1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

s_ð-Pn-b-¯n-sâ {]Xn-tcm-[w {_-ko-en-s\bpw a-S¡n; sa-kn¡pw sdm-WmÄ-tUm-bv¡pw ]nd-sI s\-bv-a-dp-sS ]m-Z-N-e-\-§fpw hn-S hm-§póp; Fñm em-än³ A-ta-cn-¡³ So-apw ]p-d¯v; C-\n bq-tdm-¸n-sâ s{]m-^-j-W-en-kw \-n-d-bpó tem-I-I¸v; Cóv Cw¥ïn\v acW¡fn; djybnð DZbw sN¿pI ]pXnsbmcp Nm¼y\mIptam? CãSoapIÄ aS§pt¼mÄ aebmfnIÄ C\nbmÀs¡m¸w \nð¡pw?

Britishmalayali
kz´wteJI³

ap³ tem-I-Nm-¼y-òmcm-b PÀ-a-\nbpw AÀ-Pâo-\bpw ho-W I-km-\n-se a-®nð {_-ko-en-sâbpw I-®p-\o-cp-hoWp. tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å B-cm-[I-sc \n-cm-i-s¸-Sp-¯n {_-koð tem-I-I-¸n-sâ IzmÀ-«-dnð s_ð-Pn-b-t¯m-Sv A-Sn-b-d ]-dªp. em-än-\-ta-cn-¡³ ^pSv-t_m-fn-sâ ku-µ-cym-ß-X-I-bv-¡p-tað bq-tdm-¸n-sâ s{]m-^-j-W-en-khpw im-cocn-I tað-t¡m-bv-abpw hnP-bw t\-Sp-ó-Xn-sâ Im-gv-N-bm-bn-cp-óp AXv. tem-I-I-¸nð A-h-ti-jn-¨n-cp-ó em-än-\-ta-cn-¡³ So-ap-Ifm-b D-dp-Kzm-bv {^m³kn-t\m-Sp-Iq-Sn ]-cm-P-b-s¸-«-tXmsS, tem-I-I-¸nð C-\n ti-jn-¡pó-Xv bq-tdm-]y³ So-ap-IÄ am-{Xw.

C-ó-s¯ IzmÀ-«À ss^-\-ep-I-f-nð Cw-¥-ïn-\v kzo-U\pw s{Im-tb-jy-¡v d-jy-bp-am-Wv F-Xn-cm-fn-IÄ. kzoU-s\ ho-gv-¯n Cw¥-ïv sk-an-bnð I-S-ómð, A-hkm-\ \m-ev So-ap-I-fnð c-ïv ap³-Nm-¼y-òm-cp-ïm-Ipw. a-dn-¨m-sW-¦nð {^m³-kv am-{Xw. tem-I-I-¸nð ]pXn-sbm-cp Nm-¼y³ DZ-bw sImÅptam Fó tNmZyw A-Wn-b-d-bnð k-Po-h-am-bn-¡-gnªp. s_ð-Pn-b-hp-am-bp-Å {^m³-kn-sâ sk-an ss^-\ð AXn-s\m-cp D-¯-c-am-Ipw. G-Xm-bmepw Xo-]m-dp-ó bq-tdm-]y³ t]m-cm-«-§-fm-Wv C-\n Im-Wm-\n-cn-¡p-óXv.

^pSv-t_m-fn-se kq-¸À--¯m-c-§Ä-s¡m-s¡ d-jy³ tem-II-¸v \n-cm-i-bm-Wv k-½m-\n-¡p-óXv. e-b-Wð sa-Ênbpw {In-Ìymt\m sdm-WmÄ-tUmbpw {]o-IzmÀ-«-dnð a-S-§n-sb-¦nð, s\-bv-aÀ IzmÀ-«-dn-epw a-S§n. d-jy³ tem-I-I-¸n-sâ Xm-c-§-fm-Ip-sa-óv {]-h-Nn-¡-s¸-« aq-óp-t]cpw tem-I-I-s¸-ó kz-]v-\w _m-¡n-bm-¡n \m-«n-te-¡v t]m-Ipóp. a-dp-`mK-¯v B-th-i-¡m-gv-N-I-fm-bn C-U³ l-kmÀ-Un-s\-bpw A-sâm-bn³ {Ko-kv-am-s\bpw t]m-ep-Å-hÀ tem-I-^pSv-t_m-fn-sâ s\-dp-I-bn-te-¡v I-b-dp-Ibpw sN-¿p-óp.

