1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Hóc-]u-ïv sIm-Sp-¯mð A-ôpIntem ]-¨-¡dn; sh-Pn-ä-_nÄkpw {^q-Svkpw ]m-gm-Im-Xn-cn-¡m³ Im-emh-[n X-o-cpw-ap-¼v hn-e-¡p-d-¨p -hn-äv en-Unð

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im-emh-[n I-gn-ªv ]-gIn-b `£-Ww H-gn-hm-¡p-I-sbó-Xv kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ t\-cn-Sp-ó hen-b shñp-hn-fn-bmWv. C-Xn-t\-¡mÄ t`Zw, Im-emh-[n Xo-cm³ A-[n-I-anñm-¯-h In-«p-ó-hn-e-bv-¡v hn-äv \-ãw Ip-d-bv-¡p-I-sb-ó-XmWv. I-S-bnð-\n-óv H-gn-hm-Ip-sa-óXn-s\m-¸w A-Xv kw-kv-I-cn-¡p-ó-Xn-\p-Å sN-ehpw C-tXm-sS Cñm-Xm-Ipw. kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b en-Unð ]-¨-¡-dn-Ifpw ]-g-§fpw hn-e-¡pd-¨v hnð-¡p-óXpw C-tX D-t±-i-¯nð-¯só.

]m-gm-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ t`-Z-sa-ó ]pXn-b I-¨-h-S k-ao-]-\-¯n-sâ Xp-SÀ-¨-bm-Wv en-Un-en-sâ hnð-]-\-bpw. H-ó-c ]u-ïn-\v A-ôp-Intem ]-¨-¡-dnbpw ]-g-hÀ-K-§-fp-am-Wv Xn-c-sª-Sp-¯ G-Xm\pw tÌm-dp-I-fn-eq-sS en-Unð hn-ä-gn-¡p-óXv. G-Xm\pw Zn-h-k-t¯-¡v 122 kv-täm-dp-I-fnð C-¯-c-¯nð ]-¨¡-dn e-`n-¡pw. hnð-¡m-sX ti-jn-¡pó-Xv Im-emh-[n Xo-cp-ó-Xn-\v ap-só Po-h-Im-cp-Wy Øm-]-\-§-Ä-¡v \ð-Ipw.

tI-Sp-h-cm-¯ ]-¨-¡-dn-Ifpw ]-g-hÀ-K-§fpw Xn-c-sª-Sp-¯v ]m-¡v sN-bv-Xm-Wv hnð-¡p-óXv. ]m-¡-än-\p-Ånð F-s´m-¡ C-\-§-fm-Wv D-Å-sX-óv Xn-c-sª-Sp-¡m³ D-]-t`m-àm-hn-\m-hnñ. `£y-tbm-Ky-am-b-h am-{X-am-Wv ]m-¡-än-\p-Ån-se-óv en-Unð D-d-¸p-X-cp-ópïv. ]pXn-b ]-¨-¡-dn-Ifpw ]-g-hÀ-K-§fpw h-cp-t¼mÄ hnð-¡m-sX ti-jn-¡p-ó ]-g-b-h-bm-Wv F-ñm tÌm-dp-Ifpw t\-cn-Sp-ó shñp-hn-fn. A-sXm-gn-hm-¡m-³ Cu co-Xn k-lm-bn-¡p-sa-óv I-cp-Xm-sa-\\vv en-Unð No-^v F-Iv-kn-Iyp-«o-hv {In-Ìym³ lÀ-«v-\-tKð ]-d-bpóp.

2020þHm-sS `-£y-am-en-\y-§Ä 25 i-X-am-\-am-bn Ip-d-bv-¡p-sa-óv en-Unð hy-à-am-¡n-bn-cpóp. A-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv C-t¸mÄ hn-e-Ipd-¨v ]-g-b ]-¨-¡-dn-IÄ hn-ä-gn-¡p-ó-Xpw. hn-e-¡q-Sp-X-em-sW-óv I-ïv ap-¼v hm-§m-sX t]m-b ]-¨-¡-dn-I-fpw ]-g-§fpw B-kz-Zn-¡m\pw Cu co-Xn k-lm-bn-¡p-sa-óv lÀ-«v-t\-Kð ]-d-bp-\óp. am-{Xañ, hn-e-Ipd-¨v ]-¨-¡-dn-IÄ In-«p-saó-Xv A-h-cp-sS Ip-Spw-_ _-P-än\pw Xp-W-bm-Ip-saópw A-t±-lw hy-à-am-¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category