1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

a¡sf {_n-«o-jv »m-tÌ-gv-kv So-an-sâ `m-K-am-¡-m³ B-{K-l-aptïm? F-¦nð t\m-«nw-Kv-lm-an-te-¡v s]m-t¡m-fq; ]m-em-bnse tÌ-Un-b-¯nð ]-´p X-«m\pw A-hk-cw

Britishmalayali
kz´wteJI³

]mem ap\nkn¸ð tÌUnb¯nð HmKÌv amkw \S¯pó tZiob bq¯v ^pSvt_mÄ SqÀWsaântebv¡p-Å bpsI aebmfn Soan-sâ ske£³ \S¯póp. ]mem ^pSvt_mÄ ¢ºv, {_n-«ojv »mtÌgv--kv, bq-Wnän tkm¡À, apwss_ F^vkn, Að F¯nlmZv, tIcf »mkv--tägv--kv XpS§nb SoapI-fmWv amäpcbv¡p-óXv. {_n«ojv »mkvtägvkv Soantebv¡pÅ ]Xns\«v hbknð XmsgbpÅ B¬Ip«nIfpsS ske£³ t\m«nwKv lmanð sh¨mWv \S-¯p-I.

XmXv]cyapÅhÀ _Ôs¸-Sp-I

Byju Menachery Ph.07958439474, Assistant Manager:Anzar Ph.07735419228, Manager:Joseph Mullakuzhy Ph.07780905819, Coordinator& Technical Manager: Raju George Ph.07588501409, Assistant Coordinator: Jijo Ph.07946597946, co-oridinator: Binoy Thevarkunnel Ph.07857715236. Tiby. Thomas07906763113, George.07790300500, Giby.07882605030, Joby. 07710984045 Thomas07906763113, Joby. 0782072366

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category