1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

Xmbv-e³-Un-se¯n Hmtcm Zn-h-khpw Hm-tcm kv-{XoI-sf £-Wn-¨v kp-Jn-¨v Po-hn-¨-bmÄ s]-s«-óv a-cn¨p; B-sI Iq-«p-ïm-bn-cp-ó \m-b hni-¸v k-ln-¡m-sX ar-X-tZ-lw I-gn-¨p-Xp-S§n; sh-Åw In-«m-sX \m-b Xp-S-À-¨-bm-bn Ip-c-¨p-Xp-S-§n-b-t¸mÄ F-¯nb t]m-eo-kv Iï-Xv ]m-Xn i-co-cw \-ã-s¸-« a-\p-jy-cq]w

Britishmalayali
kz´wteJI³

kp-Jn-¨p- Po-hn-¡m-\m-Wv s¥³ ]m-än³-k¬ Im-\-U-bnð-\n-óv Xm-bv-e³-Un-se-¯n-bXv. Hmtcm Zn-h-khpw Hmtcm kv-{Xo-IÄ-s¡m-¸w kp-Jn-¨p Po-hn-¨ s¥-ón-\v Po-hn-X-¯nð B-sI Iq-«v IptPm F-ó h-fÀ-¯p\m-b am-{X-am-bn-cpóp. s]-s«-sóm-cp Zn-h-kw s¥³ a-cn-¨-t¸mÄ, IptPm ]-«n-Wn-b-m-bn. hn-i-¸p-k-ln-¡m-\m-Im-sX B \m-b X-sâ b-P-am\-sâ ar-X-tZ-lw Að-]mð-¸-am-bn I-Sn-¨p-Xn-óp-Xp-S-§n. \m-b-bp-sS \nÀ-¯m-sX-bp-Å Ip-c-tI-« \m-«p-ImÀ t]m-eo-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn¨p. t]m-eo-sk-¯n t\m-¡p-t¼mÄ Iï-Xv ]mXn-tbm-fw \-ã-s¸-« a-\p-jy-cq-]hpw k-ao-]w hm-b-bnð-\n-óv tNm-c-sbm-en-¸n-¨ \n-e-bnð Ip-tPm-bpw.

s¥-ón-sâ apJ-¯v X-e-tbm«n-tbm-fw \-ã-s¸-«n-cp-óp-sh-óv t]m-eo-kv ]-dªp. ]-¯p-Znh-kw ap-s¼-¦nepw s¥³ a-cn-¨n-«p-ïm-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. s\-ô-¯v hm-cn-sbñp-IÄ sX-fn-ª \n-e-bn-em-bn-cpóp. \-á-am-bn-cp-ó ar-X-tZ-l-¯nð Im-ep-I-fp-sS `m-Khpw \-ã-s¸-«n-cpóp. X-sâ b-P-am\-sâ ar-X-tZ-l-¯n-\-cp-Inð A-\p-kc-W-tbmsS A-S§n-sbm-Xp-§n-bn-cn-¡p-ó \n-e-bn-em-bn-cp-óp Ip-tPm-sb-óv t]m-eo-kv ]-dªp.

aq-óp-hÀ-j-am-bn s¥³ Cu `mK-¯v Xm-a-k-am-¡n-bn-s«-óv A-bð-¡mÀ ]-dªp. a-äp-Å-hÀ-¡v bm-sXm-cp A-ku-I-cy-hp-ap-ïm-¡m-¯ co-Xn-bnð im-´-\m-bn Po-hn-¨n-cp-ó s¥³ k-Zm-k-a-b-hpw h-fÀ-¯p-\m-b-s¡m-¸-am-Wv ]p-d¯p-t]m-bn-cp-ó-sX-óv A-hÀ ]-dªp. Hmtcm Zn-h-khpw hy-Xy-kv-Xcm-b kv-{Xo-IÄ A-t±l-s¯ k-µÀ-in-¡m-s\-¯n-bn-cp-ó-Xmbpw A-hÀ ]-dªp. {]-ta-l-tcm-Knbm-b s¥³, A-Sp-¯n-sS B-ip-]-{Xn-sb k-ao-]n-¨n-cp-ó-Xmbpw t]m-eo-kv I-sï-¯n-bn-«pïv.

ar-X-tZ-lw \-á-am-bm-Wv Im-W-s¸-«-sXó-Xv t]m-eo-knð kw-i-b-ap-WÀ-¯n-bn-«pïv. s¥-ón-s\ Im-Wm-s\¯n-b kv-{Xo-I-fn-em-sc-¦nepw A-t±l-s¯ h-[n-¨Xm-tWm-sb-ó kw-i-bhpw t]m-eo-kv X-Ån-¡-f-bp-ónñ. C-Xn-\m-bn kn-kn-Sn-hn DÄ-s¸-sS ]cn-tim-[n-¡p-ópïv. F-ómð ap-dn-bnð G-sX-¦nepw X-c-¯n-ep-Å kw-LÀ-jw \-S-ó-Xm-bn sX-fn-hp -I-sï-¯m-\m-bn-«nñ. I-q-Sp-Xð ]cn-tim-[-\-IÄ-¡m-bn ar-X-tZ-lw am-än-bn-cn-¡p-I-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category