1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp-Znh-kw aq-ópX-h-W h-kv{Xw am-dpw; ta-¡-¸vam-\S-¡w 11 k-l-mbn-IÄ F-t¸mgpw IqsS; A-bÀ-e³-Uv k-µÀ-in-¡m³ lm-cn-s¡m-¸w t]m-b ta-K³ N-{I-hÀ-¯n-\n-sb-t¸m-se-óv hn-aÀi-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

lm-cn cm-P-Ip-am-c-s\m-¸w B-Zy hntZ-i k-µÀ-i-\-¯n\p-t]m-b ta-K³ cm-P-Ip-am-cn H-cp-Znh-kw am-dnb-Xv aq-óv {U-Êp-IÄ. e-ï-\nð tdm-bð FbÀ-t^m-gv-kn-sâ i-Xm-Ðn B-tLm-j-§-fnð ]-s¦-Sp-¯ ti-jw U-»n-\n-te¡v t]m-b cm-P-Ip-amcn, aq-óv X-c-¯n-ep-Å h-kv-{X-§-fnð an-ón-¯n-f-§n-b-t¸mÄ, t^m-t«m-{Km-^À-amÀ-¡v A-sXm-cp hn-cp-óm-bn amdn.

]-¨ Kn-h³-jn tSm¸pw s]³-knð kv-tIÀ-«p-a-Wn-ªm-Wv taK³ U-»n-\n-se-¯n-bXv. F-ómð, A-bÀ-e³-Un-se {_n-«o-jv Aw-_m-k-UÀ H-cp¡n-b hn-cp-ónð ]-s¦-Sp-¡m³ F-¯n-b-t¸mÄ F-anen-b hn-¡v-kv-äo-Uv Un-ssk³ sNbv-X I-dp-¯ an-Un-bn-te-¡v taK³ amdn. t\-cs¯, tdm-bð FbÀ-t^m-gv-kn-sâ i-Xm-Ðn N-S-§n-\m-bn sh-Ìv an³-ÌÀ A-sºbnse-¯n-b-t¸mÄ a-säm-cp th-j-hn-Xm-\-¯n-em-bn-cp-óp ta-K³ cm-P-Ip-am-cn {]-Xy-£-s¸-«Xv.

hn-hm-l-¯n-\p-ti-jw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§Ä k-µÀ-in-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv lm-cnbpw ta-K\pw A-bÀ-e³-Un-se-¯n-bXv. U-»n-\nð {]-[m-\-a{´n en-tbm h-tc-Zv-I-dp-am-bn Iq-Sn-¡m-gv-N \-S¯n-b C-cp-hcpw ssh-In-«v s¥³-sI-bv³ lukn-sem-cp¡n-b hn-cp-ónepw ]-s¦-Sp¯p. A-h-n-sS Iq-Sn-b hn-in-ã hy-àn-I-fp-am-bn kw-km-cn-¡p-hm\pw lm-cnbpw ta-K\pw ka-bw I-sï¯n. A-bÀ-e³-Up-am-bp-Å k-l-Ic-Ww C-ó-t¯Xp-t]m-se Xp-SÀóp-t]m-Im-\m-Ip-saópw A-t±-lw ]-dªp.

U-»n-\n-te-¡v c-ïp-Zn-hk-s¯ k-µÀ-i-\-¯n-\m-bm-Wv lm-cnbpw taK\pw F-¯n-bn-«p-ÅXv. {_n«-\n-se ]pXn-b cm-P-Ip-am-cn-bp-sS ]-In-«v Að]w-t]mepw Ip-d-b-cp-sX-ó hmin-tbm-sS-bm-Wv C-h-sc-¯n-bn-cn-¡p-óXv. ta-¡-¸v-am-\-S-¡-w 11 Aw-K kw-L-am-Wv ta-K-s\m-¸-ap-ÅXv. sk-en-{_n-än sl-bÀ-{U-ÊÀ tPmÀ-Pv t\mÀ-¯v-hpUv, X-sâ ss{]h-äv sk-{I«-dn B-an ]n-¡-dnð, lm-cn-bp-sS ss{]h-äv sk-{I«-dn F-Uv se-bv³ t^m-Ivkv, hn-tZ-i-Im-cy hn-j-b-§-fn-se D-]-tZ-ãm-hv tU-hn-Uv am-\n-Mv F-ón-hcpw Cu kw-L-¯n-epïv.

lm-cn-bp-am-bp-Å {]-W-b-t¯m-sS X-sâ cq-]-¯nepw `m-h-¯nepw {_n-«o-jv cm-P-Ip-am-cn-¡p-th-ï am-ä-§Ä sIm-ïp-h-cm³ ta-K³ {i-²n-¡p-ópïv. sk-en-{_n-än sl-bÀ-{U-ÊÀ tPmÀ-Pv t\mÀ-¯v-hp-Uv A-h-cp-sS kz-Im-cy ta¡-¸v kw-L-¯n-se-¯n-s¸-Spó-Xv A-§-s\-bmWv. ta-bnð \-S-ó hn-hm-l-¨-S-§nepw ]n-óo-Sp-\-S-óp hn-cp-óp-I-fnepw taK-s\ H-cp-¡n-bXpw C-t±-l-amWv. tlm-fn-hp-Uv Xm-c-§-fS-¡w H-t«-sd {]-ap-JÀ C-t±-l-¯nâ ss¢âp-am-cm-bn D-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category