1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

hnP-tbm-òm-Z-t¯m-sS A-hÀ I-¸v D-bÀ-¯n tÌ-Un-b-¯n-eq-sS D-cpïp; hn-sF-]n Km-e-dn-bnð {^-ôv {]-kn-Uân-sâ \r¯w; ]m-co-kv \-K-c-¯nð B-Ëm-Zn-¡m³ C-d-§nb-Xv e-£-¡-W-¡n-\v ^pSv-t_mÄ B-cm-[IÀ; cm{Xn ap-gp-h³ \o-ï B-tLm-j-hp-am-bn {^-ôv P-\X

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-cp-]-Xp- hÀ-j-¯n-\p-ti-jw hoïpw tem-I-I-¸v- kz-´-am-¡n-b-t¸mÄ A-sX-§-s\ B-tLm-jn-¡-W-sa-ó-dn-bm-sX B-i-¦-bn-em-bn-cp-óp {^-ôv Xm-c§Ä. Nn-eÀ \n-e-¯p-cpïpw a-äp Nn-eÀ {^-ôv ]-Xm-I-bp-am-bn tÌ-Un-b-¯n-eq-sS ]-e-Ipdn Hm-Snbpw k-t´m-jw ]-¦p-sh¨p. c-ïn-s\-Xn-tc \mep-tKm-fp-IÄ-¡v {I-tb-jy-bp-sS t]m-cm-« ho-cy-s¯ ]n-Sn-¨p-\nÀ¯n-b {^m³-kn-\v a-Õ-c-ti-jw s]bv-X a-gbpw B-tLm-j-¯n-\p-Å a-säm-cp th-Zn-bmbn. a-g-bnð- Ip-XnÀ-óv Xm-c-§Ä ssa-Xm\-¯v B-\-µ \r-¯-am-Sn.

Km-e-dn-bnepw hy-Xy-kv-X-am-bn-cp-ónñ Im-gv-NIÄ. s{Im-tb-jy-¡m-cp-sS \n-cm-i-bv-¡v ap-ón-eq-sS {^-ôv B-cm-[-I-cp-sS B-Ëm-Z-¯n-anÀ-¸n-\m-Wv ep-jv-\-n-¡n tÌ-Un-bw th-Zn-bm-bXv. hn-sF-]n Km-e-dn-bnð {^-ôv {]-kn-Uâv F-½m-\p-hð am-t{Im-Wn-sâ h-I-bm-bn-cp-óp BËm-Z \r-¯w. A-t±-l-¯n-s\m-¸w B-Ëm-Zw ]-¦n-Sm³ `m-cy {_n-Pn-äp-ap-ïm-bn-cpóp. d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n-sâ km-ón-[y-¯n-em-bn-cp-óp A-h-cp-sS BËm-Z {]-I-S\w.

