1 GBP = 87.50 INR                       

BREAKING NEWS

aäp-Å-hÀ-¡v tcm-Kw ]-S-cm-Xn-cn-¡m³ BZyw sN-t¿-ïXv F-§-s\-bm-Wv Np-a-bv-t¡-ï-sX-óv ]Tn-¡p-I; H-cp ssI-s]m-¯n-bp-Å Np-a-sIm-ïv F-s´-¦nepw {]-tbmP-\w D-tïm?

Britishmalayali
kz´wteJI³

P-e-tZm-j-tam ]\ntbm D-Å H-cm-Ä A-Sp-¯n-cp-óv aq-¡p-No-äp-Itbm N-p-a-bv-¡p-Itbm Xp-½p-Itbm sN-bv-Xmð a-Xn \-ap¡pw A-kp-Jw h-cm³. NneÀ, F-{X A-kp-J-ap-sï-¦nepw Xp-½p-t¼mgpw Np-a-bv-¡p-t¼mgpw hmb s]m-¯m³ X-¿m-dm-Inñ. a-äp-Å-hÀ-¡v A-kp-Jw ]-S-cp-sa-ó Nn-´-bnñm-sX-bm-Wv C-¯-c-¡m-cp-sS {]-hÀ¯n. Cu io-e-§Ä am-än-bmð X-só tcm-Kw ]-S-cpó-Xv h-en-b -tXm-Xn-ð X-S-bm-\m-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

A-k-p-Jw ]-c-¯p-ó Nn-e Zp-io-e-§-sf-¡p-dn-¨m-Wv \yq ku-¯v sh-bvð-kv slð-¯n-sâ I-ayq-Wn-¡-_nÄ Un-ko-kv hn-`m-Kw Ub-d-ÎÀ tUm. hn-¡v sj-t¸À-Un-\v ]-d-bm-\p-ÅXv. H-cp ssI-sIm-ïv ap-Jw s]m-¯n-bp-Å Np-abpw Xp-½epw Im-cyam-b {]-tbmP-\w sN-¿n-sñ-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. b-YmÀ-Y-¯nð H-cp ssI sIm-ïv ap-Jw s]m-¯p-t¼mÄ tcm-Kw ]-S-cm-\p-Å km[y-X Iq-Sp-I-bm-sWópw A-hÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

Np-a-bv-¡p-t¼m-gpw Xp-½p-t¼mgpw Snjyp t]-¸À D-]-tbm-Kn-¨v ap-Jw s]m-¯p-Ibpw A-Xp-I-gn-ªm-ep-S³ A-Xv D-t]-£n-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-Xm-Wv D-¯-a-amÀ-K-sa-óv hn-¡n sj-t¸À-Uv ]-d-bp-óp. Xp-SÀ-óv ssI \-óm-bn I-gp-Ip-Ibpw thWw. ssI I-gp-Ipó-Xv io-e-am-¡n-bmð H-cp ]-cn-[nh-sc tcm-K-§Ä X-S-bm-\m-Ip-saópw A-t±-lw ]-d-bpóp. en-^v-än-se kzn-¨v A-aÀ-¯n-¡-gn-ªmepw _m-¯v dq-anð t]m-bn h-ómepw s]m-Xp-K-Xm-K-X amÀ-K-§-fnð k-ô-cn-¨- ti-jhp-sam-s¡ ssI \-óm-bn I-gp-IWw.

k-ab-¯v hm-Iv-kn-\p-IÄ F-Sp-¡m-Xn-cn-¡p-I, a-äp-Å-h-cp-sS i-coc-¯v B-h-iy-an-ñm-sX kv-]À-in-¡p-I, A-kp-J-ap-ïm-bn«pw A-Xv h-I-sh-¡msX Hm-^o-knepw kv-Iq-fnepw t]mhp-I Xp-S-§n-b-hbpw H-gn-hm-¡-W-sa-óv hn-¡n sj-t¸À-Uv ]-d-b-póp. C¯-cw Im-cy-§Ä a-äp-Å-hÀ-¡p-Iq-Sn A-kp-Jw ]-SÀ-¯m-t\ D-]-tbm-Kn¡p. tcm-K-hm-l-I-cm-bn k-aq-l-¯nð C-S-]-g-Ip-ó io-ew C-ñm-Xm-¡n-bmð a-äp-Åh-sc tcm-Kn-I-fm-¡p-ó-Xv Cñm-Xm-¡m-\m-Ip-saópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category