1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

Aôp-hÀ-jw tem-Iw Np-än-b-t¸mÄ Iq-Sn-b 15 Intem Ip-d-bv-¡m³ C-´y³ bph-Xn I-sï-¯nb-Xv hn-Nn-{Xam-b amÀ-K§Ä; X-Sn Iq-Sn-b-hÀ-¡v Ip-d-bv-¡m³ Nn-e Ip-dp-¡p-h-gn-IÄ hm-bn¡mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

`À-¯m-hp-sam¯v A-ôp-hÀ-jw \oï tem-Iw Np-ä-en-\p-ti-jw \yq-kn-e³-Un-se ho-«nð Xn-cn-s¨-¯n-b-t¸mÄ \fn-j ]-t«ð sR-«n-t¸mbn. i-co-c-`m-cw 15 In-tem-tbm-fw hÀ-[n-¨n-cn-¡p-óp. Pnw s{S-bn-\dm-b X-m³ Cu X-Sn-bpw-sh-¨v a-äp-Åh-sc F§-s\ ]-cn-io-en-¸n-¡pw? 54 In-tem-bp-ïm-bn-cp-ó Xm³ 70 Intem `m-c-hp-am-bn F§s\ Cu hÀ-¡u-«p-I-sfm-s¡ sN-¿pw? X-sâ ss¢âv-kn-sâ ap-ónð-t¸m-Im³ \m-Ww tXmónb B A-h-Ø-bnð-\n-óv Xn-cn-¨v i-co-cw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¨ I-Y-bm-Wv \-fn-j-bv-¡v ]-d-bm-\p-ÅXv.

i-co-c-`m-cw Ip-d-¨v ]-tg]-Sn Énw ^n-äm-Im³ hn-Nn-{X-§fm-b h-gn-I-fm-Wv \fn-j kzo-I-cn-¨Xv. X-tâXm-b co-Xn-IÄ I-sï-¯n A-Xv \-S-¸m-¡p-I-bm-bn-cp-óp A-hÀ sN-bv-XXv. {]-`m-X-`£-Ww H-gn-hm-¡p-I-bm-Wv A-Xn-\-hÀ BZyw sN-bv-X-Xv. X-sâ-b-Sp-¡ð D-]-tZ-iw tX-Sn-sb-¯pó-h-tcm-Sv BZyw ]-d-bp-ó Im-cyw t{_-¡v-^m-Ìv H-gn-hm-¡-cp-sX-óm-sW-¦nepw A-Xn-\v hn-cp-²am-b Im-cy-am-Wv \fn-j kz-´w Po-hn-X-¯nð \-S-¸m-¡n-b-Xv.

Znh-kw A-ôp-t\-cw Ip-d-ª A-f-hnð `£-Ww I-gn-¡m-\m-Wv \fn-j a-äp-Åh-sc D-]-tZ-in-¡mdv. X-Sn-Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn \fn-j A-Xv aq-óp-t\-c-am-¡n Ip-d-¨p. Fñm ]-Xnhpw sX-än-¨v B-gv-Nbn-sem-cn-¡ð h-b-dp-\nd-sb `£-Ww I-gn-¡m³ A-hÀ a-äpÅ-h-tcm-Sv \nÀ-tZ-in-¨n-cp-óp B ]-Xnhv, am-k-¯n-sem-óm-¡n kz-´w Po-hn-X-¯nð \fn-j Np-cp¡n. hymbm-a ap-d-I-fnepw Im-cyam-b hy-Xym-k-ap-ïm¡n. B-gv-N-bnð ]-e X-h-W sN-bv-Xp-sIm-ïn-cp-ó hym-bm-a-§Ä Htóm ctïm X-h-W-bm-¡n Np-cp¡n. »-Uv jp-KÀ Xp-SÀ-¨-bm-bn \n-co-£n-¨v i-co-c-¯n-\v B-h-iy-anñm-¯ `-£-W ]-ZmÀ-Y-§Ä H-gn-hm¡n.

Cu {ia-§-sfmópw sh-dp-sX-bm-bnñ. _n-¡n-\n-b-Wn-ªv kp-µ-cn-bm-bn \-S-¡m-³ B-{K-ln-¡p-ó Cu 36þImcn, 16 B-gv-N-sIm-ïv i-co-c-`m-cw 57 In-tem-bm-bn Ip-d-¨p. Hm¬-sse³ _n-kn-\-kn-sâbpw sl-ð-¯v t{]m-{Km-ap-I-fp-sSbpw `m-K-am-bm-Wv \-fn-jbpw `À-¯m-hv tbm-\m¡pw bm-{X sN-bv-Xn-cp-óXv. C-\n-bn-t¸mÄ bm-{X sN-bv-Xmepw X-Sn-Iq-Sm-Xn-cn-¡m-\p-Å amÀ-K-§Ä Xm³ I-sï-¯n-¡-gn-ª-Xm-bn \fn-j ]-d-bpóp. Fñm-Zn-h-khpw \-S-¡p-Ibpw B-gv-N-bnð aq-óp-Znh-kw hym-bm-aw sN-¿p-Ibpw sN-bv-XmðX-só i-co-c-`m-cw \n-b-{´n-¡m-\m-Ip-sa-óv kz-´w A-\p-`-h-¯nð-\nóv Cu C-´y³ hw-i-P ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category