1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

_mw-¥q-cn-se kÀ-tÆm-Z-b \-gv-knw-Kv tIm-tf-Pnð \n-ópamtWm \n-§Ä ]Tn-¨n-d-§n-bXv? F-¦nð ]gb Iq-«p-Im-sc Im-Wm³ \m-sf t\m-«nw-Km-an-te-¡v t]m-tóm-fq

Britishmalayali
jn-\n _n-tPmbv

_mw-¥q-cn-se kÀ-tÆm-Z-b \-gv-knw-Kv tIm-tf-Pnð \nópw ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n bp-sI-bn-epw a-äp Ø-e-§-fnepw tPm-en sN-¿p-ó-h-cp-sS ]qÀ-Æ hn-ZymÀ-°n kwK-aw \m-sf t\m-«nw-lm-anð \-S-¯-s¸-Spóp. cm-hn-se 11 a-Wn ap-Xð ssh-In-«v F-«p a-Wn h-sc-bm-Wv kw-Kaw.

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Trowell Prish hall Stapleford road Trowell Nottingham NG9 3Q-A
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
Renold (president)- 07915912373, Shiny (treasurer)- 07813624569, Mathew (secretary)- 07960313712

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category