1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

kmÄ-«v þ Nnð-hÀ-¯v lo-enw-Kv tU Cu-am-kw 18\v; ^m. Bâ-Wn sa-cn-Un-¯v ap-Jy-Im-À-½n-I-\mIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

kmÄ-«v þ Nnð-hÀ-¯v lo-enw-Kv tU Cu-am-kw 18\v \-S-¡pw. ^m. Bâ-Wn sa-cn-Un-¯n-sâ ImÀ-½n-I-Xz-¯nð skâv A-K-Ìn³-kv B-t_-bnð cm-hn-se 10.20 ap-Xð ssh-In«v 4.20 h-sc \-S-¡p-ó ]-cn-]m-Sn-bn-te¡v {]-thi-\w ku-P-\y-amWv. B-cm[-\, {]mÀ°-\, hn-ip-² IpÀ-ºm-\, Ip-¼-kmcw, P-]-am-e, kmÄ-«v So-an-sâ ayq-kn-Iv an-\n-kv-{Sn F-ón-h-bm-Wv D-ïm-Ip-I. D-¨-`£-Ww I-¿nð I-cp-tX-ï-XmWv.
tZ-hm-e-b-¯n-sâ hn-emkw

St Augustine's Abbey, Sample Oak Lane, Chilworth, Guildford, Surrey GU4 8QR (Chilworth (very infrequent trains) or Guildford (then taxi or bus)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category