1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

kpµ-cnbm-b Cu \-gv-kv F-´n-\m-Wv Ip-cp-ópI-sf C§-s\ sIm-óp-I-f-ªXv? A-d-Ìnem-b sN-Ì-dn-se \-gv-kv ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm¡n-b en-hÀ-]qÄ B-ip-]-{Xn-bnepw A-t\zj-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

]n-ôp-Ip-ªp§-sf bm-sXm-cp a-\-kv-Xm-]-hp-anñm-sX Cu \-gv-kn\v F§-s\ sImñm³ I-gn-ªp-sh-óv B-tem-Nn-¨v \-Sp-§p-I-bm-Wv {_n-«o-jp-ImÀ. Iu-ï-kv Hm-^v sN-Ì-À B-ip-]-{Xn-bnð 2015þ16 Im-e-b-f-hnð \-S-ó 17 in-ip-a-c-W-§-fnð F-s«-®w C-hÀ \-S¯nb sIm-e-]m-X-am-sW-óv sX-fn-ªn-«pïv. B-dp Ip-«n-I-sf-¡q-Sn sIm-e-s¸-Sp-¯m³ {i-an-¨n-cp-ó-Xmbpw t]m-eo-kn-\v G-sd-¡p-sd D-d-¸m-bn-«p-ïv. C-hÀ tPm-en sNbv-X a-säm-cp B-ip-]-{Xn-bn-te¡pw t]m-eo-kv A-t\zj-Ww hym-]n-¸n-¨n-«pïv.

eq-kn se-äv-_n-sbó 28þIm-cn \-gv-kn-s\bmWv kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv. C-h-cp-sS sN-kv-ä-dn-se ho-«n-epw C-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä Xm-a-kn-¡p-ó slÀ-^-Un-se ho-«nepw t]m-eo-kv ]cn-tim-[-\ \-S¯n. B-ip-]-{Xn-bn-ep-ïmb 15þHm-fw in-ip-a-c-W-§Ä kw-_-Ôn-¨v \Só H-cp-hÀ-j-t¯m-fw \o-ï A-t\z-j-W¯n-s\m-Sp-hn-em-Wv eq-kn-sb t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-¿p-óXv. eq-kn t\c-s¯ tPm-en sN-bv-X-n-cp-ó en-hÀ-]q-fn-se hn-sa³-kv tlm-kv-]n-ä-enepw A-t\zj-Ww hym-]n-¸n-¨n-«pïv. \-g-kn-Mv _n-cp-Zw t\-Sn-b-ti-jw C-hn-sS eq-kn ]-cn-io-e-\-¯n-\v tNÀ-ón-cpóp.

F-«v Ip-ªp§-sf sIm-e sN-bvX-Xv Xm-\m-sW-óv eq-kn k-½-Xn-¨n-«p-sï-óm-Wv kqN-\. t]m-eo-kv \-S-¯p-ó A-t\z-j-W-hpamn ]qÀ-W-ambpw k-l-I-cn-¡p-sa-óv en-hÀ-]qÄ hn-a³-kv B-ip-]{Xn A-[n-Ir-XÀ ]-dªp. en-hÀ-]qÄ hn-a³-kv B-ip-]-{Xn-bnð k-am-\am-b kw-`h-§-sfmópw dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-«n-sñ-óm-Wv \n-e-hn-ep-Å kqN-\. F-ómð, eq-kn-bp-sS {]-hÀ-¯-\-co-Xn-I-sf-¡p-dn-¨v a-\-Ên-em-¡p-ó-Xn-\v C-hn-Sp-¯ {]-hÀ-¯-\-Im-ehpw ]cn-tim-[n-t¡-ï-Xp-sï-óm-Wv t]m-eo-kv \ð-Ip-ó kq-N-\.

sN-kv-ä-dn-se B-ip-]-{Xn-bn-se \n-tbm-\m-äð bq-Wn-änð-sh-¨v C-hÀ F-«p-Ip-«nI-sf h-I-h-cp-¯n-sb-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. H-«msI Cu Im-e-b-f-hnð \-S-ó 32 in-ip-a-c-W-§-sf-¡p-dn-¨m-Wv t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡p-óXv. A-Xnð 17þF-®w sIm-e-]m-X-I-am-sW-óv Øn-Io-c-cn-¨n-«pïv. Ip-«nI-sf \-ã-s¸-« Ip-Spw-_mw-K-§-fp-sSbpw k-l-Ic-Ww t]m-eo-kv tX-Sn-bn-«p-ïv.

sN-kv-äÀ kÀ-h-I-em-im-e-bnð-\n-ópw _n-cp-Zw t\-Sn-b-ti-jw 2011 ap-Xð-¡m-Wv sN-kv-äÀ- B-ip-]-{Xn-bnð eq-kn tPm-en-¡p-tNÀ-óXv. hf-sc an-I-¨ \n-tbm-\m-äð \-gv-km-Wv C-h-sc-óv Iq-sS tPm-en sN-¿p-ó-hÀ ]-d-bpóp. \-gv-kn-Mv B³-Uv anUv-ssh^-dn Iu¬-k-kn-enð C-h-sc-¡p-dn-¨v C-tXh-sc H-cp ]-cmXn-t]mepw e-`n-¨n-«p-anñ. F-ómð, C-hÀ-s¡§-s\ Ip-ªp§-sf sImñm³ I-gn-ªp-sh-ó k-l-{]-hÀ-¯-Icpw B-Ý-cy-s¸-Spóp. a-b-¡p-a-cpóp-t]m-se a-sä-´n-sâ-sb-¦nepw kzm-[o-\-¯nemtWm C-hÀ {]-hÀ-¯n-¨-sX-ó Im-cyhpw t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡p-ópïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category