1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

57.9 an-ey¬ ]u-ïn-sâ- an-ey¬ A-Sn-¨n-cn-¡pó-Xv bp-sI-bnð hn-ä Sn-¡-än\v; i-X-tIm-So-iz-c-\m-Im³ `m-Kyw \n-§Ä¡mtWm F-ó-dn-bm³ th-Kw Xp-dóp-t\m-¡q

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-§Ä C-¯-hW-s¯ bqtdm an-ey¬ Sn¡-äv F-Sp-¯n-«p-tïm? F-¦nð th-Kw Sn-¡-sä-Sp-¯v ]cn-tim-[n-¡p-I. 57.9 an-ey¬ ]u-ïn-sâ Hómw k-½m-\w A-Sn-¨n-cn-¡pó-Xv bp-sI-bnð hn-ä Sn-¡-än-\m-Wv. 03, 33, 26, 08, 45 F-ón-h-bm-Wv kv-½m-\mÀ-lam-b \-¼-cpIÄ. e-¡n ÌmÀ \-¼À 10, 07 F-ón-h-bmWv.

an-ey-W-bÀ ta-¡ð sk-se-£-\nð, c-ïv tImw-_n-t\-j-\p-I-fm-Wv k-½m-\mÀ-l-am-bn-cn-¡p-óXv. MKMX93751-Dw VKMR86851-Dw. C-cp-hÀ¡pw Hm-tc-m an-ey¬ ho-Xw k-½m-\w e-`n-¡pw. \m-j-Wð tem«-dn X-ïÀ-_mÄ k-½m-\mÀ-lam-b \-¼-cp-IÄ 08, 18, 19, 24, 25 F-ón-h-bmWv. X-ïÀ-_mÄ \-¼À 13þDw.

57,975,367.70 ]u-ïm-Wv bq-tdm-an-ey¬ Pm¡v-t]m-«v k-½m-\-¯p-I. G-Xm\pw am-kw-ap-¼v 121 an-ey¬ ]u-ïn-sâ Pm¡v-t]m«pw {_n-«-\nð A-Sn-¨n-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category