1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

IÀ¡n-S-I cm-in-¡mÀ-¡v ssew-Kn-I-tam-lw Iq-Spw; hr-Ýn-I cm-in-¡mÀ A-an-Xm-th-iw aq-ew ]p-en-hm-ev ]n-Sn-¡pw; \q-äm-ïn-se G-ähpw \o-ï N-{µ-{Kl-Ww \-S-ó-Xn-sâ ]n-óm-se hnhn-[ \-£-{X-¡mÀ-¡v F-´p-kw-`-hn-¡pw?

Britishmalayali
kz´wteJI³

\q-äm-ïn-se G-ä-hpw ssZÀ-Ly-tadn-b N-{µ-{K-l-W-am-Wv Có-se cm{Xn I-Sóp-t]m-bXv. kq-cy\pw N-{µ\pw at[y t\À-tc-J-bnð `q-an h-ó-tXm-sS Np-h-¸p-cm-in ]-SÀ-óv N-{µ³ c-à-N-{µ-\m-bn amdn-b Zn-hkw. F-ómð, Cu Znh-kw \n-§-fn-se-s´-¦nepw am-ä-ap-ïm¡p-tam? hnhn-[ cm-in-¡msc N-{µ-{Kl-Ww hy-Xy-kv-Xam-b co-Xn-bn-emIpw _m-[n-¡p-I-sb-óv tPym-Xn-jn-IÄ ]-d-bp-óp. hnhn-[ \-£-{X-cm-in-I-fnð ]n-d-óh-sc ssh-Im-cn-I-am-bn _-m-[n-¡p-ó-XmWv Cu N-{µ-{K-l-W-sa-óm-Wv A-hcp-sS A-`n-{]m-bw.

ta-S-¡q-dnð (amÀ-¨v 21þG-{]nð 19) P-\n-¨-hÀ-¡v A-Sp-¯ 24 a-Wn-¡qÀ k-½n-{i-am-bn-cn-¡pw. Nn-e-t¸mÄ hen-b D-bÀ-¨tbm A-sñ-¦nð hen-b ho-gv-Ntbm kw-`-hn-¡mw. Nn-e-t¸m-sgm-cp tkm-jyð aoUnb t]m-kv-äv ssh-d-em-Imw. t\-Xr-]-cam-b Kp-W-§-fp-Å-bm-fm-sW-¦nð \n-§Ä Nn-e-t¸mÄ H-cp k-aq-l-¯n-sâ X-só t\-Xm-hm-bn D-bÀ-óp-h-cmw.

C-S-h-¡q-dnð (G-{]nð 20þsa-bv 20) P-\n-¨-hÀ Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v c-ïph-«w \-óm-bn B-tem-Nn-¡p-ó-h-cmWv. F-ómð, N-{µ-{Kl-Ww A-h-cp-sS co-Xn-I-fnð am-äw h-cp-¯n-tb-¡mw. AXp-sIm-ïv hy-àn-]-c-hpw sXm-gnð-]-c-hpam-b Im-cy-§Ä Iq-«n-¡p-g-bv-¡m-sX {i-²m-]qÀ-hw ap-tó-dm³ tPym-Xn-jn-IÄ ]-d-bpóp. sX-än-²m-c-W-IÄ aq-ew {]-iv-\-§-fp-S-se-Sp-t¯-¡mw.

an-Yp-\-¡q-dp-ImÀ-¡v (sabv 20þPq¬ 20) k-t´m-jw ]-I-cp-ó-XmWv Cu N-{µ-{K-lWw. a-äp-Å-hÀ-¡v B-izm-kw ]-I-cp-ó \n-e-bn-te-¡v \n-§Ä-¡v am-dm³ I-gn-bpw. I-Sp¯ ssh-j-ay-¯n-eq-sS I-Sóp-t]m-Ip-ó kp-lr-¯p-¡Ä-¡v \n-§-fp-sS ]n´p-W B-izm-k-am-Ipw. \n-§-fp-sS hy-àn-Po-hn-X-¯nepw k-¼-¯nepw kÀ-Km-ß-I-X-bnepw C-Xv k-lm-b-I-am-bn h-cpw.

IÀ¡n-S cm-in-bnð (Pq¬ 21þPq-sse 23) ]n-d-ó-h-cn-emWv G-ähpw Xo-{ham-b ssh-Im-cn-I-am-äw \-S-¡p-ó-Xv. ]-¦mfn-tbm-Sv I-Sp¯ ssew-Kn-Im-IÀ-j-W-amIpw A-Sp-¯ 24 a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð kw-`-hn-¡p-I. Nn-e _-Ô-§Ä Po-hn-Xm-´yw h-sc Xp-S-cp-ó co-Xn-bn-te-¡v \n-§-fn-te-¡v C-gp-In-t¨-cm\pw C-S-bp-sï-óv tPym-Xn-jn-IÄ ]-d-bpóp.

Nn-§-cm-in-bnð (Pq-sse 23þHm-K-kv-äv 22) P-\n-¨-hÀ-¡v \nÀ-Wm-b-I-amWv Cu Imew. Zm-¼-Xy-¯n-se {]-iv-\-§Ä Iq-Sp-Xð k-¦oÀ-W-am-Im-sX t\m-¡Ww. {]-iv-\-§Ä i-cn-bm-bn a-\-Ên-em-¡p-Ibpw hn-«p-ho-gv-Nm a-t\m-`m-h-t¯m-sS t\-cn-Sp-I-b-pw thWw. hn-Im-c-¯n-sâ ]p-d-¯v s]-s«-óp-Å Xo-cp-am-\-§Ä C-t¸mÄ \ñ-X-sñ-óm-Wv D-]-tZiw.

