1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

]p«n-s\ Im-Wp-ó-Xn-s\-¡mÄ {]-bm-k-am-Wv sXtc-k ta-sb Im-Wp-ó-sX-óv {]-Jym-]n-¨v {Sw-]v bm-{X Xp-S§n; {_-kð-knð-\nópw e-ï-\n-te-¡v h-cpw-ap-¼v dn-_-ep-IÄ-¡v ]n´p-W {]-Jym-]n-¨v {Sw-]v

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð X-sâ BZy Hu-tZym-Kn-I k-µÀ-i-\¯n-s\m-cp-§p-ó A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v bm-{X-bv-¡v Xp-S-¡-an-«-XpX-só hn-hm-Z-¯n-sâ A-I-¼Sn-tbmsS. {_n-«n-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bp-am-bn Iq-Sn-¡mgv-N \-S-¯pó-Xv d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n-s\ Im-Wp-ó-Xn-s\-¡mÄ {]-bm-k-I-c-am-sW-ó {]-Jym-]-\-hpw cm-Pn-sh-¨ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I«-dn t_m-dn-kv tPm¬k-sW {]-IoÀ-¯n-¨v kw-km-cn-¨-Xp-amWv hn-hm-Z-¯n-\v Xncn-sIm-fp-¯n-bXv.

e-ï³ k-µÀ-i-\¯n-s\m-cp-§p-ó {Sw-]p-am-bn t\À¡p-t\À hm-Z-{]-Xn-hm-Z-¯n-\n-sñ-ó kq-N-\-bm-Wv sXtc-k ta-bv \ð-In-bXv. {_-kð-knð PÀ-a³ Nm³-k-eÀ Bw-K-e saÀ-¡-ep-am-bn NÀ-¨ \-S-¯p-ó-Xn-\nsS, {Sw-]n-sâ ]-cm-aÀ-i-§Ä am-[y-a-{]-hÀ-¯-IÀ D-ó-bn-¨-t¸mÄ, G-sd-¡m-cy-§Ä NÀ-¨ sN-¿m-\p-sï-óv am-{X-am-Wv A-hÀ a-dp]-Sn \ð-In-bXv. \mtäm D-¨-tIm-Sn-bnepw e-ï-\nð \-S-¡p-ó Iq-Sn-¡m-gv-N-bnepw hn-i-Z-am-bn NÀ-¨ sN-¿p-saópw sXtc-k hy-à-am¡n.

A-ta-cn-¡-bnepw {_n-«-\n-epw Po-hn-¡p-ó \ñ a-\p-jy-cp-sS t£-a-¯n\pw ]p-tcm-K-Xn-¡pw-th-ïn F-§s\-sbm-s¡ tbm-Pn-¨v {]-hÀ-¯n-¡m-sa-ópw C-cp-cm-Py-§-fp-am-bp-Å {]-tXy-I _-Ôw Iq-SpXð Du-«n-bp-d-¸n-¡p-ó-sX-§-s\-sbópw NÀ-¨ sN-¿p-sa-óv sX-tc-k ]-d-ªp. {Sw-]n-sâ BZy Hu-tZymKn-I e-ï³ k-µÀi-\w {]-Xn-tj-[-§-fnð Ip-Sp§ptam F-ó kw-i-b-¯n-em-Wv A-[n-Ir-XÀ. e-ï-\n-se-¯n cm-Ún-sbbpw {]-[m-\-a-{´n-sbbpw Im-Wp-ó {Sw-]v a-säm-cp s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-bnepw ]-s¦-Sp-¡p-óp-anñ.

{_n«-s\ sNm-Sn-¸n-¨ H-t«-sd hnhm-Z {]-kv-Xm-h-\-Ifpw \-S-]-Sn-Ifpw ap¼pw {Sw-]n-sâ `m-K-¯p-\n-óp-ïm-bn-«p-ïv. e-ï-\n-se hÀ-[n-¨p-h-cp-ó Ip-ä-Ir-Xy§-sf hn-aÀ-in-¨Xpw F³-F-¨v-F-kn-sâ {]-I-S\-s¯ hn-aÀ-in-¨Xpw hen-b hn-hm-Zw kr-ãn-¨n-cpóp. Xo-{h h-e-Xp-]-£ {Kq-¸p-I-fp-sS Szo-äp-IÄ d-o-Szo-äv sN-bv-X-Xpw {_n-«o-jp-Im-cp-sS F-XnÀ-¸n-\n-S-bm¡n. A-Xn-sâ Xp-SÀv-¨-bm-Wv C-t¸mg-s¯ {]-kv-Xm-h-\-I-fp-sa-óm-Wv \n-co-£-IÀ hn-e-bn-cp-¯p-óXv.

]p-«n-s\ k-µÀ-in-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ _p-²n-ap-«m-Wv sX-tck-sb I-ïp-ap-«m-s\-ó ]-cm-aÀ-iw {Sw-]n-sâ X-am-i-bm-bn I-ïmð a-Xn-sb-óm-Wv A-t±-l-t¯m-S-Sp-¯ hr-¯-§Ä ]-d-bp-ó-Xv. F-ómð, {_n-«-\n-se Øn-Xn-K-Xn-IÄ Xm-dp-am-dm-sW-ó {]-kv-Xm-h\-sb A-{X em-L-h-t¯m-sS-bm-hnñ {_n-«o-j-p-ImÀ Im-Wp-I. sX-tc-k-tbm-Sv CS-ªv hn-tZ-i-Im-cy sk-{I«-dn Øm-\-¯p-\n-óv cm-Pn-sh¨ t_m-dn-kv tPm¬-k¬ X-sâ A-Sp-¯ kp-lr-¯m-sW-ó {Sw-]n-sâ {]-kv-Xm-h-\bpw A-§-s\-X-só.

t_m-dn-kv tPm¬-k-Wp-am-bn X-\n-¡v A-Sp-¯ _-Ô-am-Wp-Å-sX-óv ]-d-ª {Sw]v, e-ï-\n-se-¯n-bmð A-t±l-s¯ Im-Wp-saópw hy-à-am¡n. sXtc-k {]-[m-\-a{´n Øm-\-¯p-Xp-S-c-p-ó Im-cy-s¯-¡p-dn-¨p-Å A-`n-{]m-b-am-cm-ª-t¸mÄ, A-Xv P-\-§Ä Xo-cp-am-\n-t¡-ï Im-cy-am-sW-ó hn-hm-Z- Om-b-bp-Å a-dp-]-Snbpw {Sw-]v \ð-In-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category