1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

sNï-ta-f-¯n-sâ A-I-¼Sn-tbm-sS XpS¡w; {lkz\m-S-Ihpw hnhm-l hmÀ-jnI-hpw Kw-`o-c-ambn; Nm-e-¡p-Sn-¡mÀ Bdmw hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn¨-Xv C§-s\

Britishmalayali
Pntbm tPmk^v

Nm-e-¡p-Sn N-§m-¯-¯nsâ Bdma-Xv hmÀjn-I Zn-\w Pq¬ 30\v t\m-«nw-Kv-lm-an-se t]-¸ð-hn-¡v hn-tñ-Pv lm-fnð cm-hn-se 11 aWn-tbm-sS B-cw-`n¨p. Xm-e-¯n-sâbpw sN-ï-ta-f-¯n-sâbpw A-I-¼Sn-tbm-sS \m-«nð \nópw C-t¸mÄ bp-sI-bn-ep-Å Nm-e-¡pSn N-§m-¯w Aw-K-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä th-Zn-bnð h-óv \n-e-hnf-¡v sIm-fp-¯n D-Zv-LmS-\w \nÀ-h-ln¨p. I-h-³-{Sn-bnð \n-ópw jm-Pp ]-Ån-¸mS-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å sN-ï-ta-f-hpw, am-ô-Ì-dnð \n-ópw jm-Pp hm-fq-cm-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å sN-ï-ta-fw Im-WnI-sf {]-I¼-\w sIm-Ån-¨p.

dm-^nÄ Sn¡-äv a-Õc-¯nð hn-P-bn-Ifm-b Zm-k³ s\-än-¡m-S\v Iym-jv ss{]-kv k-½m-\n¨p. Zm-k³ s\-än-¡mS-sâ ku-lr-Z-a-\-kp-sIm-ïv B ]-Ww Nm-e-¡p-Sn N-§m-¯w Nm-cn-än ^-ïn-te-bv-¡v kw-`m-h-\ sN-bvXp. A-Xn-\p-ti-jw hn-`-h-k-ar-²am-b \m-S³ k-Zy-bp-ïm-bn-cp-óp. C-S-th-f-bv-¡p ti-jw Pn-_n tPmÀ-Ppw tkm-P³ \-aym-]-d-¼nepw kw-hn-[m-\w sN-bv-Xv A-h-X-cn-¸n-¨ {l-kz \mS-Iw bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS hÀ-¯-am-\-Im-e-s¯-bpw, `m-hn-Im-e-s¯-bpw DXv-t_m-[n-¸n-¡p-ó k-tµ-iw \ð-Ip-I-bp-ïm-bn.

t\m-«nw-Kvlmw cq-]-X-bv-¡v th-ïn tk-h-\-w A-\p-ãn-¡p-ó Nm-e-¡p-Sn Ip-än-¡m-hv kz-tZ-inbm-b ^m. hnð-{^-Uv ]-c-t¸-S³ th-Zn-bnð h-óv H-cp-Km-\w B-e-]n-¡p-I-bp-ïmbn. Zm-¼-Xy-Po-hn-X-¯n-sâ 27þmw hm-À-jn-Iw ]qÀ-¯n-bm¡n-b Nm-e-¡p-Sn N-§m-¯w Øm-]-I {]-kn-Uâv ssk-knðþ Sm³-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v Ip-Spw-_-k-ta-Xw th-Zn-bnð h-óv ^m. hnð-{^-Uv ]-c-t¸U-sâ {]mÀ-°-\ B-inÀ-hm-Z-t¯m-sS tI-¡v ap-dn-¨v kv-t\-lw ]-¦p-h-bv-¨p. ssh-Io-«v 7 aWn-tbm-sS tZ-io-b-Km-\w B-e-]n-¨v tbm-Kw A-h-km-\n¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category