1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Zp-_m-bnð sa-Un-¡ð tdUn-tbm-{Km-^dm-b Hm-À-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Zp-_m-bnð sa-Un-¡ð tdUn-tbm-{Km-^dm-bn tPm-en sN-¿pó Hm-À-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. M-O-H t\-Sn-bn-«p-Å bp-hm-hn-\v 27 h-b-km-Wv {]mbw. Bd-Sn D-bcw. sa-en-ª i-cocw. bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. s]-´-t¡m-kv-Xv H-gn-sI-bp-Å G-Xp {In-kv-Xy³ hn-`m-Khpw A\p-tbm-Pyw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI
UK Mobile No - 7969196414 or Land No - 01174311334

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category