1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

ss_-_nÄ I-tem-Õ-hw 2018: do-Py-Wð X-e a-Õ-c-§Ä-¡v H-cp-¡-§Ä k-Pohw; G-ähpw hen-b ss_-_nÄ A-[n-jvTn-X I-em-ta-f-bv-¡v H-cp-§n bpsI a-e-bm-fn-IÄ

Britishmalayali
^m. _n-Pp Ip-ó-bv-¡m-«v

{_n-tÌmÄ: \-hw-_À 10\v \-S-¡m-\p-Å t{K-äv {_n-«³ ko-tdm a-e-_mÀ cq-]-Xm-X-e a-Õ-c-§Ä-¡v ap-tóm-Sn-bm-bn hnhn-[ do-Pn-b-\p-I-fnð \-S-¡p-ó ss_-_nÄ I-tem-Õ-h a-Õ-c-§Ä X-Ir-Xn-bm-bn \-S-¡póp. cq-]-X-bp-sS F-«v do-Pn-b-\p-I-fnepw a-Õ-c-§Ä \-S-¡p-ó Xo-bXnbpw Ø-ehpw {]-kn-²o-I-cn-¨p-I-gnªp. t{K-äv {_n-«³ cq-]-Xm-[y-£³ amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð c-£m-[n-Im-cn-bpw ^m. t]mÄ sh-«n-¡m-«v kn-F-kv-Sn U-b-d-Îdpw tPm-Pn amXyp No-^v tImþHmÀ-Un-t\-ä-dp-am-bm-Wv cq-]-Xm-X-e kw-LmS-\w \n-b-{´n-¡p-ó-Xv.

¥mkv-tKm-bnð sk-]v-Xw-_À 29\pw am-ô-Ì-dnð H-tÎm-_À 28\pw {_n-kv-tämÄ þ ImÀ-Un-^nð H-tÎm_À 6\pw I-h-³-{Sn-bnð sk-]v-Xw-_À 29\pw ku-¯mw-]v-S-Wnð sk-]v-Xw-_À 29\pw, eï³, tIw-{_n-Uv-Pv F-ón-hn-S--§-fnepw sk-]v-Xw-_À 29\pw {]-Ì-Wnð H-tÎm-_À 13\pw do-Pn-b-Wð X-e a-Õ-c-§-Ä \-S-¡pw. ^m. tPmk-^v sh-¼m-Spw´-d, ^m. _n-Pp Ip-ó-bv-¡m-«v, ^m. tPm-bn h-b-enð k-nF-kv-Sn, ^m sk-_m-Ìy³ \m-a-ä-¯nð, ^m. tSm-an Nn-d-bv-¡ð a-W-hm-f³, ^m. sk-_m-Ìy³ Nm-a-¡m-e, ^m, ^n-en-]v ]-´-am-¡ð, ^m k-Pn tXm-«-¯nð F-ón-h-cp-sS t\-Xr-Xz-¯nð hnhn-[ do-Pn-b-Wp-I-fnð I-½n-än-IÄ cq-]o-I-cn-¨v do-P-b³-X-e a-Õ-c-§Ä-¡p-Å {I-ao-I-c-W-§Ä \-S-¯n-s¡m-ïn-cn-¡póp.

ss_-_nÄ A-[n-jvTn-Xam-b I-Y, I-hn-X, Nn-{X-cN-\, kw-KoXw, \r¯w, D-]-I-c-W-kw-KoXw, Iznkv, {]-kw-Kw XpS-§n hnhn-[ C-\-§-fn-embn B-Wv a-Õ-c-§Ä {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. bq-tdm-¸n-se X-só G-ähpw henb ss_-_nÄ A-[n-jvTn-X I-emta-f F-ó Jym-Xn-bp-Å Cu ss_-_nÄ I-tem-Õ-h-¯nð ]-s¦-Sp-¡p-hm³ hnhn-[ hn. IpÀ_m-\ tI-{µ-§Ä H-cp-¡-§Ä ]p-tcm-K-an¨p-sIm-ïn-cn-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category