1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð K-h¬-saâv Un-¸mÀ-«v-saânð tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsI-bnð K-h¬-saâv Un-¸mÀ-«v-saânð tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó s]-´-t¡m-kvXð bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. am-ô-kv-äÀ sa-t{Sm-s]m-fn-ä³ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð \nópw Un{Kn ]T-\w ]qÀ-¯n-bm¡n-b bp-hm-hv C-t¸mÄ Hm-Ivkv-t^m-Uv bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð am-kv-tä-gv-kv Un-{Knbpw sN-¿p-óp-ïv. 27 h-bkv. bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F-ôn-\o-bÀ-amÀ-¡pw tUm-ÎÀ-amÀ¡pw ap³-K-W-\.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07910695354 (ssh-In-«p A-ôp a-Wn¡pw G-gp a-Wn-¡pw C-S-bnð _-Ô-s¸-SpI)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category