1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

a-lm-cm-{ã-bnð hm³ sIm-¡-bn-te-¡v a-dn-ªp 32 ac-Ww; A-]-I-S-¯nð-s¸«Xv hnt\m-Z-bm-{X-bv-¡v t]mb tIm-tf-Pv Po-h-\-¡m-À k-ô-cn¨ hm-l-\w; hm³ a-dn-ª-Xv 600 ASn-tbm-fw Xm-gv-N-bpÅ sIm-¡-bn-te-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

apwss_: hnt\mZbm{X¡v t]mb kwLw kôcn¨v hm³ sIm¡bnte¡v a-dn-ªv 32 t]À a-cn-¨p. a-lm-cm-{ã-bnse Zms]meo ImÀjnI tImtfPnse Poh\¡mÀ kô-cn¨ hm\mWv dmbvKUv Pnñbnse alm_teizdn\v kao]w adnªXv. _knð 35 Poh\-¡mÀ D-ïm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv hnh-cw e-`n-¡p-óXv. H-cm-sf Po-h-t\m-sS ]p-d-s¯-¯n-¡m³ km-[n-s¨-¦n-epw C-bm-fp-sS B-tcm-Ky \n-e kw-_-Ôn-¨p-Å hnh-cw e-`yañ.

Cóv cmhnse 11 aWntbmsSbmWv A]ISw kw`hn¨Xv. GItZ-iw 600 ASntbmfw XmgvNbn-te-¡v hm³ a-dn-bp-I-bm-bn-cpóp. ]qs\bnð \nópÅ {]tXyI kw-L-amWv Ø-e-¯v c-£m-{]-hÀ¯-\w \-S-¯p-ó-Xv. {]tZi¯v I\¯ ag s]¿pIbmbn-cpóp FómWv {]mtZinI am[ya{]hÀ¯IÀ \ðIpó hn-hcw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category