1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡-bnð sh-Sn-tb-äv a-cn-¨v C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-bp-sS ar-X-tZ-lw \m-«n-se-¯n-¡m³ A-ta-cn-¡³ {]-hm-kn-I-fp-sS I-cp-Wm-{]-hmlw; {Iu-Uv ^-ï-n-wKv sh_v-ssk-änð A-¸oð C-«v H-cp-Znh-kw Xn-I-bpw-ap-¼v 50,000 tUm-fÀ ti-J-cn-¨v i-c-¯n-sâ _-Ôp-¡Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡-bn-se I³-km-knð tam-ãm-hn-sâ sh-Sn-tb-äv a-cn-¨ C-´y³ bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw \m-«n-se-¯n-¡p-ó-Xn-\m-bn kp-a-\-Êp-IÄ H-ón-¨-t¸mÄ H-cp-Znh-kw sIm-ïv k-am-l-cn¨-Xv A-¼-Xn-\m-bn-cw tUm-f-dn-tesd. sX-e¦m-\ kz-tZ-inbm-b ic-¯v tIm-¸p-hn-\p-th-ïn-bm-av C-{Xbpw Xp-I k-am-l-cn-¨-Xv.

i-c-¯n-sâ _-Ôphm-b c-Lp N-u-Zm-h-c-am-Wv tKm-^-ïv-ao sh_v-ssk-än-eq-sS A-`yÀ-Y-\ \-S-¯n-bXv. i-\n-bm-gv-N-bm-bn-cp-óp sh_v-ssk-änð A-`yÀ-Y-\-bn-«Xv. B-Zy-aq-óv a-Wn-¡q-dnð-¯-só 25,000 tUm-f-dn-te-sd kw-`m-h-\-sb¯n. H-cp-Znh-kw I-gn-ª-t¸m-tg-¡pw 1595 t]-cnð-\n-óm-bn 50,892 tUm-fÀ e-`n-¨p. 40,000 tUm-f-dm-Wv e-£y-an-«-sX-óv c-Lp ]-dªp.

a-säñm-h-sc-bpw- t]m-se hen-b kz-]v-\-§-fp-am-bm-Wv ic-¯v A-ta-cn-¡-bn-te-¡v h-ó-sX-óv c-Lp sh_v-ssk-än-en-« Ip-dn-¸nð ]-d-bpóp. a-äp-Åh-sc k-t´m-jn-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-óp A-h-t\-ähpw Iq-Sp-Xð C-ã-s¸-«n-cp-ó Im-cyw. F-ómð, Xo-À¯pw \nÀ-`m-Ky-I-cam-b kw-`-h-¯nð Pqsse B-dn-\v ic-¯v \-s½ hn«p-t]m-sb-óv c-Lp ]-dªp.

I³-km-kv kn-än-bn-se an-kq-dn bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð hn-ZymÀ-Yn-bm-bn-cp-óp i-c¯v. _n.F-kv.F³.Fñnð Po-h-\-¡m-c-\m-Wv i-c-¯n-sâ A-ѳ cmw tam-l³ tPm-en sN-¿p-óXv. X-sâ aI-sâ ar-X-tZ-lw \m-«n-se-¯n-¡p-ó-Xn-\v k-lm-bn-¡-W-saóv A-t±-lw hn-tZ-i-Im-cy-a{´n kp-j-a kz-cmPn-t\mSpw sX-e¦m-\ F³-BÀ-sF a{´n sI.Sn. cm-a-dm-hphn-t\mSpw A-`yÀ-Yn-¨n-cpóp. A-Xn-\n-sS-bm-Wv c-Lp kp-a-\-Êp-I-fp-sS k-lm-bw tX-Sn-bXpw e£yw I-ï-Xpw.

Iw-]yq-«À F³-Pn-\o-bdm-b ic-¯v D-ó-X hn-Zym-`ym-k-¯n-\m-bn C-s¡mñw P-\p-h-cn-bn-em-Wv A-ta-c-n-¡-bn-se-¯n-b-Xv. an-kq-dn-bn-se sP- ^n-jv B³v-Uv Nn-¡³ amÀ-¡-än-epïm-b sh-Sn-sh-¸n-em-Wv ic-¯v sImñ-s¸-«Xv. A-hn-sS-bp-ïm-bn-cp-ó-hÀ s]-s«-ópX-só i-c-¯n-s\ A-Sp-¯p-Å B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw Po-h³ c-£n-¡m-\m-bnñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category