1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

At\-Iw km-[-\-§Ä-¡v 50 i-X-am-\wh-sc hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¨v _q-Svkv; t_-_n ^pUpw ^o-Un-Mv t_m-«nepw \m-¸n-bp-aS-¡w Ip-«n-IÄ-¡p-Å D-Xv-]-ó-§Ä-s¡ñmw A-hn-izk\o-b hn-e-¡pdhv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm¬-sse³ hym-]m-cw sIm-gp-¯-tXm-sS ssl-kv-{So-än-se ]-e hym]m-c Øm-]-\-§-fpw D-]-t`m-àm¡-sf B-IÀ-jn-¡p-ó-Xn-\v h³-tXm-Xn-ep-Å Un-kv-Iu-ïv {]-Jym-]n-¡m-dp-ïv. ssl kv-{So-än-se ^mÀ-a-kn-Ìp-Ifm-b _q-Svkpw k-am-\am-b h-gn-bn-emWv. Ip-«n-IÄ-¡m-h-iyam-b D-Xv-]-ó-§Ä-¡v 50 i-X-am-\w h-sc hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¨m-Wv _q-Sv-kv D-]-t`m-àm¡-sf tX-Sp-ó-Xv. 87 s]³-kv ap-Xð-¡p-Å D-Xv-]-ó-§Ä C-hn-sS e-`y-amWv.

^o-Un-Mv t_m-«n-epIÄ, I-fn-¸m-«§Ä, \m-¸nIÄ, t_-_n ^pUv, Ip-fn-¸n-¡m-\p-Å km-[-\§Ä, tam-bn-kv-N-ssd-tk-gv-kv Xp-S-§n-b-h hnð-]-\-bv-¡m-bn H-cp-¡n-bn-«pïv. tPm¬-k-Wn-sâ t_-_n s_Uv-ssSw _m-¯n\v 1.49 ]u-ïm-Wv hn-e. t\-c-s¯-bnXv 2.99 ]u-ïm-bn-cpóp. Ip-«nI-sf Xp-S-¸n-¡p-ó t_-_n ssh-]v-kv 56 F-®-¯n-sâ ]m-¡n-\v 87 s]³-tk ap-S-t¡-ï-Xp-Åq. tSm-an Sn¸n, ]mw-t]-gvkv, l-¤okv, tUm-hv Xp-S§n-b {_m³-Up-I-fp-sS D-Xv-]-ó-§Ä¡pw hn-e-¡p-d-hp-ïv.

12 ]m-¡p-I-fp-Å l-¤o-kv t_-_n ssh-]v-kn-sâ hen-b ]m-¡-än-\v B-dv ]u-ïmWv Cu-Sm-¡p-ó-Xv. 10.50 ]u-ïn-\v hn-än-cp-ó Øm-\-¯m-WnXv. ]mw-t]-gv-kv {]o-an-bw \m-¸o-kn-sâ hen-b ]m-¡n-\v H¼-Xv ]u-tï-bpÅq. t\-c-s¯-bn-Xv 12 ]u-ïm-bn-cpóp. tSm-an Sn-¸n-bp-sS ^o-Un-lv t_m-«n-ep-IÄ¡pw F-«v ]u-ïm-Wv hn-e. tUm-hv jmw-]p, Fñm-kv In-¨-Wnð-\n-óp-Å t_-_n ^p-Uv F-ón-h-bv¡pw hen-b hn-e-¡p-d-hpïv. Hm-K-kv-äv 28 hsc Cu Un-kv-Iu-ïv e-`n-¡p-sa-óm-Wv _q-Sv-kv A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn-¨n-«p-ÅXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category