1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«-\nepw bq-tdm-¸nepw am-{X-añ, A-ta-cn-¡-bnepw Im-\-U-bnepw KÄ-^nepw Nq-Sp-Im-ew; 40 Un{Kn IS-óv Nn-e cm-Py§Ä; aq-óma-s¯ B-gv-N-bn-te-¡v Nq-Sv I-S-ó-t¸mÄ B-Ëm-Zn-¡p-ó km-bn-¸-òm-sc t]-Sn-¸n-¡m³ H-cp ]T-\ dn-t¸mÀ-«v ]p-d-¯v; ssk-_o-cn-b-bn-se a-ªp-cp-Ið tem-I-¯nð-sâ X-só K-Xn am-än-tb¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Nq-tSdn-b aqómw B-gv-N-bn-te-¡v I-S-¡p-I-bm-Wv {_n-«-\n-se Im-em-h-Ø. F-ómð, {_n-«-\nð am-{Xañ, h-S-t¡-b-a-ta-cn-¡-bnepw bq-tdm-¸n-em-sIbpw an-Unð Cu-Ìnepw ]-Sn-ªm-d³ G-jy-bnep-sam-s¡ Nq-Sv sIm-Sp-¼n-cn-s¡m-Åp-I-bmWv. A-ta-cn-¡-bn-se s\-{_m-kv-I-bn-ep-Å Im-emh-Øm \n-co-£-I\m-b \n-¡v lw-s^-dn- X-¿m-dm¡n-b Nq-Sv am-¸v temI-s¯ I-¯n-¡-b-dp-ó Xm-]-\n-e-v hy-à-am-¡p-ó-XmWv.

N-cn-{X-¯nð¯-só C-{X-tb-sd Xm-]\n-e D-bÀ-óv tem-Iw Np«p-s]m-Åp-ó a-säm-cp Imew HmÀ-a-bn-en-sñóv Hm-jy³-kv dm-¯v F-ó hn-Jym-Xam-b t»m-Kn-\p-S-a-Iq-Snbm-b \n-¡v ]-d-bpóp. sa-bv³-kv bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se ss¢a-äv doA-\-sse-kÀ tU-ä k-am-l-cn-¨m-Wv \n¡v Cu Nq-S³ amv-]v I-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-óXv. h-cpw-Zn-\-§-fnð Nq-Sv Ip-d-bp-sa-ó {]-Xo-£ th-sïópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

B-tKm-f Xm-]\n-e I-W-¡m-¡p-ó-Xn-\v sa-bv³ kÀ-h-I-em-im-ebpw \m-j-Wð k-b³-kv ^u-tï-j\pw tNÀ-óv X-b-¿m-dm-¡n-b-Xm-Wv ss¢a-äv doA-\-sse-kÀ F-ó kw-hn-[m\w. C-Xv h-cp-ó ]-¯v Zn-hk-s¯ Im-em-h-Ø ap³-Iq-«n A-dn-bm³ k-lm-bn-¡pw. ]-g-b I-W-¡p-I-Ä D]-tbm-Kn-¨p-Å Xm-cX-ay ]T-\hpw C-Xn-eq-sS km-[y-am-Ipw. `u-tam-]-cn-X-e-¯nð-\n-óv c-ïp-ao-äÀ D-b-c-¯n-ep-Å Xm-]-\n-e-bm-Wv A-Xnð I-sï-¯p-I.

{_n-«-\nð kv-tIm-«v-e³-Un-se a-ZÀ-shñn-em-Wv G-ähpw D-bÀ-ó Xm-]\n-e tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. 33.2 Un{Kn skð-jy-kv. 2003 Hm-K-kv-änð t{K-{Iq-¡nð tc-J-s¸-Sp-¯nb 32.9 Un{Kn skð-jy-kn-sâ sd-t¡mUpw C-¡p-dn X-IÀ-¡-s¸-«p. ¥mkv-tKmbpw N-cn-{X-¯n-se G-ähpw D-b-À-ó Nq-Sn-eq-sS-bm-Wv I-Sóp-t]m-Ip-ó-Xv. 1950þð tc-J-s¸-Sp-¯n-b 31.1 Un{Kn skð-jy-km-bn-cp-óp C-tX-h-sc-bp-Å IqSn-b NqSv. C-¡p-dn-b-Xv 31.9 Un{Kn skð-jy-km-bn D-bÀóp.

A-bÀ-e³-Unð Pq¬ 28þ\v tc-J-s¸-Sp-¯n-b-Xv 29.5 Un{Kn skð-jy-km-bn-cpóp. jm-t\m-Wnð 32 Un{Kn skð-jy-kn-ep-sa¯n. t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Unð Im-knð-sUÀ-Kv 30.1 Un{Kn skð-jy-kn-se-¯n. Cu Xm-]-\n-e-sbñmw A-X-Xv {]-tZ-i-¯v 1976þ\p-ti-j-ap-Å G-ähpw D-bÀ-ó Xm-]-\n-e-bm-Wv.

Im-\-U-bn-se tam¬-dn-b-enð Pqsse H-ón-\v N-cn-{X-¯n-se G-ä-hp-ap-bÀ-ó Xm-]-\n-e tc-J-s¸-Sp-¯n. 36.6 Un{Kn skð-jykv. A-ta-cn-¡-bn-te-¡v I-S-ómð Nq-Sn-\nbpw Iq-Spw. Pq-¬ 28þ\v sIm-f-dmtUm kw-Øm-\-¯n-sâ X-e-Øm-\am-b sU³-h-dnð tc-J-s¸-Sp-¯n-b-Xv 40 Un{Kn skð-jy-km-Wv.

sh-t̬ bq-tdm-¸n-se D-bÀ-ó Xm-]\n-e tc-J-s¸-Sp-¯nb-Xv AÀ-ao-\n-b-bn-se sb-tc-hm-\n-em-Wv. 42 Un{Kn skð-jy-kv. an-U-nð Cu-Ìnð H-am-\n-se Izn-dn-b-¯nð tc-J-s¸-Sp-¯nb 42.6 Un{Kn skð-jy-kmWv Cu Zn-h-k-§-fn-se G-ähpw Ip-d-ª Xm-]-\n-e. h-cp-ó Zn-h-k-§-fnepw Xm-]\n-e C-tX-\n-e-bnð Xp-S-cm-\m-Wv km-[y-X-sbópw \n-¡v ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category