1 GBP = 87.50 INR                       

BREAKING NEWS

sam-ss_ð t^m-Wnð td-Un-tb-j³ aq-ew Im³-kÀ h-cp-sa-óv B-cm-Wv ]-d-ªXv? \o-ï ]T-\-¯n-\p ti-jw sa-Un-¡ð k-b³-kv ]-d-bpó-Xv C-sXm-cp hym-P {]-Nc-Ww am-{X-am-sW-óv

Britishmalayali
kz´wteJI³

sam-ss_ð t^m-Wp-I-Ä h-ó-Im-ew -ap-X-ep-Å B-i-¦-bm-Wv A-Xp-ïm-¡p-ó td-Un-tb-j³ Iym³-k-dn-\p-Im-c-W-am-Ip-sa-ó hn-izm-kw. Ip-«n-IÄ sam-ss_ð t^m¬ D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv lm-\n-I-c-am-sWópw G-sd-t\-cw t^m-Wp-]-tbm-Kn-¡pó-Xv X-e-t¨m-dnð Iym³-kÀ h-cp-¯p-sa-óp-am-bn-cp-óp Bi-¦. F-ómð, kv-s]-bn-\nð \-S-ó ]T-\w C¯-cw B-i¦-I-sfm-s¡ A-Øm-\-¯m-sW-óv kq-Nn-¸n-¡póp. sam-ss_ð t^m-Wp-Ifpw ssa-t{Im-th-hp-Ifpw td-Un-tb-j³ D-ïm-¡p-óp-sh-ó-Xn-\v bm-sXm-cp sX-fn-hp-I-fp-an-sñ-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

sam-ss_ð t^m-Wp-IÄ D-ïm-¡p-ó Ce-t{Îm am-á-än-Iv ^oð-Uv td-Un-tbj-\v Im-c-W-am-Ip-óp-sh-óm-bn-cp-óp I-cp-Xn-bn-cp-óXv. Ce-t{Îm am-á-än-Iv ^oð-Uv Im³-k-dn-\v Im-c-W-am-Ip-sa-óv 2011þð Im³-kÀ dn-tkÀ-¨v CâÀ-\m-j-Wð G-P³-knbpw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cpóp. F-ómð, Cu I-sï-¯ð ]m-tS \n-cm-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv C-t¸mg-s¯ I-sï¯ð. _m-gv-k-tem-W-bn-se C³-kv-än-äyq-«v t^mÀ t¥m-_ð slð-¯m-Wv kÀ-th \-S-¯n-b-Xv.

G-gp-cm-Py-§-fnse 9,000 t]À-¡n-S-bn-em-Wv ]T-\w \-S-¯n-bXv. C-Xnð 5000þte-sd-t¸À-¡v s{_-bn³ Syq-aÀ D-ïm-bn-cpóp. C-h-cp-sS tcm-Khpw Ce-t{Îm am-á-än-Iv ^oðUpw X-½n-ep-Å _-Ô-am-Wv K-th-j-IÀ ]Tn-¨Xv. Nn-eÀ Ce-t{Îm am-á-än-Iv ^oð-Up-am-bn t\-cn-«v _-Ô-ap-Å-h-cm-bn-cpóp. F-ómð, C-hÀ-¡v tcm-Kw h-ó-Xn-\v Ce-t{Îm-am-á-än-Iv ^oð-Up-am-bp-Å C-S-]-g-Ið Im-c-W-am-bn-«p-sï-óv I-sï-¯m-\m-bn-sñ-óv K-th-j-IÀ ]-d-ªp.

D-bÀ-ó- tXm-Xnð C-e-t{Îm am-á-än-Iv ^oð-Up-am-bn Iq-Sp-Xð C-S-]-g-In-b-h-cnð tcm-Kw h-cm-\p-Å km[y-X P-\n-X-I Im-c-W-§-fn-e-q-sS tcm-Kw h-cp-ó-Xn-s\-¡mÄ Xp-temw Xp-Ñ-am-sW-óm-Wv C-h-cp-sS hn-e-bn-cp¯ð. F-ómð, C-¡mcyw D-d-¸n-¡p-ó-Xn-\v Iq-Sp-Xð ]T-\w \-S-t¯-ïn-h-cp-saópw F³-h-b¬-saâv CâÀ-\m-j-W-enð {]-kn-²o-I-cn-¨ te-J-\-¯nð ]-d-bpóp. ap³-Im-e-§-fnð \-S-ó ]-e ]T-\-§-fnð-\nópw Xn-I¨pw hy-Xy-kv-X-am-b- I-sï-¯-ep-I-fm-Wv C-Xn-ep-Å-Xv.

sshþss^ D-]-tbm-K-hpw sam-ss_ð t^m¬ D-]-tbm-Khpw KÀ-`w A-e-kn-¡p-ó-Xn-\p-Å km-[y-X 50 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[n-¸n-¡p-ó-Xmbn I-gn-ª Un-kw-_-dnð ]p-d-¯p-h-ó ]T-\-¯nð ]-d-bpóp. Ce-t{Îm-am-á-än-Iv ^oð-Up-am-bn Iq-Sp-Xð C-S-]-g-Ip-ó-h-cnð KÀ-`-On{Z-¯n-\p-Å km-[y-X 48 i-X-am-\-t¯m-fw Iq-Sp-X-em-sW-óm-bn-cpóp Hm-Iv-e³-Un-se ssI-kð s]À-a\âv Un-hn-j-\n-se K-th-j-IÀ I-sï-¯n-b-Xv. k-ao-]-Ime¯v KÀ-`-On{Zw D-bÀó tXm-Xnð kw-`-hn-¡p-ó-Xn-\v ]n-ónð Cu td-Un-tb-j-\m-sWópw K-th-j-IÀ A-`n-{]m-b-s¸-«n-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category