1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI a-e-bm-fn- hn-]n³ \m-b-cp-sS ]n-Xm-hv \m-«n-ð \n-cym-X-\mbn; kw-kv-¡m-cw C-óv D-¨-bv-¡v \-S¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se \m-j-Wð Iu¬-knð Hm-^v tIc-fm ln-µp sl-dn-tä-Pn-sâ tPm-bnâv sk-{I-«-dnbm-b hn-]n³ \m-b-cp-sS ]n-Xm-hv \m-«nð \n-cym-X-\m-bn. ]n-Fw `-c-X-¸³ \m-b-cm-Wv hn-S hm-§n-bXv. A-¡u-ïâm-bn tPm-en sN-¿p-ó `-c-X-¸³ Hm-^o-knð tPm-en sN-¿-sh-bm-Wv ImÀ-Un-bm-Iv A-d-Ìv aq-ew \n-cym-X-\m-b-Xv. 69 hb-kv B-bn-cp-óp {]m-bw. c-ïv B¬-a-¡-fpïv. hn-]n-\ bp-sI-bn-epw k-tlm-Zc³ _mw-¥q-cnepw tPm-en sN-¿póp. `-c-X-¸³ \m-b-cp-sS \n-cym-W-¯nð \m-j-Wð Iu¬-knð Hm-^v tIc-fm ln-µp sl-dn-tä-Pv A\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category