I-ón-cm-in-bnð (Hm-K-kv-äv 23þsk-]v-äw-_À 22) P\n-¨-hÀ kz-´w Imcyw t\m-¡p-ó-Xnð X-Xv-]cñ. F-ómð, kz-´w Im-cy§-sf A-h-K-Wn-¡p-ó-Xnð am-äw h-cp-¯-Ww. \n-§-fp-sS Po-hn-X-ssi--enbpw ssZ-\wZn-\ {]-hÀ-¯-\-§-fnepw `-£-W-¯nepw ^n-äv-\-kn-ep-sam-s¡ am-äw h-cp-t¯-ï L-«-am-Wn-Xv.

Xpemw cm-in-bnð (sk-]v-äw-_À 23þH-tÎm-_À 22) ]n-d-ó-hÀ-¡v Iq-Sp-Xð k-½À-Z§-sf t\-cn-tS-ïn-h-cpw. `q-X-Im-e-¯nð-\n-óp-Å H-cp Imcyw s]-s«-óv s]m-´n-h-cn-Ibpw A-Xv k-½À-Z-¯n-\v Im-c-W-am-hp-Ibpw sN-¿mw. {]-iv\-§-tfm-sS k-a-Nn-¯X-X-tbm-sS Im-Wm³ {i-an-¡p-ó-XmWv Cu cm-in-bnð-s¸-«-hÀ-¡v A-`n-Im-ayw.

hr-Ýn-I-cm-in-bnð (H-tÎm-_À 21þ\-hw-_À 23) ]n-d-ó-hÀ-¡v B-ßmÀ-Y-X Iq-Spw. A-Xh-sc Ip-Sp-¡n-em-¡p-Ibpw sN-¿pw. A-dnªp-sIm-ïpX-só ]p-en-hm-ev ]n-Sn-¡p-ó A-h-Ø-bm¡pw C-¡q-«À-¡p-ïm-hp-I. A§-s\ kw-`-hn-¡p-ó {]-iv-\-§Ä hÀj-§-tfm-fw Ah-sc D-e-bv-¡p-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv {]-h-N-\w.

[-\p-cm-in-bnð (\-hw-_À 22þUn-kw-_À 21) P-\n-¨-hÀ sN-¿p-ó Im-cy-§-sfmópw D-t±-in-¨ ^-e-¯n-se-¯m-Xn-sâ \n-cm-i-t]-dp-ó-h-cmWv. F-ómð, Cu N-{µ-{Kl-Ww A-Xn-s\ñmw am-äw sIm-ïp-h-cpw. \n-§-fp-sS t{]m-P-Îp-Ifpw _-Ô-§fpw a-äv {i-a-§-fp-sañmw hnP-bw ssI-h-cn-¡m³# Xp-S-§pw. B-Ëm-Zw ]-I-cp-ó hmÀ-¯-IÄ tIÄ-¡m³ A-hk-c-sam-cp-§pw.

aI-cw cm-in-bnð (Un-kw-_À 22þP-\p-h-cn 19) ]n-d-ó-h-cp-tS-Xv hf-sc km-Xzn-Iam-b ssØ-cy-ap-Å am-\-kn-Im-h-k-Ø-bmWv. F-ómð, B ssØcyw tNmÀóp-t]m-Ip-ó L-«-§-fn-te-¡v I-S-¡m³ km[y-X C-\n G-sd-bmWv. \n-§-fp-sS km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-I-fnepw _-Ô-§-fnepw ]-²-Xn-I-fnepw k-´p-en-Xm-hØ ssI-h-cn-¡m³ _p-²n-ap-«v t\-cn-t«-¡mw.

Ipw-`w cm-in-bnð (P-\p-h-cn 20þs^-{_p-h-cn 18) P-\n-¨-hÀ-¡v C-\n-bp-Å Im-ew \nÀ-Wm-b-I-am-Wv. Po-hn-X-¯nð I-cp-X-tem-sS Xo-cp-am-\-§-sf-S-p-t¡-ï L-«-am-WnXv. G-sX-¦nepw hn-j-a-k-Ôn-bnð-s¸-«v \nð-¡p-I-bm-sW-¦nð, bp-àam-b Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯v ap-tóm-«p-t]m-Im-\p-Å i-cnbm-b ka-bw Iq-Sn-bm-WnXv.

ao-\w cm-in-bnð (s^-{_p-h-cn 20þamÀ-¨v 18) P-\n-¨-hÀ ssh-Im-cn-I-am-bn {]-iv-\§-sf t\-cn-Sp-ó-h-cmWv. \n-§Ä F-Sp-¡p-ó Xo-cp-am-\-§Ä a-äp-Å-hÀ G-Xp-co-Xn-bnð kzo-I-cn-¡p-sa-óv I-cp-Xn B-Ip-e-s¸-Spó-Xv C-\n \nÀ-¯mw. a-\-Êm£n-tbm-Sv tNm-Zn-¨v bp-à-am-b Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¯v aptó-dp-I-bm-Wv C-\n-bp-Å \m-fp-I-fnð sN-t¿-ïXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category