó Xn-c-¡n-em-Wv {_n-«-\n-se tlmw Hm-^o-kv C-t¸mÄ. A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \m-Sp-I-S-¯pó tlmw Hm-^o-kv {]-hÀ-¯n-¡pó-Xv ]-g-b ASn-a hym-]m-c-Ime-s¯ a-\-Øn-Xn-bp-amm-b-sW-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ. ssI-hn-e-§p-sh¨pw A-c-bnð s_ð-än-«p-sam-s¡ X-S-hp-]p-Ån-I-sf-t¸m-se-bm-Wv Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc hn-am-\-X-Xnð-I-b-äm³ sImïp-t]m-Ip-óXv. C-bmÄ kz-tZi-¯v F-¯n-sb-óv D-d-¸n-¡m³ \m-Sp-I-S-¡-s¸-Sp-ó Hm-tcm-cp-¯À-s¡m-¸hpw aq-óv Po-h-\-¡mcpw hn-am-\-¯nð H-¸-ap-ïm-Ipw.

shdpw N-c-¡p-I-sf-t¸m-se-bm-Wv \m-Sp-I-S-¯-s¸-tS-ïh-sc ssI-Imcyw sN-¿p-ó-sX-óv tlmw Hm-^o-kn-sâ ]oU-\w k-ln-t¡-ïn-h-óh-sc D-²-cn-¨v X-¿m-dm¡n-b dn-t¸mÀ-«nð-¸-d-bpóp. thï-{X ku-I-cy-§-fnñm¯ tIm-¨p-I-fnð a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw Ip-¯n-\nd-¨v bm-{X sN-bv-Xm-Wv hn-am-\-¯m-h-f-¯n-ð F¯n-¡p-óXv. Nm-À-«À ^v-ssf-äv tam-Wn-ä-dn-Mv Sow F-ó G-P³-kn C¯-cw ]o-U-\-§Ä-¡v C-c-bm-bh-sc t\-cnð-¡-ïm-Wv dn-t¸mÀ-«v X-¿m-dm-¡n-bXv.

I-Sp-¯ a-\p-jym-h-Im-i-ew-L-\-am-Wv C-¡m-cy-¯nð \-S-¡p-ó-sX-óv dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. I-gn-ª-hÀ-jw PÀ-a-\n-bn-te-¡v A-\-[nIr-X I-p-Sn-tb-ä-¡m-cp-am-bn t]m-b NmÀ-t«-Uv hn-am-\-¯nð 30 Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡m-bn 90 D-tZym-K-Ø-cm-Wv H-¸-ap-ïm-bn-cp-ó-Xv. \m-Sp-I-S-¯-s¸-« 30 Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-bpw X-S-hp-Im-sc-t¸m-se-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¨-sXópw dn-t¸mÀ-«nð- ]-d-bpóp. ss\-Po-cn-b-sebpw Lm-\-bn-sebpw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡m-bn 2017 P-\p-h-cn-bnð-t¸m-b hn-am-\-¯nð 61 Ip-Sn-tb-ä-¡m-cpw 135 Po-h-\-¡m-cp-ap-ïm-bn-cpóp. ]m-In-kv-Xm-\n-te-¡v 2017 sk-]v-äw-_-dnð t]m-b- hn-am-\-X-¯nð 54 Ip-Sn-tb-ä-¡m-cpw 106 Po-h-\-¡m-cp-am-bn-cp-óp D-ïm-bn-cp-óXv.

Ip-«n-¡m-ew ap-Xð-s¡ {_n«-\nð Po-hn¨ t_m-Sv-kzm-\-¡m-cnbm-b H-¸tem I-Km-cn-bp-sS I-Y A-Sp-¯n-sS hen-b hn-hm-Zw kr-ãn-¨n-cp-óp. 27þIm-cnbm-b Ch-sc \m-Sp-I-S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xp-ap-Xð A-c-bnð s_ð-än-«v X-S-hp-Im-cn-sb-t¸m-se-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¨-sX-óv A-hÀ sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. I-Km-cn-bp-sS A-½-sbbpw C-tX co-Xn-bn-em-Wv ]mÀ-¸n-¨n-cp-óXv. A-c-tbm-Sv tNÀ-¯v ssI-IÄ Iq-«n-s¡-«n-bm-Wv s_ð-än-Sp-óXv. ssI-I-Ä kz-X-{´-am-bn N-en-¸n-¡pó-Xv X-S-bm-\m-WnXv.

hn-am-\-¯n-se ko-äv s_ðäpw BÄ-¡v A-\-§m³ t]m-ep-am-Im-¯-hn-[w sI-«n-bn-Sp-ó X-c-¯n-ep-Å-Xm-sW-óv I-Km-cn ]-d-bp-óp. ssI-IÄ kz-X-{´-am-bn N-en-¸n-¡m-\m-ImsX, \-S-¡m³-t]m-ep-am-Im-¯ A-h-Ø-bn-em-Wv sImïp-t]m-Ip-óXv. I-Sp-¯ a-\p-jym-hIm-i ew-L-\hpw A-]-am-\hpw t]-dn-bm-Wv Hm-tcm Ip-Sn-tb-ä-¡m-c\pw {_n-«-\nð-\n-óv a-S-§p-ó-sX-óv I-Km-cn-sb D-²-cn-¨v dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category