1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

hoSphn-e aq-ón-sem-óm-bn Ip-d-bpw; ]-en-i-\nc-¡v \m-ep i-X-am-\-am-Ipw; ]-W-s¸-cp-¸-¯mð Po-hn-Xw s]m-dp-Xn ap-«pw; bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bn I-cmÀ D-ïm-¡n-bn-sñ-¦nð ]m-¸-cm-Ip-sa-óv _m¦v Hm-^v Cw-¥-ïv K-hÀ-WÀ; ]n-óm-se ]u-ïv hn-e Iq-¸p-Ip-¯n

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y-³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv {_n-«³ hn«p-t]m-Ipó-Xv I-Sp-¯ {]-Xym-Lm-X-§-fp-ïm-¡p-sa-óv _m¦v Hm-^v Cw¥-ïv K-hÀ-WÀ amÀ-¡v ImÀ\n. \n-cp-¯-c-hm-Z-]-cam-b {]-kv-Xm-h-\-bm-Wv I-mÀ-\n \-S-¯n-b-sX-óv {_-Iv-kn-äv- hm-ZnIÄ. I-cm-dnñm-sX bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv ]p-d-¯p-I-S-ómð A-Xv cm-Py-¯n-\v Kp-W-I-c-am-In-sñ-ó {]-kv-Xm-h-\-bm-Wv hn-hm-Z-§Ä-¡v Xncp-sIm-fp-¯n-b-Xv. A-Sp-¯-hÀ-jw amÀ-¨n-\p-Ånð Im-cy-§-fnð Xo-cp-am-\-am-bn-sñ-¦nð AXpw Kp-W-I-c-am-In-sñ-ópw ImÀ-\n ]-dªp.

ho-Sp-hn-]-Wn-bn-e-m-Ipw {_-Iv-kn-äv G-ähpw hen-b X-fÀ-¨-bp-ïm-¡p-I-sb-óv ImÀ-\n ]-dªp. ho-Sphn-e aq-ón-sem-óm-bn Ip-d-bpw. km-¼¯n-I am-µy-¯n-\v C-S-bm-¡pw. Cu {]-Xn-k-Ôn-sb a-dn-I-S-¡m³ ]-en-i-\nc-¡v Iq-«p-I-bñm-sX _m¦p-IÄ-¡v amÀ-K-ap-ïm-Inñ. \m-e-p-i-X-am-\-t¯m-fw ]-en-i-\nc-¡v D-b-cpw. ImÀ-\n-bp-sS hm-¡p-IÄ s]-s«-ópX-só hn-]-Wn-bnð N-e-\-ap-ïm-¡n. ]u-ïv hn-e-bn-em-Wv A-tX-ä-hpw {]-I-S-am-b-Xv. ]u-ïn\v 1.30 tUm-f-dnð-¯m-sg-bm-bn hn-e.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bn {]-I-S-am-sbm-cp I-cm-dn-se-¯m-\p-Å km[y-X h-f-sc-¡p-d-hm-sW-óv ImÀ-\n ]-dªp. tam-iam-sbm-cp Icmtdm I-cm-dnñmsXtbm B-Wv {_n-«³ ]p-d-¯p-h-cp-ó-sX-¦nð A-Xv k-¼-Zv-hy-hØ-sb X-In-Sw-a-dn-¡pw. k-¼-Zv-hy-hØ-sb Xm-§n-\nÀ-¯m-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ \-Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sWópw A-t±-lw ]-dªp. A-Sp-¯ amÀ-¨n\-Iw I-cm-dp-ïm-bn-sñ-¦nepw s{_-Iv-kn-äv \-S-¸n-em-Ip-t¼mÄ I-cm-dp-ïm-bn-sñ-¦n-ep-ap-Å Øn-Xn-K-Xn-IÄ t\-cn-Sm³ _m-¦p-IÄ X-¿m-sd-Sp-¡p-I-bm-sWópw A-t±-lw ]-dªp.

I-cm-dnñm-sX {_n-«³ hn«p-t]m-Ip-ó-Xv H-cn-¡epw kw-`-hn-¡-cp-Xm-¯ Im-cy-amWv. A¯-c-sam-cp km-l-Ncy-sam-gn-hm-¡m³ kÀ-¡m-cp-IÄ {i-an-¡p-saópw A-t±-lw ]-dªp. km-¼¯n-I am-µy-ap-ïm-bmepw _m-¦p-IÄ X-I-cn-sñ-óv D-d-¸p-h-cp-¯m-³ H-cp ]-co-£-WL-«w B-h-iy-am-sW-óv A-t±-lw ]-dªp. H-ä-b-Sn-¡v ho-Sphn-e Ip-d-bp-Ibpw ]-en-i-\nc-¡v \m-ev i-X-am-\-am-bn hÀ-[n-¡p-Ibpw I-Sp¯ sXm-gn-enñmbv-a cm-Py-¯v {]-Xy-£-s¸-Sp-Ibpw sN-b-vXmð F§-s\ t\-cn-S-W-sa-ó ]Tn-¡m-\mWv Cu ]-co-£-W-L-«w. C¯-c-sam-cp km-l-N-cy-ap-ïm-Im-\p-Å km[y-X hn-c-f-am-sW-óv A-t±-lw Iq-«n-t¨À-¯p.

C-¯-c¯n-sem-cp \n-cp-¯-c-hm-Z-]-cam-b {]-kv-Xm-h-\ _m¦v Hm-^v Cw¥-ïv K-hÀ-W-dnð-\n-óv D-ïm-Im³ ]m-Snñm-bn-cp-óp-sh-óv sN-bv-ôv {_n-«³ t\-Xm-hv B-³-{Un-b sP³-In³-kv ]-dªp. P-\-§-fnð H-cpX-cw `-b-¸m-Sp-ïm-¡p-ó-Xn-s\ C-Xv k-lm-bn¡q. ln-X-]cn-tim-[-\-bp-sS k-a-b-¯pw _m¦v Hm-^v Cw¥-ïv K-hÀ-Wdpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]-£-]m-XnI-fpw C-¯-c-¯nð B-i-¦ hn-X-bv-¡m³ {i-an-¨n-cpóp. A-Xn-s\ a-dn-I-S-óm-Wv ln-X-]cn-tim-[-\-bnð {_-Iv-kn-äv ]-£-¡mÀ P-bn-¨-sXópw A-hÀ ]-dªp.

_m¦v Hm-^v Cw-¥-ïn-sâ K-hÀ-WÀ Øm-\-¯n-cpóp-sIm-ïv sN-t¿-ï Im-cy-§-fñ ImÀ-\n sN-¿p-ó-sX-óv tSm-dn t\-Xm-hv tP¡-_v do-kv tam-Kv ]-d-ªp. B-fp-I-fnð t]-Sn-hn-X-bv-¡p-I-sb-ó-Xm-Wv A-t±-l-¯n-sâ coXn. cm-{ão-b-t{]-cn-X-am-Wv B \-S-]-SnIÄ. _m¦v Hm-^v Cw-¥-ïn-sâ A-´-Êv tNmÀ-¯p-ó-Xm-Wv C¯-cw {]-kv-Xm-h-\-I-sfópw A-t±-lw ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category