1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

H-óp c-ïp Imdpw Ip-d-¨v B-`-c-Whpw Añm-sX F-\n-s¡m-óp-an-sñ-óp ]dªp añy; A-Sn-¨p am-än-b-kr kz-¯p-¡-sfms¡ _n-\m-an t]-cn-em¡n- Im-«p-I-ų C-´y-sb I-_-fn-¸n-¨p sIm-ïn-cn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

hnPbv aeybpsS DSaØXbnepÅ Cw¥ïnsebpw shbnðknsebpw BkvXn-IÄ ]n-Sn-Iq-Sm³ ssl-t¡mS-Xn A-\pa-Xn \ð-In. 10,499 tImSn cq] (1.14 _nñy¬ tUmfÀ) bp-sS kz-¯p¡-Ä ]n-Sn-s¨-Sp-¡m-\m-Wv D-¯c-hv \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. A-tX-k-abw, añy-bp-sS t]-cnð bm-sXm-cp hn-[n kz-¯p-¡fpw C-sñ-ó hn-h-c-am-Wv C-t¸mÄ ]pd-¯p h-cp-óXv. H-ópc-ïp Imdpw Ip-d-¨v B-`-c-Whpw Añm-sX X-\n-s¡m-ópw kz-´-am-bn-«n-sñ-ómWv {_n-«o-jv tIm-S-Xn-bnð \ð-In-bn-cn-¡p-ó k-Xy-hm-Mv-aq-e-¯nð añy hy-à-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. 

_w-K-fq-cp Un-BÀ-Sn-bp-sS hn-[n-\ym-b-¯nð Cw¥ojv tImSXnbnð tIkv cPnÌÀ sN¿m³ sa-bv 8\v sslt¡mSXn A\paXn \ðIn. C-Xp-hgn {_n«ojv F³t^mgvkvsaâv Hm^okÀamÀ aeybpsS BkvXn ]nSns¨-Sp-¡p-Ibpw A-Xph-gn añy 13 C´y³ _m-¦p-I-fnð \nópw F-Sp¯ hm-bv-] Xn-cn-¨-S-¸n-¡p-hm\pw B-bn-cp-óp e-£yw. F-ómð X-\n¡v "GXm\pw ImdpIfpw Pzñdn hkvXp-¡fpw am-{X-sa D-Åq-sh-ómWv klmd t^mgvkv C´ybpsS Soansâ {]n³kn¸mÄ knðhÀtÌmfnt\m-Sv a-ey ]-d-ª-Xv. e-ï-\n-se B-Uw-_-c _w-¥mhv a-¡-fp-sS t]-cn-em-sWópw a-säm-cp ho-Sv a-ey-bp-sS A-½-bp-sS A-½-bp-sS t]-cn-em-sW-óp-w hy-à-am¡n. 

X-sâ t]-cn-ep-Å h-kv-Xp-h-I-Ifpw a-äpw C-´y-¡v t\-cn«v ssI-am-dm³ k-ó-²-am-sW-óv a-ey ]-d-bpóp. A-Xn-\m-bn X-sâ ho-«n-te-¡v h-tc-ï-Xn-sñópw A-t±-lw ]-d-bp-óp. a-ey-bpsS t]-cn-ep-ïm-bn-cp-ó B-Uw-_-c bm-«v A-Sp-¯n-sS te-e-¯nð hnäp-t]m-b-n-cp-óp. F-ómð, hÀ-j-§-fmbn Cu bm-«v X-sâ t]-cn-em-bn-cp-ón-sñ-óv a-ey ]-d-bp-óp. hÀ-j¯n-sem-cp-am-kw D-]-tbm-Kn-¡m³ X-cm-sa-ó I-cm-dnð KÄ-^n-se H-cp [-\m-Vy-\v bm-«v hÀ-j-§Ä-¡p-ap-t¼ ssI-am-dn-bn-cp-sóópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

a-ey-sb km-¼¯n-I Ip-ä-hm-fn-bm-bn {]-Jym-]n-¡-W-sa-ó-Xm-Wv F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-än-sâ B-h-iyw. A§-s\ h-ómð, X-sâ 12500 tIm-Sn cq-]-bp-sS kz-¯v a-ey-¡v D-]-tbm-Kn-¡m-\m-Im-sX h-cpw. F-ómð, Xm³ cm-{ão-b-]-c-am-bm-Wv th-«-bm-S-s¸-Sp-ó-sXópw h-kv-Xp-h-I-IÄ 13900 tIm-Sn cq-]-bv-¡v hn-äv I-Sw XoÀ-¡m³ {i-an-¡-p-I-bm-sW-óp-am-Wv a-ey A-h-Im-i-s¸-Sp-óXv. IÀ-Wm-SI ssl-t¡m-S-Xn-bnð sI-«n-sh-¨ c-ïv _n-ey¬ tUm-f-dn-sâ kz-¯v am{Xw a-Xn X-sâ I-Sw-XoÀ-¡m-s\-ó Imcyw Fñm-hcpw a-d-¡p-I-bm-sWópw a-ey ]-d-bpóp.

Xm³ Øn-c-am-bn {_n-«-\nð Xm-a-kn-¡p-ó-bm-fm-sWópw H-cp {]-hm-kn-bm-sW-óp-am-Wv ap³ cm-Py-k-`mw-Kw Iq-Snbm-b a-ey-bp-sS hmZw. {_n-«-\nð Øn-c-am-bn Xm-a-kn-¡p-ó Xsó, C-´y-bnð-\n-óv H-fn-t¨m-Sn-sb-ó X-c-¯nð hym-Jym-\n-¡p-ó-sX-§-s\-sb-óv a-ey tNm-Zn-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category