1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

cïp bp-sI a-e-bm-fn h-\n-X-I-fp-sS ]n-Xm-hv \n-cym-X-\mbn; kw-kv-¡m-cw \msf D-g-hqÀ skâv Ìo-^³-kv ]-Ån-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

cïp bp-sI a-e-bm-fn h-\n-X-I-fp-sS ]n-Xm-hv \n-cym-X-\m-bn. D-g-hq-cnse F{_lmw CS¯na-ä¯nð B-Wv hn-S hm-§n-b-Xv. 73 h-b-km-bn-cp-óp {]m-bw. I-gn-ª H-cp hÀ-j-am-bn Xp-SÀ-óp h-ón-cpó hmÀ[-Iy k-l-Pam-b A-kp-J§-sf Xp-SÀ-óm-Wv a-c-W-a-S-ªXv. kw-kv-¡m-c ip-{iq-jIÄ \msf D-¨-bv¡v 2. 30\v kz`h\¯nð Bcw`n¨v DghqÀ skâv Ìo^³kv ]Ånbnð kwkv--Icn¡póXmWv. _Ôp an{XmZnIÄ CsXmcp Adnbn¸mbn kzoI-cn-¡m³ At]-£.

_nÀ-an-Mm-anð Xm-a-kn-¡p-óXpw bp-sI Iv-\m\m-b Im-¯-en-Iv hn-a³-kv t^m-d-¯n-sâ {]-kn-Uâpamb sS-kn s_-ón-bp-sSbpw I-h³-{Sn-bnse knð-hn kn-Pp-hn-sâ ]n-Xm-hm-Wv a-c-W a-S-ªXv. ap³ bp-sI-sIkn-F {]-kn-Uâv s_-ón am-th-en-bp-sS `m-cy-bmWv sS-kn s_-ón-. tacn F{_lmw B-Wv ]-tcX-sâ `mcy. sS-kn, knðhn, jn_p, Ìo-^³ F-ón-h-cm-Wv a¡Ä. s_ón amthenð (IqSñqÀ), do\ jn_p (cmón), knPp ]mdaebnð (\oïqÀ), do_ Ìo-^³ F-ón-h-cmWv a-cp-a-¡Ä.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category