1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

{^m³-kn-kv BâWn þ tam-fn Z-¼-Xn-IÄ-¡v 25þmw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó shñnw-Kv-S-Wn-se {^m³-kn-kv BâWn þ tam-fn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sImïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow. hnhm-l hmÀjnIm-tLm-j-¯n-sâ `m-K-am-bn a-äp B-tLmj-§-sfmópw kw-L-Sn-¸n-¨n-«nñ. tZ-h-em-b-¯nð {]mÀ-°-\ -D-ïm-bn-cp-óp.

B-e¸p-g Pnñ-bn-se ]-¨ F-ó Ø-es¯ \nÀ-[-\cm-b s]¬-Ip-«n-I-fpsS hn-hm-lw \-S-¯m³ _p-²n-ap-«-\p-`-hn-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-sf k-lm-bn-¡p-hm³ Cu Z-¼-Xn-IÄ 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-I- B-tLm-j-th-f-bnð B-{K-ln-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category