1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-_n-bp-sS thÀ-]m-Sn-\v C-tó-¡v B-dp hÀjw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\yq-Im-kn-enð a-c-W-aSª tPm-_n tPmk-^v N-¡m-e-bv-¡-en-sâ thÀ-]m-Sn-\v C-tó¡v B-dp hÀ-jw. thZ-\-tbm-sS Ip-Spw-_mw-K§Ä...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category