1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

sa¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Z-[m-cn-bm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-a-p-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« sa¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Z-[m-cn-bm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-a-p-ïv. tI-c-f-¯nð tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð tPm-en sN-¿pó s]-¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-am-Wv B-tem-N-\IÄ £-Wn-¡p-ó-Xv. 27 h-b-kv. 179 skân ao-äÀ D-bcw.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 01174311334

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category