1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

cïp t]m-tfm jÀ«pw du-ïv s\-¡v P-¼dpw {Su-ktdm kv-tIÀt«m DÄ-s¸-sS Fñmw A-ôp ]u-ïn-\v; kv-IqÄ A-S-bv-¡pw-ap-¼v bqWn-t^mw hn-]-Wn-bnð Cd-¡n Bð-Un

Britishmalayali
kz´wteJI³

kv-IqÄ Xp-d-¡m-dm-Ip-t¼mÄ bqWn-t^mw hn]-Wn k-Po-h-am-Ipó-Xv ]pXn-b Im-cyañ. F-ómð, kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b Bð-Un H-cp-ap-gw-ap-t¼ \o-«n-sb-dn-ªn-cn-¡p-I-bmWv. k-½À tSw A-h-km-\n-¡p-ó-Xn-\v ap-s¼, bqWn-t^mw hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨m-Wv A-h-cp-sS Ifn. A-[y-b-\-hÀ-jw A-h-km-\n-¡p-ó-Xn-\p-ap-s¼ ]p-Xp-hÀ-j-¯n-te-¡v B-h-iyam-b bqWn-t^mw \n-Êm-c-hn-e-bv-¡v kz-´-am-¡m-\p-Å A-h-k-c-am-Wv Bð-Un H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv.

_m-¡v Sp kv-IqÄ F-ó t]-cnð C-d-¡n-bn-«p-Å bqWn-t^mw t{i-Wn-¡v henb tXm-Xn-ep-Å kzo-I-c-W-am-Wv e-`n-¡p-óXv. sk-]v-äw-_-dnð kv-IqÄ Xp-d-¡p-ó th-f-bnð D-ïm-Ip-ó Xn-c-¡nð-\n-óv tam-N-\-sa-ó t]-cn-em-Wv _m-¡v Sp kv-IqÄ t{i-Wn C-hÀ cw-K-¯n-d-¡n-bn-cn-¡p-óXv. A-h-[n-¡m-e-am-Ip-ó-Xn-\p-aps¼, bqWn-t^mw hn-]-Wn-bnð I-Sp-¯ a-Õ-c-¯n-\v Xp-S-¡-an-Sp-I-bm-Wv Bð-Un C-Xn-eq-sS sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-sX-ópw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

A-ôv ]u-ïn-\v bqWn-t^mw sk-äv. A-Xm-Wv Bð-Un-bp-sS hm-Kv-Zm\w. aq-óp-h-b-Êp-ap-Xð 11 h-b-Êp-h-sc-bp-Å ss{]a-dn kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-h-iyam-b Fñm¯-cw h-kv-{X-§fpw C-Xnð-s¸-Spw. c-ïv t]mtfm jÀ-«v (1.75 ]uï-Sv), H-cp du-ïv s\-¡v P-¼À (H-cp ]u-ïv), H-cp tPm-Un {Su-ktdm kv-tIÀ-t«m (2.25 ]uïv) F-ón-h-bm-Wv A-ôp-]u-ïn-sâ ]m-t¡-Pnð h-cp-óXv. bqWn-t^mw hn-]-Wn-bnð hn-e-Ip-d-¨p-Å a-Õ-cw h-cp-ó-Xn-\p-apsó, hen-b hn-e-bnñm-sX bqWn-t^mw cw-K-¯n-d-¡n-bm-Wv Bð-Un a-Õ-c-¯n-\v Xp-S-¡-an-«n-cn-¡p-óXv.

I-gn-ª-hÀ-j-§-fnð \m-ep-]u-ïn-\v bqWn-t^mw sk-äv hn-än-cp-ó BðUn, C-¡p-dn 20 i-X-am-\w hn-e-hÀ-[n-¸n-¨m-Wv sk-äv hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨n-«p-ÅXv. bqWn-t^m-an-\v ]p-d-sa, ^n-kn-¡ð F-Pyp-t¡-j³ Inäv, _m-KpIÄ, tÌ-j-\-dn, jq Xp-S-§n a-äp km-[-\-§fpw th-ïn-h-cpw. a-Õ-cw ap-dp-Ip-t¼mÄ Iq-Sp-Xð hn-e-¡pd-hv \ð-tI-ïn- h-cp-ó-Xn-\m-em-Wv t\-c-s¯X-só bq-Wn-t^mw sk-äv cw-K-¯n-d-¡m³ Bð-Un X-¿m-dm-b-sXópw kq-N-\-bp-apïv.

Ip-«nI-sf kv-Iq-fn-te-¡v A-b-¡m³ A-h-km-\-\n-an-jw InS-óv ]c-¡w ]m-bp-ó Øn-Xn-bm-Wv ]-e c-£n-Xm-¡-fp-tS-Xp-sa-óv Bð-Un am-t\-Pn-Mv U-b-d-ÎÀ Pq-en B-jv-^oð-Uv ]-d-bpóp. A-sXm-gn-hm-¡p-ó-Xn-\m-Wv bqWn-t^mw t\-c-t¯X-só C-d-¡n-bn-«p-ÅXv. D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v \n-e-hn-ep-Å G-ähpw hn-e-¡p-d-ª ]m-t¡-Pm-Wv C-Xn-\m-bn A-h-X-cn-¸n-¨n-«p-Å-sXópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category