acntbm am³-kq-¡n-¨n-sâ skð-^v tKm-fnð Xp-S§n-b {^-ôv tKmÄ-th-« A-sâm-bn³ {Ko-kv-am³, t]mÄ t]m-Kv-_, ssI-en-b³ Fw-_m-s¸ F-ón-hÀ tNÀ-óv ]q-À-¯n-bm-¡p-I-bm-bn-cpóp. s]-cn-kn¨pw am³-kq-¡n¨pw Hmtcm tKmÄ X-n-cn-¨-Sn-s¨-¦nepw {^-ôv ]-S-tbm«-s¯ ]n-Sn-¨p-sI-«m³ A-Xv a-Xn-bm-hp-am-bn-cp-ónñ. Zn-Zn-bÀ sZ-jmw-]vkv 1998þð Iym-]v-ä-s\-ó \n-e-bnð ssI-bn-te´n-b In-co-Sw 20 hÀ-j-¯n-\p-ti-jw A-t±-lw ]-cn-io-e-I-\mbpw s\-tôm-Sp tNÀ¯p.
In-co-S-ta-´n-b-ti-jw s{U-Ên-Mv dq-an-se¯n-b Xm-c-§-fp-am-bn hn-P-bm-Ëm-Zw ]-¦n-Sm³ {^-ôv {]-knUâv am-t{Im-sW¯n. `m-cy {_n-Pnän-s\m-¸w s{U-Ên-Mv dq-an-se¯n-b am-t{Im¬ In-co-Sw ssI-bn-te-´n A-Xnð hn-P-b-ap-¯w \ð-In. X-sâ So-an-se I-fn-¡msc Hm-tc-cp-¯-cm-bn B-enwK-\w sN-bvXpw Ah-sc A-`n-\-µn¨pw G-sd t\-cw A-hÀ-s¡m-¸w sN-e-hn-« -ti-j-am-Wv am-t{Im¬ a-S-§n-b-Xv.
AI-se {^m³-knepw hy-Xy-kv-X-am-bn-cp-ónñ ØnXn. tZio-b So-an-sâ In-co-S-t\-«w B-cm-[-IÀ cm-hp-d-§m-sX B-tLm-jn¨p. e-bn-S¯pw B-tLm-jw A-Xn-cp-hn-«-t¸mÄ t]m-eo-kn\pw X-e-th-Z-\-bmbn. I-®o-À hmX-Iw {]-tbm-Kn¨pw P-e-]o-c-¦n D-]-tbm-Kn¨pw A-hÀ A-Xn-cp-hn-« B-cm-[I-sc \n-b-{´n¨p. ]m-co-knepw a-äp \-K-c-tI-{µ-§-fn-epw X-Sn-¨p-IqSn-b B-cm-[-IÀ So-an-sâ In-co-S-t\-«w B-tLm-jn-¨-t¸mÄ {^m³-kv Có-se cm{Xn D-d-§m-sX-bm-Wv t\-cw sh-fp-¸n-¨Xv.
{^-ôv ]Xm-I ho-in sX-cp-hn-en-d§n-b B-cm-[-IÀ tZ-io-b Km-\am-b am-gv-sk-bve-kv B-e-]n-¨v {^m³-knse Hmtcm sX-cp-hn-s\bpw ap-J-cn-X-\m-¡n. tZio-b \n-d-§-fn-eq-sS ]p-I-t_mw-_p-I-sf-dn-ªv A-hÀ A-´-co-£w hÀ-Wm-`-am¡n. B-Ëm-Z-{]-I-S-\-¯n-sâ a-d-hnð ]-te-S¯pw hym-]-Iam-b co-Xn-b-nð sIm-Åbpw A-c-t§dn. I-S-I-fp-sSbpw Øm-]-\-§-fp-sSbpw N-nñp-IÄ X-IÀ¯pw aäpw A-hÀ A-I-¯p-I-bdn. H-t«-sd Ø-e-§-fnð db-«v t]m-eo-kn-\v C-S-s]-tS-ïn-hóp.
 
{^m³-kn-se B-tLm-j-cm-hp-I-sfñmw C-tX co-Xn-bn-em-Wv k-am-]n-¡mdv. Rm-b-dm-gv-Nbpw A-Xn-\v hy-Xym-k-ap-ïm-bn-cp-ónñ. tZio-b So-an-sâ tem-II-¸v hnP-bw _n-Kn-kv-{Io-\nð Im-Wp-ó-Xn-\m-bn H-t«-sd Ø-e-§-fnð ^m³-tkm-Wp-IÄ H-cp-¡n-bn-cpóp. A-hn-sS-\n-óm-Wv B-tLm-jw Xp-S-§n-bXv. Iym-¼v F-eo-kn-se ^m³-tkm-Wnð H-cp-e-£-t¯m-fw t]-cm-Wv X-Sn-¨p-Iq-Sn-bn-cp-ó-Xv. Ch-sc \n-b-{´n-¡m³ \m-em-bn-c-t¯m-fw t]m-eo-kp-Im-cpw A-Wn-\n-cóp.

B-cm-[-IÀ a-S-§n-bn«pw Ip-g-¸-ap-ïm-¡m-\m-bn A-hn-sS X-Sn-¨p-Iq-Sn-bn-cp-óh-sc ]n-cn-¨p-hn-Sm³ t]m-eo-kn-\v ho-ïpw _-ew {]-tbm-Kn-t¡-ïn-hóp. sX-¡³ \-K-cam-b en-tbm-Wnepw t]m-eo-kn\pw \q-tdm-fw h-cp-ó B-cm-[-I-kw-L-hp-am-bn G-äp-ap-t«-ïn-hóp. t]m-eo-kv hm-l-\-¯n-\p-ap-I-fnð-¡b-dn B-th-i-{]-IS-\w \-S-¯n-b-h-cp-am-bm-Wv G-äp-ap-«-ep-ïm-bXv. {^m³-kn-sâ 1998þse-bpw 2018þsebpw tem-II-¸v hn-P-b§-sf A-\p-kv-a-cn-¸n-¡pw- hn-[-amWv Cu-^ð S-hÀ A-Wn-bn-s¨m-cp-¡n-bn-cp-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category