1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

skeo\ tKma-kv hn«p-t]m-b-tXm-sS `m-Kyw tX-Sn \-S-ó e-£-¡-W-¡n-\v bp-h-XnI-sf \n-cm-i-cm-¡n P-Ìn-³ _o-_À sK-bv-en _mÄ-Uv-hn-sâ ap-ónð ap-«p-Ip¯n; tem-I {]-i-kv-X\mb t]m-]v Ìm-dn-sâ a-\w I-hÀó-Xv A-Xn-kp-µ-cnbm-b Cu tamUð; s_-lm-a-kn-se dn-tkmÀ-«nð A-Sn¨p-s]m-fn-¨v C-cp-hcpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

sNdn-b {]m-b-¯nð¯-só tem-I-sa§pw B-cm-[I-sc kr-ãn¨ t]m-]v Km-b-I-\m-Wv P-Ìn³ _o_À. lnv-äp-I-fnð-\n-óv ln-äp-I-fn-te-¡v ap-tódn-b P-Ìn³ _o-_-sd {]-i-kv-X-\m¡n-b a-säm-cp Imcyw \-Snbpw Km-bn-I-bpam-b skeo\ tKm-a-kp-am-bp-Å _-Ôw Iq-Sn-bm-bn-cp-óp. 2010 ap-Xð 2018 h-sc C-W-§nbpw ]n-W-§nbpw Xp-SÀ-ó _-Ôw ]n-cn-bm³ C-cp-hcpw Xo-cp-am-\n-¨-tXmsS, B-cm-Ipw _o-_-dp-sS a-\w I-h-cm³ t]m-Ip-ó kp-µ-cn-sb-óm-bn A-Sp¯ tNm-Zyw. A-Xn-s\ñmw D-¯-c-am-bn-cn-¡póp.

sl-bv-en _mÄ-Uv-hn³ F-ó 21þIm-cn tam-U-em-Wv _o-_-dp-sS a-\-Ên-te-¡v Ip-Sn-tb-dn-bn-cn-¡p-óXv. s_-lm-a-kn-se dn-tkmÀ-«nð 24þIm-c³ _o-_dpw sl-bv-enbpw Iq-Sn A-h-[n B-tLm-jn-¡p-ó-Xn-sâ Nn-{X-§Ä ]p-d-¯p-h-ó-p. C-h-cp-sS Nn-{X-§Ä ]p-d¯p-t]m-Imm-Xn-cn-¡m³ dn-tkmÀ-«n-ep-Å a-äp Xm-a-k¡m-tcm-Sv t^m-Wnð Nn-{X-§Ä ]-IÀ-¯-cp-sX-óv _o-_-dp-sS kpc-£m Po-h-\-¡mÀ B-h-iy-s¸-«n-cpóp. F-ómð, A-Xp-h-I-sh-¡m-sX B-cm-[IÀ ]-IÀ¯n-b Nn-{X-§Ä C-t¸mÄ \m-sS§pw ]-c-¡p-I-bmWv.

sl-bv-en-¡p -ap-ónð a-äp-Å-hÀ-Im¬-sI ap-«p-Ip-¯n \n-óv _o-_À hn-hm-lm-`yÀ-Y-\ \-S-¯n-b-Xmbpw dn-t¸mÀ-«pïv. sd-kv-täm-dân-ep-ïm-bn-cp-ó a-äp-Å-hÀ-s¡m-¸w kð-k \r-¯-¨p-h-Sp-IÄ-sh¨p-sIm-ïm-Wv _o-_dpw sl-bv-enbpw Cu ap-lqÀ-¯w B-Ëm-Z-I-c-am-¡n-b-sX-óv Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-d-bpóp. i-\n-bmgv-N C-h-cp-sS hnhm-l \n-Ý-b-am-bn-cp-óp-sh-ó dn-t¸mÀ-«p-Ifpw ]p-c-¯p-h-cp-ópïv. _o-_-dp-sS A-ѳ sPd-an Rm-b-dmgv-N Szn-ä-dn-eqsS, a-I³ A-Sp-¯ A-[ym-b-¯n-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-em-sW-óv {]-Jym-]n-¨n-cpóp.

C-tXmsS, B-cm-[-IÀ _o-_-dp-sS hnhm-l \nÝ-bw I-gn-ªp-sh-óv D-d-¸n-¨v tkm-jyð ao-Un-b-bnð {]-Xn-I-c-W-§-fp-am-sb-¯n. _o-_-dp-sS A-½ ]m-än sa-seäpw {]-W-b-¯n-sâ kq-N-\-bm-bn- 'e-hv e-hv..' F-óv Szo-äv sN-bv-Xn-cpóp. sl-bv-en-sb _o-_-dn-\v hf-sc t\-c-s¯X-só A-dn-bm-hp-ó-Xm-sW-óv Xm-c-t¯m-Sv A-Sp-¯ hr-¯-§-Ä kq-Nn-¸n¨p. hn-hm-l-\n-Ý-b-¯n-te-¡v F-¯nb-Xv h-f-sc-s¸-s«-óm-sW-¦nepw C-cp-h-cpw Ip-td-\m-fm-bn A-Sp-¯-dn-bp-ó-h-cm-sW-óv A-hÀ kq-Nn-¸n-¨p.

G-Xm\pw hÀ-j-§-fm-bn kp-lr-¯p-¡-fm-Wv sl-bv-enbpw _o-_-dpw. sk-eo-\-bp-am-bn C-S-¡me-¯v ]n-cn-ª-t¸mÄ sl-bv-en-bm-bn-cp-óp _o-_-dn-\v Iq-«v. 2016þð Ip-d-¨p-Im-ew C-hÀ H-cp-an-¨p-ïm-bn-cpóp. Cu _-Ôw ]-Xp-s¡ ap-dp-Ip-ó-Xn-sâ kq-N-\-bm-bn Npw-_-\-§Ä ]-¦p-sh-¡p-ó-Xn-sâbpw a-äp Nn-{X-§Ä C-S-bv-¡v ]p-d-¯p-h-ón-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category