1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

se_-\-\n-se sN-dp-\-K-c-¯nð h-\n-X-IÄ-¡v t]m-eo-kp-Im-cm-I-W-sa-¦nð kp-µ-cn-I-fm-hWw; Cd-¡w Ip-d-ª \n-¡dpw [-cn-¡Ww; \-ap-s¡-óv e-`n¡pw Cu `m-Ky-sa-óv tNm-Zn-¨v B-th-i-t¯m-sS sj-bÀ sN-bv-Xv a-e-bm-fnIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hmtcm \m-«n-ep-sa-¯p-ó hn-t\m-Z k-ôm-cn-I-Ä-¡v hoïpw A-hn-tS-¡v t]m-I-W-sa-óv tXm-ó-W-sa-¦nð A-hn-sS-\n-óv In«n-b \ñ HmÀ-a-IÄ-Iq-Sn thWw. hen-b {]-Xn-a-I-fpw ayq-kn-b-§fpw kp-h-\oÀ tjm-¸p-Ifpw {]-Ir-Xn c-a-Wo-bam-b Im-gv-N-Ifpw am{Xw a-Xn-bm-Inñ A-Xn\v. kp-µ-cn-I-fpw kp-µ-c-òm-cpam-b a-\p-jycpw A-Xn-\m-h-iy-amWv.

se-_-\-\n-se {_pam-\ ]-«-W-¯n-se ta-bÀ hn-t\m-Z k-ôm-cnI-sf B-IÀ-jn-¡m³ H-cp F-fp-¸h-gn I-sï¯n. hn-t\m-Z kôm-c tI-{µ-§-fnð {Sm-^n-Iv \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-\mbn h-\n-Xm t]m-eo-kn-s\ \n-tbm-Kn-¡p-I. AXpw kp-µ-cnI-sf am-{Xw. I-dp-¯ Cd-¡w Ip-d-ª \n-¡À [-cn-¨p-th-Ww A-hÀ {Sm-^n-Iv \n-b-{´n-¡m-\p-sa-óv ta-bÀ ]nb-dn A-Nv-IÀ D-¯-c-hn«p.

s_-bv-dq-«nð-\n-óv ]-¯pIn-tem-ao-äÀ A-I-se-bp-Å {_pam-\ ]-«-W-¯n-se ta-b-dp-sS \-S]-Sn tem-I-sa-§pw km-aqln-I am-[y-a-§-fn-eq-sS {]-N-cn-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ. \-½p-sS `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ-¡v C¯-cw _p²n-sbmópw tXm-óm-¯-sX-s´ó tNm-Zy-hp-am-bm-Wv a-e-bm-fn-IÄ B-th-i-t¯msS Cu h-mÀ-¯ sj-bÀ sN-¿p-óXv. ]m-Ým-Xycm-b k-ôm-cn-IÄ-¡n-S-bnð se-_-\-s\-¡p-dn-¨p-Å Im-gv-N-¸m-Sv am-td-ï-Xp-sï-óv ta-bÀ ]-d-bpóp.

ta-b-dp-sS {]-Jym-]-\-¯n-s\-Xn-sc hn-aÀ-i-\-hp-am-bn cm-{ão-bþa-X t\-Xr-Xz-§Ä cw-K-s¯-¯n-bn-«pïv. h-\nXm Hm-^o-kÀ-am-sc-s¡m-ïv ta-\n-{]-ZÀi-\w \-S-¯n-¡p-I-bm-sW-óv bm-Ym-Øn-I- hn-`m-Kw B-tcm-]n-¡póp. h-\nXm-t]m-eo-kn-s\ \n-¡-dn-So-¸n-¡p-ó ta-bÀ ]pcp-j D-tZym-KØ-sc A-Xn-\v t{]-cn-¸nv-¡m-¯-sX-s´ópw A-hÀ tNm-Zn-¡p-óp.

]m-Ým-Xy cm-Py-§-fnð h-\n-Xm t]m-eo-kp-tZym-K-ØÀ Bcpw ta-\n {]-ZÀ-in-¸n-¡m-dn-sñ-óv hn-aÀ-i-IÀ ]-d-bpóp. am-\yam-b h-kv-{X-[m-c-W-¯n-eq-sS-bm-Wv k-ôm-cnI-sf B-IÀ-jn-t¡-ï-sXópw A-hÀ ]-d-bpóp. h-\n-Xm t]m-eo-kp-ImÀ am-\y-am-bn h-kv-{Xw [-cn-¨mð F-´m-Wv Ip-g-¸-saópw A-hÀ tNm-Zn-¡póp. Iq-Sp-Xð h-\n-XI-sf tPm-en-¡v \n-tbm-Kn-¡pó-Xv kzm-K-XmÀ-l-am-sW-¦-nepw A-Xn-\v C-¯-c-¯n-ep-Å Zp-cp-t±-iy-sa-´n-s\-ópw hn-aÀ-i-IÀ ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category