1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

intcm-h-kv{Xw I-¼nð -Xq-¡n A-´-co-£-¯n-eq-sS Id-¡n kzm-X-{´yw B-tLm-jn¨p; ho-«-½-sb 20 hÀ-j-t¯-¡v P-bn-en-eS-¨v C-dm³

Britishmalayali
kz´wteJI³

in-tcm-h-kv{Xw X-e-bnð- \n-óq-cn I-¼nð -Xq-¡n Im-änð- ]-d-¯n-b ho-«-½-bv-¡v C-dm-\nð 20 hÀj-s¯ X-S-hp-in-£. s^-{_p-h-cn-bnð A-d-Ìnem-b j-]mÀ-¡v j-Pm-cnk-tZ Fó 42þIm-cn-sb-bm-Wv tImS-Xn in-£n-¨Xv. sS-lv-dm-\n-se \-K-c-tI-{µ-¯n-ep-Å {Sm-^nIv sF-e³-Unð-¡-b-dn-bm-bn-cp-óp j-Pm-cn-k-tZ-bp-sS kzm-X-{´y-{]-Jym-]\w. k-am-[m-\-¯n-sâ sh-Å-¸Xm-I sX-cp-hnð-\n-óv ho-in-b-Xn-\m-Wv Xm³ in-£n-¡-s¸-«-sX-óv A-hÀ X-sâ sh_v-ssk-änð Ip-dn¨p.

A-gn-a-Xnbpw th-iym-hr-¯n-bpw B-tcm-]n-¨m-Wv j-Pm-cn-k-tZ-sb A-d-Ìv sN-bv-Xn-cp-óXv. G-{]n-enð Ch-sc Pm-ay-¯nð hn-«-b-s¨-¦nepw ]n-óo-Sv A-hÀ F-hn-sS-bm-sW-ó Im-cy-¯nð bm-sXm-cp A-dn-hp-ap-ïm-bn-cp-ónñ. I-gn-ª-bmgv-N j-Pm-cnk-tZ X-sâ sh_v-ssk-änð Xm³ in-£n-¡-s¸-«p-sh-óv A-dn-b-n-¨n-cpóp. C-t¸m-g-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä A-dn-hn-enñ. C-tX-¡p-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ C-dm³ A-[n-Ir-XÀ X-¿m-dm-bn-«nñ.

G-{]n-enð Pm-ay-¯nð ]p-d¯m-b D-S³ Szn-ä-dn-eq-sS \ðIn-b hoUntbm k-tµ-i-¯nð cm-Py-¯v Xp-S-cpó-Xv kp-c-£n-X-a-sñópw cmPyw hn-Sp-I-bm-sWópw A-hÀ hy-à-am-¡n-bn-cpóp. F-ómð C-¡m-cy-¯nepw ]n-óo-Sv Øn-co-I-c-W-ap-ïm-bn-«nñ. in-tcm-h-kv{Xw Du-cn-sb-dn-ª-Xn-\v s^-{_p-h-cn-bnð 29 t]-sc C-dm-\n-b³ t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cpóp. sh-fp-¯ _p-[-\m-gv-N-sb-ó Im-¼-bn-\n-sâ `m-K-am-bm-Wv C-hÀ in-tcm-h-kv-{X _-ln-jv-Ic-Ww \-S-¯n-bXv.

j-Pm-cn-k-tZ-bv-¡pw A-d-kv-änem-b a-äv h-\n-X-IÄ¡pw th-ïn tIm-S-Xn-bnð lm-Pcm-b A-`n-`m-j-I\pw a-\p-jym-hIm-i {]-hÀ-¯-I-\pam-b \-{ko³ tkm-äp-tU-sb I-gn-ª-am-kw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cp-óp. 1979þse C-Éman-I hn-¹-h-¯n-\p-ti-jw \n-e-hnð h-ó {U-kv tIm-Uv A-\p-k-cn-¨v 13 h-b-Ên-\v ap-I-fn-ep-Å kv-{Xo-IÄ X-e-ap-Zð ]m-Z-w h-sc aq-Sp-ó h-kv{Xw [-cn-¨n-cn-¡Ww. i-co-c-¯n-sâ A-f-hp-IÄ {]-ZÀ-in-¸n-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å h-kv-{X-[m-c-Whpw ]m-Snñ. Cu \n-b-a-§Ä ew-Ln-¡p-ó-hÀ-¡v A-ôpe-£w dn-bmð ]n-gbpw c-ïp-am-kwh-sc X-S-hp-am-Wv in£.

2013þð A-[n-Im-c-¯n-tedn-b {]-knUâv l-k³ du-lm-\n ]p-tcm-K-a-\-]-cam-b Xo-cp-am-\-§Ä {]-Jym-]n-¨n-cpóp. kv-{Xo-IÄ in-tcm-h-kv{Xw A-Wn-bp-óp-tïm-sb-óv t\m-t¡ï-Xv t]m-eo-kn-sâ tPm-en-b-sñ-óm-bn-cp-óp A-t±-lw ap-¼v {]-Jym-]n-¨Xv. F-ómð, C-dm-\n-se a-X-t\-Xr-Xzw C-Xw-Ko-I-cn-¨n-cp-ónñ. 2016þð A-[n-Ir-XÀ ]p-d-¯p-hn« hnh-cw A-\p-k-cn-¨v in-tcm-h-kv{Xw [-cn-¡p-óp-sï-ó-XpÄ-s¸-sS a-X \n-b-a-§Ä \n-co-£n-¡p-ó-Xn-\v G-gm-bn-c-t¯m-fw a-X-t]m-eo-kp-ImÀ cw-K-¯pïv.

hm-l-\-¯nepw aäpw bm-{X-sN-¿p-t¼mÄ in-tcm-h-kv{Xw [-cn-¡m-Xn-cn-¡p-óXpw in-tcm-h-kv{Xw am-dn-¡n-S-¡p-óXpw in-£mÀ-l-am-Wv. 2015þð am{Xw \mð-¸-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw C¯-cw tI-kp-IÄ I-sï-¯n-b-Xm-bn {Sm-^n-Iv t]m-eo-kv ]-d-ªn-cpóp. ]n-gtbm Xm¡otXm \ð-In hn-Sp-I-bm-Wv C¯-cw kw-`-h-§-fnð t]m-eo-kv sN-¿m-dp-ÅXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category