1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

13 a-¡Ä; 127 sIm-¨p-a-¡Ä; 203 sN-dp-a-¡Ä; aq-óv sN-dp-sN-dp-a-¡Ä; 87þImc-sâ Ip-Spw-_-¯nð B-sI 346 Aw-K§Ä; temI-s¯ G-ähpw h-en-b Ip-Spw-_-hp-am-bn Knó-kv _p-¡nð I-b-dn-b-h-cp-sS IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

temI-s¯ G-ähpw hen-b Ip-Spw-_-¯n-sâ \m-Y-s\-ó Knó-kv sd-t¡m-Un-\v A-cn-In-em-Wv ]m-thð sk-a-\yq-¡v F-ó bp-ss{I³-Im-c³. 13 a-¡-fp-Å Cu 87þImc-sâ Ip-Spw-_-¯nð C-t¸mÄ B-sI A-w-K-§Ä 346 t]À. sX-¡³ bp-ss{I-\n-se HtU-k H-»m-Ìv ta-J-e-bn-eppÅ tUm-t{_m-Ém-hv {Km-a-¯n-emWv Cu hen-b Ip-Spw-_-¯n-sâ Xm-akw.

13 a-¡-fn-em-bn P-\n-¨ 127 sIm-¨pa¡-fpw 203 sN-dpa¡fpw aq-óv sN-dp-sN-dp-a-¡fpw A-S-§p-ó-Xm-Wv sk-a-\yq-¡n-sâ Ip-Spw_w. X-sâ Ip-Spw-_-¯n-sâ h-ep-¸-¯nð k-´p-ã-\m-sW-¦nepw A-h-cp-sS-sbmópw t]cv HmÀ-an-¡m-\m-hp-ón-sñ-ó-Xm-Wv ]m-th-en-s\ \n-cm-i-s¸-Sp-¯p-ó Im-cyw. \nÀ-am-W-s¯m-gn-em-fn-bm-bn-cp-ó ]m-th-en-\v C-t¸mgpw B-tcm-Ky-{]-iv\-§-sfm-óp-anñ.

a-¡-fp-sSbpw ap-XnÀó sIm-¨p-a-¡-fp-sSbpw t]-cv X-\n-¡-dn-bm-sa-óv ]m-thð ]-d-bpóp. F-ómð, c-ïmgv-N {]m-b-ap-Å G-ähpw sNdn-b Ip-«n-bp-tS-XS-¡w t]-c-¡p-«n-I-fpsS-sbm-ópw t]-tcmÀ-an-¡m-\m-hp-ónñ. ]-ecpw h-óv ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n-bmð am-{X-ta Xn-cn-¨-dn-bm³ t]m-ep-am-Ip-óp-Åq F-óXpw Cu hen-b Ip-Spw-_-\mY-s\ \n-cm-i-s¸-Sp-¯póp.

Ip-Spw-_-¯n-sâ h-ep-¸w B-tLm-jn-¡p-ó-Xnð Fñm a¡fpw {i-²m-ep-¡-fmWv. Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw ]n-d-ómfpw hn-hm-lhp-sam-s¡ hen-b B-tLm-j-am-bm-Wv \-S-¯p-ó-Xv. Aw-K_-ew Iq-Sn-bXp-sIm-ïpX-só an-¡-Zn-h-khpw ]n-dómtfm a-sä-´n-¦neptam B-bn B-tLm-jw ]m-th-en-sâ Ip-Spw-_-¯n-ep-ïm-Ipw. Fñm B-tLm-j-§Ä¡pw hen-b k-ZyX-só X-¿m-dm-t¡-ï-Xn-\mð, ]-c-kv]-cw k-l-I-cn-¨m-Wv Fñm-hcpw Po-hn-¡p-ó-sX-óv ]m-th-en-sâ a-IÄ 66þIm-cbm-b hn-c sk-a-\yq-¡v ]-dªp.

bp-ss{I-\n-se G-ähpw hen-b Ip-Spw-_-am-bn A-Sp-¯n-sS ]m-th-en-sâ Ip-Spw_-s¯ Xn-c-ª-Sp-¯n-cpóp. \m-j-Wð c-Pn-ÌÀ Hm-^v sd-t¡m-Uv-knð Ip-Spw-_-¯n-sâ t]-cv tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. Xp-SÀ-óm-Wv Knó-kv _p-¡nð tc-J-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\m-bn C-hÀ A-t]-£ \ð-In-bXv. C-´y-bn-ep-Å 192 t]-cp-Å Ip-Spw-_-am-Wv \n-e-hnð Knó-kv _p-¡nð t]-cp-tNÀ-¯n-«p-Å h-en-b Ip-Spw-_-sa-óv bp-ss{I³ \m-j-Wð c-Pn-Ì-dn-sâ A-²y-£ em-\ sh-t{Sm-h ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category