1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

hym-P Un{Kn kÀ-«n-^n¡-äv \ð-In tPm-en-bnð {]-th-in¨p; Szân 20 {In¡-äv h-\n-Xm Iym-]v-ä\pw AÀPp-\ A-hm-À-Uv tP-Xm-hpam-b lÀ-a³-{]o-Xv Iu-dn-s\ Un-F-kv-]n Øm-\-¯p-\nópw tIm¬-kv-ä-_n-fm-¡n ]-ôm-_v kÀ-¡mÀ; hym-P kÀ-«n-^n¡-äv D-ïm-¡n-b-Xn-\v tI-sk-Sp-¡p-ón-sñ-óv ]d-ªv ap-Jy-a{´n

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-gn-ª h-\n-Xm {In¡-äv tem-I-I-t¸m-sS kq-¸À¯m-c ]-Z-hn-bn-te-¡p-bÀ-ó Xm-c-am-Wv lÀ-a³-{]o-Xv IuÀ. h-\n-Xm So-an-sâ Iym-]v-ä³ Øm-\hpw AÀPp-\ A-hmÀ-Up-sam-s¡ lÀ-a³-{]o-Xn-s\ tX-Sn-sb¯n. ]-ôm-_v kÀ-ImÀ U-]yq-«n kq-{]-ïv X-kv-Xn-I-bnð t]m-eo-knð \n-b-a-\hpw \ðIn. amÀ-¨v H-ón-\v tPm-en-bnð {]-th-in-¨ lÀ-a³-{]o-Xv, 2011þð Nu[-cn N-c¬-kn-Mv kÀ-h-I-em-im-e-bnð-\n-óv _n-cp-Zw t\-Sn-b-Xn-sâ kÀ-«n-^n-¡äpw lm-P-cm¡n.

t]m-eo-kv sh-cn-^n-t¡-j-\nð Cu kÀ-«n-^n¡-äv hym-P-am-sW-ó I-sï-¯n-b-tXm-sS Xm-cw Ip-Sp§n. kq-¸À-¯m-cw H-cp-\n-an-jw sIm-ïv \m-W-t¡-Sn-sâ ]-Sp-Ip-gn-bn-embn. hym-P kÀ-«n-^n¡-äv Na-¨v tPm-en-bnð {]-th-in-¨ lÀ-a³-{]o-Xn-s\ Un-F-kv-]n Øm-\-¯p-\n-óv X-cw-Xm-gv-¯n tIm¬-kv-ä-_n-fm-bn \n-b-an-¡m³ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨p. hym-P kÀ-«n-^n-¡-än-sâ t]-cnð tI-sk-Sp-¡p-ón-sñ-ópw, ¹-kv Sp tbmKy-X am{Xw ]-cn-K-Wn-¨v tIm¬-kv-ä-_n-fm-¡p-I-bm-sWópw ap-Jy-a-{´n Iym-]v-ä³ A-a-co-µÀ kn-§nsâ Hm-^o-kv hy-à-am-¡n.

A-´m-cm-{ã X-e-¯nð an-ón-\nð-¡p-ó Xm-c-am-b-Xn-\m-em-Wv tI-knð-\n-óv H-gn-hm-¡p-ó-Xv. am-{Xañ, I-fn-¡-f-¯n-se an-I-hn-sâ t]-cn-em-Wv Un-F-kv-]n-bm-bn \n-ba-\w \ð-In-b-Xpw. F-ómð, Un-F-kv-]n Øm\-¯v \n-b-an-¡-s¸-S-W-sa-¦nð _n-cp-Zw \nÀ-_-Ô-am-b-Xn-\m-em-Wv X-cw-Xm-gv-¯p-v-ó-sXópw ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-kv hy-à-am¡n. hym-P kÀ-«n-^n-¡-än-sâ t]-cnð tI-kv c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xmð lÀ-a³-{]o-Xn-\v AÀPp-\ A-hmÀ-Uv t]mepw \-ã-s¸-Sp-ó Øn-Xn-h-cpw. kÀ-¡mÀ A-hmÀ-Uv Xn-cn-s¨-Sp-¡pw.

e-¦m-j-bÀ X-ïÀ So-anð C-Sw t\Sn-b lÀ-a³-{]o-Xv Cw-¥-ïnð \-S-¡p-ó In-b kq-¸À eo-Knð I-fn-¡m-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-em-Wv. 15þ\v A-hn-tS-¡v t]m-Ip-saópw Xn-cn-sI h-ó-ti-jw {]-Xn-I-cn-¡m-sa-óp-am-Wv lÀ-a³ {]o-Xv ]-d-ª-Xv. ao-d-än-ep-Å kÀ-h-I-em-im-e-bp-am-bn _-Ô-s¸-«m-Wv t]m-eo-kv kÀ-«n-^n-¡-äv ]cn-tim-[n-¨Xv. kÀ-«n-^n-¡-än-se \-¼cpw \ð-In-bn-cn-¡p-ó amÀ-¡p-Ifpw hym-P-am-sW-óv kÀ-h-I-emim-e A-[n-Ir-XÀ t]m-eo-kn-s\ A-dn-bn¨p.

I-gnª tem-I-I-¸nð C-´y ss^-\-en-se-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv lÀ-a³-{]oXpw kw-L-hpw {]-i-kv-Xn-bn-te-¡v Ip-Xn-¨p-bÀ-ó-Xv. lÀ-a³-{]o-Xn-sâ _m-än-§m-Wv C-´y-sb ss^-\ð-h-sc-sb-¯n-¨Xv. sh-t̬ sd-bnð-th-bnð A-ôp-hÀj-s¯ I-cm-dnð tPm-en sN-¿p-I-bm-bn-cp-ó lÀ-a³-{]o-Xn-s\ Iym-]v-ä³ A-a-co-µÀ C-S-s]-«m-Wv ]-ôm-_v t]m-eo-knð \n-b-an-¨Xv. C-Xn-\m-bn tI-{µ sd-bnð-th a-{´n-bp-am-bn ]-ôm-_v ap-Jy-a{´n NÀ-¨ \-S¯pI t]mepw sN-bv-Xn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category