1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

AIm-e-¯nð a-cn-¨ ehv sF-e³-Uv Xm-cw tkm-^n-bp-sS Im-ap-I³ B-ßl-Xy sN-bvX-Xv \o-bnñm-sX F-\n-¡v Po-hn-Xw th-sï-óv ]-dªv; h-kv{Xw am-dp-ó-t]m-se Im-ap-In-am-sc am-dp-ó ]m-Ým-Xy tem-I-¯p-\nópw H-cp A-]q-ÀÆ kv-t\-l-¯n-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-W-b-¯-nepw Zm-¼-Xy¯n-semópw hn-izm-k-anñm-¯, h-kv{Xw am-dp-óXp-t]m-se ]-¦m-fnI-sf am-dp-ó-h-sc-óm-Wv ]m-Ým-Xy-sc-¡p-dn-¨v \-ap-¡p-Å [mc-W. F-ómð, \-½-fp-tS-Xn-s\-¡mÄ C-g-b-Sp-¸-ap-Å _-Ô-§Ä ]-Sn-ªm-d³ tem-I-¯p-apïv. A-´-cn-¨ ehv sF-e³-Uv Xm-cw tkm^n  t{K-U-Wn-sâ 25þIm-c\mb Im-ap-I³ B-tcm¬ Bw-kv-t{Sm-Mv Po-h-s\m-Sp-¡nb-Xv A¯-c-sam-cp _-Ô-¯n-sâ t]-cn-emWv. \o-bnñm-sX P-o-hn-¡m-\m-hn-sñ-ópw \-ap-¡v D-S³ hoïpw Im-Wm-saópw B-ß-l-Xym-¡p-dn-¸v F-gp-Xn-sh-¨-ti-j-am-Wv B-tcm¬ Po-h-s\m-Sp-¡n-bXv.

sNm-Æmgv-N ssh-In-«m-Wv B-tcm-Wn-s\ t\mÀ-¯pw-_À-e³-Un-se »n-¯n-ep-Å ho-«nð a-cn-¨-\n-e-bnð I-sï-¯n-bXv. aq-ómgv-N ap-¼m-Wv 32þImcn tkm-^n-b-bp-sS ar-X-tZ-lw A-h-cp-sS c-£n-Xm-¡Ä Xm-a-kn-¡p-ó ho-«nð I-sï-¯n-bXv. C-hcpw B-ßl-Xy sN-¿p-I-bm-bn-cpóp. Po-h-s\m-Sp-¡p-ó-X-n-\v G-Xm-\pw Zn-h-kw-ap-¼v B-tcm¬ tkm-jyð ao-Un-b-bnð Ip-dn-¨ h-cn-I-fm-Wv C-cp-hÀ-¡p-an-S-bn-se {]-W-b-¯n-sâ B-gw hn-fn-¨p-]-d-ªXv.

\n-tóm-Sp-Å {]W-bw F-\n-¡v H-c-n-¡epw A-h-km-\n-¡p-ónñ. \n-tóm-sSm-¸w tN-cp-ó-Xphsc F-sâ lrZ-bw \n-\-¡p-th-ïn Fópw an-Sn¨p-sIm-ïn-cn-¡pw. \-ap-¡p-S³X-só hoïpw Im-Wmw. F-\n-¡m-bn \o In-S-¡ Nq-tSm-sS \n-e-\nÀ-¯p-I.... C-Xm-bn-cp-óp B-tcm-Wn-sâ hm-N-I§Ä. A-Xv B-ß-l-Xym-¡p-dn-¸m-bn am-dp-sa-óv A-Sp-¸-ap-Å-hÀ t]mepw I-cp-Xn-bnñ.

B-tcm-Wn-sâ B-I-kvan-I thÀ-]m-Snð tI-gp-I-bm-Wv tkm-^n-bp-sSbpw B-tcm-Wn-sâbpw kp-lr-¯p¡Ä. tkm-^n-b-¡p- ]I-cw ehv sF-e³-Unð A-`n-\-bn-¡pó tPmÀPn-b kv-äoepw A-h-Xm-c-I am-b P-a-bp-a-S-¡-ap-Å-hÀ tkm-^n-b¡pw B-tcm-Wn\pw A-´ym-RvP-en A-dn-bn-¨p. C-cp-h-cpw am-em-J-am-sc-t¸m-se-bm-sW-\-\vv tPmÀPn-b kv-äoð ]-dªp. B-tcm-Wpw Po-h-s\m-Sp¡n-b hmÀ-¯ \p-dp-§p-ó lr-Z-b-thZ-\-tbm-sS-bm-Wv tI-«-sX-óv am-b P-a ]-dªp.

tkm-^n-bp-sS a-c-W-t¯m-sS B-sI-¯-IÀ-ó A-h-Ø-bn-em-bn-cp-óp B-tcm-sW-óv kp-lr-¯p-¡Ä ]-dªp. tkm-^n-bp-sS ]p-ôn-cn a-\-Ênð-\n-óv am-bp-ón-sñópw F-¡m-ehpw Xm³ tkm-^n-sb kv-t\-ln-¡p-saópw B-tcm¬ ]-d-ªn-cpóp. sh-Ån-bm-gv-N-bm-Wv tkm-^n-bp-sS ar-X-tZ-lw \yq-Im-kn-enð kw-kv-I-cn-¨Xv. sNm-Æmgv-N D-¨-tbm-sS »n-¯n-se ho-«nð B-tcm-Wn-s\ a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï¯n-b hnh-cw t]m-eo-kn-s\ ho-«p-ImÀ A-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category