1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ssIbn-sem-cp sF-t^mWpw ho«n-semcp kmwk-Mv Sn-hnbpw I-gn-¡m³ tkm-bv tkmkpw D-sï-¦nð \-n-§Ä k-¼ó³; k-¼-ó-X-bp-sS ]-¯v A-S-bm-f-§Ä C-sXm-s¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-§-sfm-cp ]-W-¡m-c-\m-sW-óv a-äp-Å-hÀ-¡v tXm-ó-W-sa-óp-tïm? F-¦nð A-Xn-\v Nne s]m-Sn-ss¡-I-fp-sï-óv K-th-jIÀ. Ìmä-kv knw-_-embn Hmtcm Im-e¯pw Hm-tcm D-]-I-c-W-§Ä ]-cn-K-Wn-¨n-cp-óp. A-tX co-Xn-bnð ]pXn-b Im-e-¯n-\v A-\p-kr-Xam-b D-]-I-c-W-§fpw Po-hn-X-co-Xn-I-fp-am-Wv K-th-j-IÀ \n-À-tZ-in-¡p-óXv.

B-¸-n-fnsâ sF t^m-Wm-Wv k-¼-ó-X-bp-sS G-ähpw {]-Nm-c-¯n-ep-Å A-S-bm-f-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. sF-t^m¬ kz-´-am-bp-Å-bm-sf th-dn-s«m-cp X-e-¯n-emIpw a-äp-Å-hÀ Im-Wp-I. D-bÀ-ó h-cp-am-\-ap-Å-Xn-sâ kq-N-I-§-fnð Hómw Øm-\-¯mWv sF-t^m¬ F-óv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp. \m-j-Wð _yqtdm Hm-^v C-¡-tWm-an-Iv dn-kÀ-¨m-Wv {_m³-Up-I-fp-sS aq-ey-a-\p-k-cn-¨v A-ta-cn¡³ k-¼-¯n-sâ A-S-bm-f-§Ä I-sï-¯n-b-Xv. 1992þse-bpw 2004þsebpw s{S³-Up-IÄ hn-i-Ie-\w sN-bv-Xm-Wv C-t¸mg-s¯ dn-t¸mÀ-«v X-¿m-dm-¡n-bXv.

sF-t^m¬ I-gn-ªmð cïmw Øm-\-¯p- \nð-¡pó-Xv B-¸n-fn-sâXsó sF-]m-UmWv. h-bÀ-se-kv t{]m-U-Îvp-Ifpw tk-h-\-§fpw \ð-Ip-ó shcn-tkm¬ I-W-£-\m-Wv aqómw Øm-\-¯p-ÅXv. \memw Øm-\-¯m-Wv B³-t{Um-bv-Uv ¹mäv-t^m-an-ep-Å kv-amÀ-«v-t^m-WpIÄ. In-t¡m-am³ tkm-bv tkmkv, F-¨v-]n {]nâÀ, ^m-Iv-kv sa-jn-\-p-IÄ, F-Sn B³-Uv Sn I-W-Iv-j³ F-ón-hbpw k-¼-¯n-sâ Nn-Ó-§-fmWv.

kmw-k-§n-sâ Sn-hn-bm-Wv a-säm-cp kq-¸À {_m³Uv. ho-«n-se-¯p-t¼mÄ Sn-hn kmw-k-§m-sW-¦nð B-fp-IÄ a-Xn-t¸m-sS t\m-¡p-a-s{X. Im-kv-tI-Uv Iw-¹o-äv Un-jv-hm-jÀ, kn]v-tem-¡p-IÄ F-ón-hbpw k-¼-¯n-sâ Nn-Ó-am-bn ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Spóp. A-ta-cn-¡³ \-K-c-§-fn-se 6300þHm-fw D-]-t`m-àm-¡Ä-¡n-S-bnð \-S¯n-b kÀ-th-bn-eq-sS-bm-Wv Cu ]«n-I X-¿m-dm-¡n-bXv.

sF-t^m¬ kz-´-am-¡p-ó-Xm-Wv \n-e-hn-se kaq-l A-h-Ø-bnð A-ta-cn-¡-bn-se G-ähpw {]-i-kv-Xam-b k-¼-¯n-sâ Nn-Ó-sa-óv Nn¡mtKm kÀ-h-I-em-im-e-bn-se km-¼¯n-I hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp. k-ao-]-Im-e-s¯mópw C-§s\-sbm-cp {_m³-Uv P-\-{]o-Xnbpw kzo-Im-cy-Xbpw ssI-h-cn-¨n-«n-sñ-ópw ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b Nn-¡mtKm kÀ-h-I-em-im-e-bn-se a-cn-bm³ s_À-{Sm³Upw F-anÀ Im-sa-\n-¡bpw ]-dªp.

1992þse hn-h-c-§-f-\p-k-cn-¨v k-¼-¯n-sâ Nn-Ó-§-fm-bn-cp-ó h-kv-Xp-¡Ä C-h-bnð-\n-óv XoÀ¯pw hy-Xy-kv-X-amWv. {tK ]q-t¸m¬ Un-tPm-¬ a-kv-ämÀ-Um-bn-cp-óp Aó-s¯ G-ähpw hen-b {_m³Uv. sIm-Um-¡v ^nenw tXma-kv {_m³-Un-ep-Å a-^n³kv, Im-kv-tI-Uv se-a¬ Un-äÀ-Pâv, kv-tIm-¨v am-PnIv, I-«vþssd-äv hm-Iv-kv t]-¸À, ^n-em-Uð^n-b {Iow Nokv, In-t¡m-am³ tkm-bv tkmkv, slð-am³-kv a-tbm-ssWkv, knð-hm\n-b Sn-hn sk-äv F-ón-h-bm-bn-cp-óp A-ó-s¯ kv-ämä-kv knw-_-epIÄ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category