1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

]¯p sImñ-am-bn i-¼-f hÀ-[-\-bnñm-sX ]m-hw ap-tI-jv Aw-_m\n; A-ôp-hÀ-j-t¯-¡v Iq-Sn sN-bÀ-am³ Øm-\w \o-«n \ðIn-b sjbÀ-tlmÄ-tU-gv-kv tbm-K-¯nð hmÀ-jn-I i-¼-fw 15 tIm-Sn-bm-bn \n-e-\nÀ-¯pw; t_m-W-km-bn F-Sp-¡m³ em-`-hn-ln-X-hpw; `m-cy-bp-sSbpw a-¡-fp-sSbpw kp-c-£-bS-¡w Fñm sN-e-hp-I-fpw thsd; Aw-_m-\n-bp-sS H-cp-hÀ-j-s¯ hc-hv sNe-hv IW-¡v ssZ-h-¯n\p-t]mepw \n-Ý-b-ap-ïmhp-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bn-se G-ähpw [-\m-Vy-\m-Wv ap-tI-jv Aw-_m-\n. dn-e-b³-kv km-{am-Py-¯n-sâ D-S-abm-b A-t±-ls¯, dn-e-b³-kv C³-U-kv-{So-kv en-an-ä-Un-sâ sN-bÀ-am-\m-bn A-ôp-hÀ-j-t¯-¡p- Iq-Sn \n-b-an¨-Xv I-gn-ª-Zn-h-k-amWv. A-Sp-¯ hÀ-jw G-{]nð 19þ\m-Wv \n-e-hn-se I-cmÀ Im-emh-[n I-gn-bp-óXv. Xp-SÀ-óv A-ôp-hÀ-j-t¯-¡m-bn-cn¡pw \n-b-a-\w. apw-ss_-bnð Pq-sse Aôn-\v tNÀ-ó I-¼-\n-bp-sS 41þma-Xv hmÀjn-I P-\-dð t_m-Un tbm-K-¯n-sâ-Xm-Wv Xo-cp-am\w.

I-gn-ª ]-¯p-hÀ-j-am-bn i-¼-f-hÀ-j-[-\-hnñm-sX-bm-Wv ap-tI-jn-sâ {]-hÀ-¯-\-sa-óv I¼-\n hr-¯-§Ä ]-d-bpóp. ]-¯p-hÀ-j-am-bn hÀ-jw 15 tIm-Sn cq-]-bm-Wv A-t±-lw ssI-¸-äp-óXv. i-¼-f-¯n-\v ]-cn-[n \n-Ý-bn-¨v A-t±-lw a-äp-Å-hÀ-¡v am-Xr-I-bm-hp-I-bm-sW-óv ¼-\n-bp-sS hmÀjn-I dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. i-¼-f-¯n-\v ]p-dsa, a-äv hn-`m-K-§-fnð-s¸-Sp¯n 4.17 tIm-Sn cq-] i-¼-f C-\-¯n-epw 59 e-£w cq-] B-\p-Iq-ey-am-bpw \ð-Ip-saópw dn-t¸mÀ-«n-epïv.

I-¼-\n-bp-sS em-`-¯n-\v A-\p-k-cn-¨v t_m-W-kn\pw ap-tI-jn-\v AÀ-l-X-bp-sï-óv hmÀjn-I dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. bm-{X-bv¡pw Xm-a-k-¯n\pw `-£-W-¯n\pw ap-tI-jn\pw `m-cy-bv¡pw Iq-sS-bp-Å k-lm-bn-IÄ¡pw sN-e-hm-Ip-ó ap-gp-h³ Xp-Ibpw I¼-\n h-ln-¡pw. ho-«n-se sN-e-hp-I-fpw I-¼-\n-bm-Wv h-ln-¡p-I. C-sXm¡pw i-¼-f-t¯m-sSm-¸-ap-Å s]À-Iv-kn-sâ `m-K-am-bn ]-cn-K-Wn-¡nñ. AXp-t]m-se Ip-Spw-_-¯n-sâ kp-c-£-bv-¡m-bn sN-e-hn-Sp-ó ]-Whpw ]qÀ-W-ambpw I-¼-\n-bm-bn-cn¡pw h-ln-¡p-I-sbópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. C-sXm-ópw i-¼-f-¯n-sâ ]-cn-[n-bnð-h-cp-ó Im-cy-hpañ.

1977 ap-Xð dn-e-b³-kv C³-U-kv-{So-kn-sâ U-b-d-ÎÀ t_mÀ-Unð ap-tI-jv Aw-K-am-Wv. 2002þð A-ѳ [o-cp-`m-bv Aw-_m-\n a-cn-¨-Xn-\p -ti-j-am-Wv A--t±-lw sN-bÀ-am-\m-bn Np-a-X-e-tb-äXv. C-Xn-\nsS, k-tlm-Z-c³ A-\nð Aw-_m-\n-bp-am-bn _n-kn\-kv _-Ô-§Ä thÀ-]n-cn-bp-Ibpw sN-bvXp. A-\nensâ hy-hkm-b kw-cw-`§Ä Hm-tcm-óm-bn s]m-fn-bp-t¼mÄ, em-`-¯nð-\n-óv em-`-¯n-te-¡v ap-tó-dp-I-bm-Wv ap-tI-jv.

t^m-_v-kv am-kn-I-bp-sS dn-t¸mÀv«-\p-k-cn-¨v C-´y-bn-se G-ähpw [-\m-Vy\m-b hy-àn-bm-Wv ap-tIjv. I-gn-ª 11 hÀ-j-am-bn A-t±lw Cu Øm-\-¯p- Xp-S-cp-óp. 2018þse I-W-¡-\p-k-cn-¨v 4019 tIm-Sn tUm-f-dm-Wv (2.60 e-£w tIm-Sn cq]) ap-tI-jn-sâ B-sI B-kv-Xn. I-gn-ª H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS 72.84 i-X-am-\w h-À-[-\-hm-Wv A-t±-l-¯n-sâ kz-¯n-ep-ïm-bXv. B-tKm-f-X-e-¯nð 19þmw Øm-\-¯m-Wv ap-tI-jv Aw-_m-\n. 2017þð 33þmw Øm-\-¯m-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category