1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

Cu ]q-¨-bp-sS H-cp Im-cyw! A-Xo-h-Ku-c-h-ap-Å cm-{ão-bw sse-hm-bn Nm-\-enð A-h-X-cn-¸n¡-sh s{]m-^-Ê-dp-sS tað h-en-ªp-I-bdn-b ap-Jw s]m-¯n ]q-¨; H-cp Sn-hn tjm ssh-d-emb-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

]q-¨-bv-s¡-´m s]m-óp-cp-¡n-ónS-¯v Imcyw F-ó ]-g-sômñv t]m-f-ïp-Im-c\mb tUm. sP-gvkn XÀ-Kmð-kv-In tI-«n-«p-ïmhp-tam? tI-«n-«n-sñ-¦nepw A-t±-la-Xv A-\p-`-hn-¨-dn-ªp. Sn-hn-bnð Ku-c-h-s¸-« cm-{ão-bw NÀ-¨ sN-bvXp-sIm-ïn-cns¡, A-t±-l-¯n-sâ h-fÀ-¯p-]q-¨ Im-«n-¡q«n-b Ip-kr-Xn C-t¸mÄ tem-Iw ap-gp-h³ Nn-cn-]-SÀ-¯p-I-bmWv. ]-Xp-s¡ ta-te-¡v h-en-ªp-I-bdn-b ]q¨ tUm. XÀ-Kmð-kv-In-bp-sS ap-J-t¯-¡v Ib-dn ap-Jw s]m-¯n A-`n-ap-Jw X-S-Ê-s¸-Sp¯n.

t]m-f-ïn-se cm-{ão-b Øn-Xn-K-Xn-I-sf-¡p-dn-¨m-bn-cp-óp XÀ-Kmð-kv-In kw-km-cn¨p-sIm-ïn-cp-ó-Xv. Cu k-ab-¯v A-t±-l-¯n-sâ A-cn-In-ep-ïm-bn-cp-ó ta-i-bn-en-cn-¡p-Im-bn-cp-óp enkn-tbm F-ó h-fÀ-¯p-]q-¨. ]-Xp-s¡ tXm-f-t¯-¡v ssI-h-¨v I-bdn-b ]q-¨ tXm-f-t¯-¡v h-en-ªp-I-bdn. X-e-bv-¡v ]n-ón-se¯n-b ]q-¨ hm-ep-]-tbm-Kn-¨v BZyw XÀ-Kmð-kv-In-bp-sS ap-Jw a-d¨p. ]q-¨ tZl-¯v I-b-dnb-Xv h-I-sh-¡m-sX kw-km-cn¨psIm-ïn-cp-ó A-t±-l-¯n\v Cu L-«-sa-¯n-b-tXm-sS A-Xv \nÀ-¯n-sh-t¡-ïn-h-óp.

U-¨v am-[y-a-{]-hÀ-¯-I\m-b dq-Un _u-a-bm-Wv A-`n-ap-Jw \-S-¯n-bXv. A-t±-lw X-só-bm-Wv X-sâ ]-cn-]m-Sn-bnð C-S-s]-« ]q-¨-bp-sS hoUntbm Szn-ä-dn-eq-sS sj-bÀ-sN-bv-XXv. C-Xn-\-Iw 9000 X-h-W-sb-¦n-epw Cu hoUntbm sj-bÀ sN-¿-s¸-«p.

t]m-f-ïn-se kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð kÀ-¡mÀ h-cp¯n-b {i-t²-bam-b am-ä-s¯-¡p-dn-¨m-bn-cp-óp XÀ-Kmð-kv-In kw-km-cn¨p-sIm-ïn-cp-óXv. t]m-fn-jv P-Uv-Pn-am-cp-sS hn-c-an-¡ð {]m-bw 70þð-\n-óv 65 h-b-Êm-bn Ip-d-bv-¡m³ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨n-cpóp. cm-Py-s¯ No-^v P-Ìn-kv að-tKmÀ-km-ä sK-gvkv-tUmÀ-^-S-¡-ap-Å-hÀ tIm-SXn-tbm-Sv hn-S-]-d-tb-ï km-l-N-cy-amWv Cu Xo-cp-am-\-¯n-eq-sS D-ïm-bXv. C-Xnð {]-Xn-tj-[n-¨v t]m-f-ïnð hen-b {]-Xn-tj-[hpw A-c-t§-dp-ópïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category