1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

]p-\À-hn-hmlw: bp-sI-bnð slð-¯v sI-bÀ s{]m-^-j-\nð tPm-en sN-¿p-ó Im-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\v hn-hmlm-tem-N-\ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bnð slð-¯v sI-bÀ s{]m-^-j-\nð tPm-en sN-¿p-ó 45 hb-kp-Å Im-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\v hn-hmlm-tem-N-\ £-Wn-¡póp. {In-kv-Xy³ G-Xp-am-Imw. B-Zy hn-hm-lw \n-b-a-]-c-am-bn thÀ-s¸-Sp-¯n-b-XmWv.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 07378972224

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category