tem-I-I-¸n-se ]-cn-N-b-k-¼-ó-cp-sS \n-c-b-m-bn-cp-óp s_ð-Pn-b-¯n-tâ-Xv. ZoÀ-L-Im-e-am-bn H-cp-an-¨v I-fn-¡p-ó-h-cp-sS kw-Lw. s_ð-Pn-b-¯n-sâ kp-hÀ-W-\n-c. SqÀ-W-saân-ep-S-\o-fw an-óp-ó {]-IS-\w Im-gv-N-sh-¨ s_ð-Pnbw, {_-ko-en-s\-Xn-tc Xp-S-¡-¯n-te eo-sU-Sp-¯v aÕ-cw kz-´-am-¡p-I-bm-bn-cpóp. s^À-Wm-ïo-t\ym h-g§n-b skð-^v tKmfpw sI-hn³ Un {_q-bv-s\-bp-sS tem-Mv td-ôdpw B-Zv A-c-a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð¯-só s_ð-Pnb-s¯ ap-ónð-¡-S¯n. ]n-óo-S-t§m-«v tKmÄ Xn-cn-¨-Sn-¡m³ {_-ko-en-\v H-t«-sd A-h-k-c-§Ä e-`n-s¨-¦nepw s_ð-Pn-bw {]Xn-tcm-[hpw tKmÄ-Io-¸À Xn-t_m-«v IpÀ-Szmbpw {_-ko-en-s\ X-S-ªp-\nÀ¯n.

I-fn-bp-sS Fñm ta-J-e-I-fnepw an-I-¨p-\nó-Xv {_-ko-em-bn-cpóp. Xp-SÀ-¨-bm-bn ap-tó-ä-§Ä kr-ãn¨p-sIm-ïv s\-bv-adpw kw-L-hpw B-{I-an-¨p-I-fn¨p. F-óm-ð, tKmÄ-am{Xw A-I-óp-\nóp. IpÀ-Szm-bp-sS tk-hp-IÄ-Iq-Sn-bm-b-t¸mÄ {_-koð A-\p-\n-an-jw \n-cm-i-bne-¡v hoWp-sIm-ïn-cpóp. c-ïmw ]-Ip-Xn-bnð XpS-sc B-{I-a-W-§Ä-s¡m-Sp-hnð sd-\mtäm A-K-kvtäm sl-Í-dn-eq-sS t\Snb tKmÄ {_-ko-en-\v B-izm-k-ambn. a-säm-óp-Iq-Sn h-e-bn-se-¯n-¨v a-Õc-s¯ A-[n-I-k-a-b-t¯-¡v \o-«n-sb-Sp-¡m³ {_-koð Xm-c-§Ä ITn-\-am-bn b-Xv-\n-s¨-¦nepw s_ð-Pn-bw ]n-Sn-¨p-\nóp.

t\c-s¯ \-S-ó B-Zy IzmÀ-«-dnð a-dp-]-Sn-bnñm-¯ cïp-tKm-fp-IÄ-¡m-bn-cp-óp {^m³-kn-sâ Pbw. ÌmÀ kv-ss{S-¡À F-U-n³-k¬ I-hm-\n-bnñm-sX-bn-d§n-b D-dp-Kzm-bv-¡v \n-cm-i-sc-t¸m-se-bm-Wv a-Õ-c-¯nð I-fn-¨Xv. ap³-a-Õ-c-§-fnð ]-gp-Xp-I-fnñm-sX F-®-bn-« b{´w t]m-se {]-hÀ-¯n-¨ D-dp-Kzm-bv {]Xn-tcm-[-¯n-\pw B \n-e-bn-te-¡v D-b-cm-\m-bnñ. {^m³-kn\pw I-gn-ª a-Õ-c-§-fp-sS \n-e-hm-c-¯n-te-¡v D-b-cm-\m-bnñ. 40þmw an-\n-änð A-sâm-bn³ {Ko-kv-am-s\-Sp-¯ {^o-¡n-¡nð-\n-óv sl-Í-dn-eq-sS dm-t^ð h-cm-s\-bpw 62þmw an-\n-änð t_m-I-kn-\p-]p-d-¯p-\n-óv sXm-Sp¯ tem-Mv-td-ô-dn-eq-sS {Ko-kv-am-\pw {^m³-kn-s\ ap-ónð-¡-S-¯n.

tem-I-I-¸nð-\n-óv a-e-bm-fn-I-fp-sS C-ã-So-ap-IÄ H-sóm-óm-bn sIm-gn-bp-I-bmWv. {_-koð-Iq-Sn a-S-§n-b-tXmsS, B-cm-[-IÀ I-Sp-¯ \n-cm-i-bn-te-¡v Iq-¸p-Ip-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWv. {]o-IzmÀ-«-dn-\v ap-¼pX-só B-{^n-¡³ So-ap-IÄ tem-I-I¸n-t\m-Sv hn-S-]-d-ª-n-cpóp. IzmÀ-«-dnð G-jybpw em-än-\-ta-cn-¡bpw a-[y A-ta-cn-¡bpw ]n³-hm§n. bq-tdm-¸n-sâ A-Xnth-K ^pSv-t_mÄ am{Xw ti-jn-¡p-t¼mÄ, ku-µ-cym-ß-I ^p-Sv-t_m-fn-s\ {]-W-bn-¡p-ó a-e-bm-fn C-\n BÀ-s¡m-¸w \nð-¡pw? h-cpw Zn-\-§-fn-e-dnbmw A-Xn-\p-¯cw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category